Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi

Suomen kielen kirjallinen viestintä

Yleiset tavoitteet

Suomen kielen kirjallisen viestinnän opetus on tiedekuntakohtaista opetusta, ja kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu suomen kielen opintoja. Suomen kielen kirjallisen viestinnän tavoitteena on kehittää opiskelijan viestinnällistä osaamista ja tukea opiskelijaa kehittymään asiantuntijaksi. Kirjallisen viestinnän opintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen kirjallisen taidon, jota tarvitaan opinnoissa, työelämässä ja omalla tieteenalalla.

Kirjallisen viestinnän opetus tukee opiskelijan kirjallisen viestinnän taitoja: kursseilla opiskelija harjoittelee omaa tieteellistä kirjoittamistaan, opiskelee oman erikoisalansa kirjoittamisen ja tekstilajien konventioita ja oppii käyttämään tieteellistä terminologiaa ja muokkaamaan tekstiään lukijakunnan ja kontekstin mukaan. Kirjallisen viestinnän opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jo olemassa olevia kirjoittamisen taitoja ja auttaa opiskelijaa parantamaan niitä kielen alueita, joissa hän tarvitsee harjoitusta tai kertausta.

Suomen kielen kirjallisen viestinnän opetus on erikoisalojen kielenkäytön opetusta, ns. LSP (Language for Special Purposes) -opetusta, sillä kurssien sisällöt on suunniteltu kunkin tieteenalan tarpeisiin. Opiskelija suorittaa kirjallisen viestinnän 2 opintopisteen kurssin opintojen alkuvaiheessa (yleensä 2. tai 3. vuotena), jolloin hän oppii huoltamaan omaa kieltään, sisäistää yleiset tieteellisen kirjoittamisen tavat ja oppii muokkaamaan tekstiään kontekstin ja lukijakunnan mukaan. Lääketieteellisen tiedekunnan kursseilla opiskelija tutustuu myös oman alansa kielen yleistajuistamiseen sekä harjoittelee suullista viestintää. Opinnäytteen kirjoittamisen aikana opiskelija suorittaa 1 opintopisteen tieteellistä kirjoittamista tukevan kurssin, jossa perehdytään oman tieteenalan kirjoittamiskonventioihin ja hiotaan tutkielman kieliasua.

Opetusmenetelmät ja materiaali

Kirjallisen viestinnän opetus on pääosin pienryhmäopetusta, jolloin opiskelijat voivat keskustella heille ongelmallisista kielen asioista. Harjoitusryhmätyöskentely edellyttää opiskelijoilta aktiivisuutta ja osallistumista sekä itsenäistä työskentelyä.

Kirjallisen viestinnän sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille tarkoitetuilla suomen kielen kursseilla oppimismateriaali on tieteenaloittain suunnattua ja monipuolista, niin että kursseilla käsitellään kielenkäyttöä useista eri näkökulmista. Oppimateriaali on pääosin opettajien itsensä valmistamaa. Lisäksi opetuksessa käytetään yleisiä kieli- ja kielenhuolto-oppaita sekä tutkielmanteon avuksi julkaistuja kirjoittamisen oppaita sekä verkossa olevia kielenkäytön ja muita (mm. YLEn Areenan) materiaaleja. Ylipäätään opiskelijoille korostetaan itsenäisen tiedonhaun merkitystä.

Tutkielmantekoa tukevilla kursseilla eli kirjallisen työn laatimiseen liittyvässä opetuksessa, suomen kielen käytön ohjauksessa ja kirjoitusklinikoissa käsitellään pääasiassa opiskelijoiden itsensä kirjoittamia tekstejä, jolloin materiaali on motivoivaa ja autenttista ja joiden tarkastelusta on opiskelijoille eniten konkreettista apua ja hyötyä.

Kaikkien kurssien materiaali on Moodlessa. Moodlessa opiskelijoita motivoidaan osallistumaan verkkokeskusteluihin, ja heille annetaan tehtäviä ja palautetta tehtävistä ja teksteistä. Moodle on myös kielenkäytönkurssien tekstienjakelukanava.

Arviointi, edistyminen ja palaute

Suomen kielen kirjallisen viestinnän kursseilla opiskelijan suorituksen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin ja/tai tentteihin. Kurssin suorittamiseen hyväksytysti edellytetään myös aktiivista osallistumista harjoituksiin. Kurssit arvioidaan numeroin (1-5). Tutkielmanteon kirjoittamista tukevilla kursseilla suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, ja hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Muuta kielikohtaista tietoa

Kielikeskuksen suomen kielen opettajat tarkistavat lääketieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kirjoittamien kypsyysnäytteiden kieliasun; kypsyysnäytteiden sisällön tarkistaa tutkielman ohjaaja.

Kypsyysnäyte on näyttökoe, jonka opiskelija kirjoittaa kandidaatin- tai maisterintutkielmaansa pohjautuvasta, tutkielmansa ohjaajan antamasta aiheesta. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ei ole minkään kurssin osa, vaan se on itsenäinen suoritus, jonka opiskelija kirjoittaa sitten, kun tutkielma on valmis. Kypsyysnäytteestä ei anneta palautetta eikä arvosanaa, vaan se joko hyväksytään tai hylätään. Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelija voi kirjoittaa sen uudestaan saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa, että hän hallitsee tutkimansa asian ja että hän kykenee kirjoittamaan siitä ymmärrettävän kirjoitelman suomen kielellä. Hyväksytyllä kypsyysnäytteellä opiskelija saa osoitetuksi virkamiehiltä vaadittavan kielitaidon (laki 424/2003, asetus 481/2003). Kypsyysnäyte vastaa siis valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamista.

Opiskelijan on tarpeen osoittaa virkamiehiltä vaadittava kielitaito elämänsä aikana vain kerran. Jos opiskelija on esimerkiksi suorittanut AMK-tutkinnon ja sen yhteydessä jo osoittanut kielitaitonsa, ei hänen yliopistossa kirjoittamastaan kypsyysnäytteestä tarkisteta kieliasua.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet