Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofia

Filosofian koulutuksen tavoitteena on

1) antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä,

2) harjaannuttaa filosofiseen ajatteluun ja argumentaatioon sekä omakohtaisen tutkimustyön tekemiseen ja

3) antaa valmius jatkokoulutukseen filosofiassa.

Oppiaineena filosofia poikkeaa muista tiedekunnan aineista. Se käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla.

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaa­tiota. Formaalinen analyysi ja loogiset taidot ovat argumentaatiossa hyödyllisiä.

Filosofian opetuksellisiin tavoitteisiin kuuluu myös opiskelijan perehdyttäminen johonkin tai joihinkin erityistieteisiin (sivuaineopinnoissa) ja niiden filosofisiin erityisongelmiin (pääaineopinnoissa). Filosofian oppiaine sisältää teoreettisen filosofian ja käytännöllisen filosofian linjat. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija erikoistuu oman valintansa mukaan toiselle näistä aloista.

Pääaineena filosofia antaa pätevyyden erityisesti tutkijan ja korkeakoulunopettajan tehtäviin, pedagogisten opintojen kanssa lukion filosofian opettajan virkoihin ja antaa muodollisen pätevyyden moniin valtionhallinnon virkoihin. Sivuaineeksi se sopii kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta periaatteellisiin kysymyksiin.

Filosofiasta valmistuneiden työtilanne on ollut suhteellisen hyvä. Filosofiaa pääaineenaan lukeneet ovat sijoittuneet paitsi korkeakouluihin ja lukioihin myös monenlaisiin muihin työpaikkoihin kuten järjestöihin, sanomalehtiin ja valtionhallintoon.

TUTKINTOJEN RAKENNE

Kandidaatin tutkinto                      180 opintopistettä (VTK)

Filosofian pääaineopinnot                                                                     

-perusopinnot                                     25 op

-aineopinnot                                       45 op

Kieli- ja viestintäopinnot                  16 op

Johdatus tieteelliseen ajatteluun      9 op

Sivuaineopinnot                               50 op                                               

-vähintään kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintojaksot

Vapaasti valittavat muut opinnot    35 op

-vapaavalintaisia aineopintoja, sivuaineopintoja, tiedekunnan yhteisiä opintoja, kieliopintoja.

Maisterin tutkinto                          120 opintopistettä (VTM)

Pääaineen opinnot

-Pro gradu –tutkielma                         40 op

-muut syventävät opinnot                   45 op

Muut opinnot                                    35 op

-hopsissa sovittavia sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, opettajan pedagogisia opintoja tai ylimääräisiä pääaineopintoja.


HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS)

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan HOPS-keskusteluun.


SIVUAINEOPINNOISTA

Oppiaine ei rajoita pääaineopiskelijoiden sivuainevalintoja.


FILOSOFIA SIVUAINEENA

Filosofia tarjoaa sivuaineopintoina muille oppiaineille seuraavat vaihtoehdot:

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot ja aineopinnot, yhteensä 64 op

Perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot, yhteensä 149 op.


OPETUSOHJELMA

Opetusohjelman saa oppiaineen toimistosta, WWW-sivulta tai Nettiopsusta

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/filosofia/opiskelu/opetusmateriaalit

 

 

 


Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet