Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia

LOGOPEDIA

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen, vuorovaiku­tuksen ja nielemisen häiriöt ja taustatekijät sekä näiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntou­tus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Logopedian oppiaineeseen valitaan pääaineopiskelijat suoraan maisteriopintoihin. Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijat voivat hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuina puheterapeutteina.

Logopedian oppiaineen perustehtävänä on kouluttaa puheterapeutteja ja logopedian alan tutkijoita. Koulutus antaa pääaineopiskelijoille teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, niin että he voivat valmistuttuaan toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä. Opinnot antavat valmiudet toimia myös muissa puheen, kie­len, kommunikaation ja kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkin­toja. Oppiaineesta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Logopedian pääaineopintojen teoreettiset, metodiset ja kliiniset opintokokonaisuudet muo­dostavat lähitieteenalojen sivuaineopintojen kanssa jatkumon, josta rakentuvat kielen, puheen ja kommunikoinnin monitieteellistä tutkimusta sekä niihin liittyvien kommunikaatio­häiriöiden puheterapeuttista diagnostiikkaa ja kuntoutusta käsittelevät kokonaisuudet. Turun yliopistossa oppiaineen erityisenä painopistealueena on neurokognitiivinen logopedia sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus.

TUTKINTOJEN RAKENNE

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op (HuK)

Logopedian pää­aineopinnot 107 op

- perusopinnot 25 op

- aineopinnot 82 op


Muut pakolliset opinnot 57 op

- psyko­logian opinnot 24 op

- fonetiikan opinnot 9 op

- lääketieteen opin­not 15 op

- johdatus tieteelliseen ajatteluun 9 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op


Filosofian maisterin tutkinto 120 op (FM)


Logopedian pää­aineopinnot 105 op

- pro gradu -tutkielma 40 op

- kliininen harjoittelu 25 op

- muut syventävät opinnot 40 op


Muut valinnaiset opinnot 15 op


SIVUAINEOPINNOISTA

Logopedian perusopinnot voidaan suorittaa sivuaineopintoina (5 opiskelupaikkaa/v). Sivuaineopintoihin järjestetään erillinen valintakoe elokuussa 2013. Lisäksi psykologian ja fonetiikan opiskelijat voivat suorittaa muutamia erillisiä logopedian perusopintojen kursseja hakemalla opinto-oikeutta logopedian professorilta elokuun aikana.

Logopedian opinnoista saa tarkempaa tietoa oppiaineen verkkosivuilta http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/logopedia/opiskelu/Sivut/home.aspx.

 


Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet