Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Venäjän kielen opintopolku (pdf 62 kB.)

Venäjän kieli

Yleistavoitteet 2014 - 2016

Turun yliopiston kielikeskuksen venäjän opetus on suunnattu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Kurssien yhteisenä tavoitteena on ylläpitää ja kasvattaa kiinnostusta ja innostusta kielen opiskeluun, antaa perustiedot venäjän kielestä, kulttuurista ja maantuntemuksesta sekä edistää kansainvälisyyttä. Ylemmän tason kurssien tavoitteena on myös tarjota opiskelijalle tutkinnon suorittamiseksi vaadittava kielitaito sekä työelämässä tarvittava kielitaito, joka mahdollistaa myös oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Kursseilla harjoitellaan työyhteisössäkin tarpeellisia viestintä-, vuorovaikutus-, tiimi- ja esiintymistaitoja. Myös akateemisten taitojen, kuten tiedon hankinnan ja tuottamisen harjoittelu kuuluu olennaisena osana kaikkien venäjän kurssien työskentelytapoihin. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään eri tavoin kurssien aikana.

Kaikilla venäjän kursseilla tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kielenoppijana kehittymiseen niin, että opiskelija on kielikeskuksen kurssien aikana tai niiden jälkeen motivoitunut jatkamaan kielen ja kulttuurin opintojaan esim. kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa, sivuaineopintoina omassa yliopistossa tai Aleksanteri-instituutin maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Venäjän kieltä voi kielikeskuksessa opiskella eritasoisia kursseja: alkeista (A1) vaativimpiin eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiin B1-B2 -tason kursseihin.

Opiskelija voi saavuttaa peruskielitaidon alkeis- ja jatkokursseilla noin kahdessa vuodessa. Nämä ovat kaikkia kielitaidon alueita harjaannuttavia peruskursseja, jotka tähtäävät taitotasoille A1-A2. Peruskurssien aikana venäläiset tuutorit pitävät mm. ääntämis- ja keskusteluharjoituksia sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös oppitunneille.

Kolmannesta vuodesta lähtien ylemmillä kursseilla (taitotasolta A2 lähtien) opiskelun painopiste siirtyy perusrakenteista sisältöihin, jolloin opiskelu painottuu suullisen ja kirjallisen ilmaisun harjoitteluun. Kielenkäytön kursseilla venäläiset tuutorit ovat mukana opetuksessa, jolloin kulttuuritietous ja maantuntemus ovat keskeisessä roolissa ja sekä suullista että kirjallista kielitaitoa harjaannutetaan aidoissa tilanteissa.

Opiskelija voi osoittaa tutkintovaatimusten mukaisen vieraan kielen taidon joko tekstinymmärtämisen ja suullisen kielitaidon vapauttavalla kokeella tai suorittamalla hyväksytysti vastaavat kurssit. 

Suurin osa venäjän opetuksesta on kontaktiopetusta, mutta rakenteiden kertauskurssin voi suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäisellä opiskelulla halutaan tarjota vaihtoehtoista kurssin suoritustapaa sekä tukea opiskeluprosesseja, jotka edistävät opiskelijoiden nopeampaa valmistumista.

Varsinaisen opetuksen lisäksi opiskelijan on mahdollista osallistua joko kieli- ja kulttuuriparitandemiin, epäviralliseen ryhmätandemiin sekä kielikeskuksen järjestämiin suomalais-venäläisiin kieli-iltoihin.

Venäjän kielen opintokokonaisuus

Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa kielikeskuksen venäjän kielen (min. 20 op) opintokokonaisuus.

Opetusmenetelmät ja -materiaalit

Opiskelussa painotetaan opiskelijoiden keskinäistä sekä opiskelijan ja opettajan välistä aktiivista vuorovaikutusta, ja opetus pyrkii olemaan oppijakeskeistä ja toiminnallista. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu mm. kontaktiopetusta ja verkko-opiskelua. Eri oppimistyylit pyritään ottamaan huomioon ja oppitunneilla käytetäänkin monenlaisia työskentelymuotoja, mm. itsenäistä, pari- ja ryhmä- ja studiotyöskentelyä, esitelmän pitoa. Yhteistoiminnallisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus sekä itsenäiset kuuntelu- ja kirjoitustehtävät tukevat kaikki osaltaan oppimisprosessia. Itsenäistä työskentelyä korostetaan etenkin ylemmän tason kursseilla.

Peruskursseilla käytetään aikuisopiskelijoille laadittuja oppikirjoja sekä opettajan kullekin kurssille laatimaa opintomonistetta. Kolmannesta vuodesta lähtien ylemmillä kursseilla oppimateriaalit ovat opettajan laatimia. Sekä perus- että ylemmillä kursseilla käytetään runsaasti autenttisia tekstejä sekä audiovisuaalista materiaalia ja hyödynnetään verkon tuomia mahdollisuuksia sekä yhteisesti että itsenäisen työn välineenä.

Arviointi ja palaute

Opiskelijoiden edistymistä arvioidaan useimmilla kursseilla sekä kirjallisilla loppukokeilla että jatkuvalla arvioinnilla. Kursseilla käytetään arvosteluasteikkoa 0-5, joillakin ylemmän tason kursseilla arvosanoja hyväksytty/hylätty. Jatkuvassa arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt, säännöllinen läsnäolo sekä aktiivisuus oppitunneilla.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen antamalla kurssin aikana suullista ja kirjallista palautetta mm. kurssista, sen materiaaleista sekä omasta oppimisestaan, ja saatua palautetta analysoidaan tunnilla ryhmän yhteisessä kurssipalautekeskustelussa.   Lisäksi opiskelijoilta kerätään systemaattisesti palautetta kielikeskuksen sähköisen palautejärjestelmän kautta. Kurssipalautetta hyödynnetään seuraavien kurssien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä venäjän kielen kurssitarjonnan mahdollisessa muuttamisessa ja laajentamisessa.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet