Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taidehistoria

Taidehistorian oppiaine tarjoaa tutkimusnäkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja ny­kypäivään. Taidehistorian alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttu­vat taidekäsitykset ja -teoriat.

Taidehistorian opetus ja tutkimus keskittyvät kuvan ja arkkitehtuurin historian ja nykyilmiöiden tutkimiseen. Taidehistorian opetukseen liittyvät ajankohtaiset tutkimusmenetelmät luovat mahdollisuuksia ymmärtää sekä menneitä että nykyisiä tutkimustraditioita ja teorioita sekä tarjoavat keinoja analysoida nykytaidetta ja -kuvastoa.

Opiskelu antaa valmiuksia työskentelyyn museoissa ja muissa näyttelyinstituutioissa, kult­tuurihallinnossa, rakennus- ja kaupunkisuojelussa, kriitikontyössä eri viestimissä, kustan­nusalalla sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä. Taidehistorian oppiaineen pyrkimyksenä on kouluttaa asiantuntijoita, jotka hallitsevat taiteen kentän eri aihealueiden tietämyksen ja systemaattiset menetelmät tulkita ja analysoida koko visuaalisen kulttuurin kenttää kuvista ympäristöihin.

Taidehistorian opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea aikuisopetukseen suuntautuviin pedagogisiin opintoihin. Ennen opettajan peda­gogisiin opintoihin hakemista opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineesta 60 op opinnot.

Taidehistoria sivuaineena

Taidehistorian perusopintojen sivuaineen opiskeluoikeus rajoitetaan 30 Turun yliopistossa kirjoilla olevaan opiskelijaan, jotka valitaan Johdatus taidehistoriaan tieteenalana I -kurssin luentokuulustelun eli tasokokeen arvosanan perusteella. Vähimmäisvaatimuksena on arvosana 3/5. Myös avoimessa tai muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja suorittaneiden tulee osallistua kokeeseen saadakseen jatkaa opintojaan.

Tasokokeen kautta saavat oikeuden myös aine- ja syventäviin opintoihin seuraavien aineiden pääaineopiskelijat: kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede, yleinen kirjallisuustiede sekä nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelijat.

Muut opiskelijat (myös avoimessa tai muussa yliopistossa perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittaneet) hakevat aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeutta (kiintiö 8 opiskelijaa) vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää opintosuoritusote ja tarvittaessa todistus muualla suoritetuista kokonaisuuksista. Hakemus ja opintosuoritusote palautetaan sähköpostitse oppiaineen toimistoon viimeistään perjantaina 28.8.2015. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla, ja tuloksista ilmoitetaan taidehistorian ilmoitustaululla keskiviikkona 2.9.2015.

Opinto-ohjaus ja HOPS

Taidehistorian 1. vuoden pääaineopiskelijat laativat kevätlukukauden 2. periodissa opinto­suunnitelman yliopistonlehtorin kanssa käyttäen tiedekunnan HOPS-lomaketta. Perusopinnoista ei saa loppumerkintää ennen HOPSin laatimista. Suunnitelma päi­vitetään proseminaarin yhteydessä vastuuopettajan kanssa. Syventävien opintojen ohjauksesta vastaa professori.

Kansainvälistymisosio

1.8. 2014 aloittaville opiskelijoille tulee pakolliseksi uusi kansainvälistymisosio. Se tulee sisällyttää sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Kansainvälisyyttä edistäviä opintoja kuuluu kandidaatintutkintoon vähintään 10 opintopistettä ja maisterintutkintoon vähintään 5 opintopistettä. Niille ei kuitenkaan ole ylärajaa.

Kansainvälisyyttä edistävien opintojen sisältö ja enimmäislaajuus on opiskelijan oman valinnan varassa, kuitenkin niin, että opintojen tulee liittyä omaan tieteenalaan. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot ilmoitetaan tarkemmin kunkin lukukauden alussa. Kyseeseen tulevat mm. opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla, kielikeskuksen tarjoamat opinnot sekä vierailuluentojen ja -esitelmien seuraaminen.

Opetus, opiskeluohjeet ja tiedotus

Tarkemmat tiedot järjestettävästä taidehistorian opetuksesta, suoritustavoista sekä opiskeluohjeet löytyvät oppiaineen intranet -sivuilta.

Taidehistorian oppiaine tiedottaa opiskelijoita opetukseen liittyvistä asioista oppiaineen intranet -sivuilla sekä tahi-op -sähköpostilistalla. Listalle voi liittyä osoitteessa https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/tahi-op tai ilmoittamalla asiasta oppiaineen toimistoon. Opiskelijoiden on myös luettava säännöllisesti utu-sähköpostiaan.

Yhteystiedot:
Taidehistoria
20014 Turun yliopisto
p. 02-333 5211 (toimisto)
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/taidehistoria/Sivut/home.aspx

Käyntiosoite:

Sirkkala, Minerva-rakennus, 2 krs
Kaivokatu 12

Oppiaineen toimiston käyntiosoite:

Sirkkala, Minerva-rakennus, 1. krs
Huone E116


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma