Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Uskontotiede

Uskontotiede on humanistinen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii sekä uskonnollisia perinteitä että uskontokäsitteen piiriin eri kriteerein luokitettavia ilmiöitä niin länsimaisissa kuin ei-länsimaisissakin yhteiskunnissa. Uskontoa koskevaa empiiristä tietoa systematisoidaan yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin tasoilla. Uskontotieteessä uskontoa ja uskonnollisuutta pyritään ymmärtämään ja selittämään yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä tutkimalla uskonnollista ajattelua ja käyttäytymistä paitsi uskontotieteessä kehiteltyjen teorioiden ja metodien, myös mm. historiantutkimuksen, folkloristiikan, psykologian, sosiologian, naistutkimuksen ja kulttuuriantropologian näkökulmista.

Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineen tavoitteena on tuottaa uskonnon ja kulttuurin ilmiöihin sekä niiden problematisointiin perehtyneitä tutkijoita, asiantuntijoita ja opettajia yhteiskunnan eri sektoreille.

Uskontotieteen lähestymistavoissa painottuvat yhtäältä uskontoetnografia ja antropologia, toisaalta kriittinen yhteiskuntatiede. Etnografisin menetelmin hankittuihin kenttätyöaineistoihin perustuva antropologinen tutkimusote jatkaa suomalaisen uskontotieteen pitkää perinnettä ja keskittyy tarkastelemaan elävien uskontoperinteiden ja globalisoituneen maailman uskonnollisten ilmiöiden monimuotoisuutta. Kriittinen lähestymistapa puolestaan suuntaa katseen erityisesti uskonnon ja uskontoistamisen yhteiskunnallisiin prosesseihin niin historiassa kuin nykypäivässäkin.

Nämä kaksi lähestymistapaa näyttäytyvät paitsi oppiaineen tuottamassa korkealaatuisessa akateemisessa tutkimuksessa myös keskeisenä osana yliopistomaailman ulkopuolella toimivien asiantuntijoiden ja opettajien koulutusta. Yhdessä ne tarjoavat välineitä mm. maahanmuuttaja-, monikulttuurisuus- ja kehitysyhteistyöhön sekä antavat valmiuksia työskentelyyn laajalla kulttuurisektorin alueella, mm. median, sisällöntuotannon ja projektien parissa. Lisäksi ne suuntaavat osaamista erilaisissa viestintätehtävissä sekä museo- ja arkistoaloilla toimimiseen. Turun yliopiston uskontotieteen oppiaine tarjoaa myös arvostetun humanistisen koulutuksen uskonnon aineenopettajille.

Opintojaksojen suositeltava ajoitus on merkitty niiden esittelyn yhteyteen. Uskontotieteen opiskelu alkaa yleisen linjan mukaisesti siten, että kaikki opiskelijat suorittavat uskontotieteen perusopinnot. Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa opettajan linjan opinnot suorittavat ne uskontotieteen pääaineopiskelijat, jotka ovat saaneet opettajan pedagogiset opinnot sivuaineekseen. Opettajan pedagogisten opintojen valinnasta ks. http://www.hum.utu.fi/opiskelu/sivuaine/opettajaksi.html

Muiden pääaineiden opettajan linjalle valituilla on mahdollisuus suorittaa aineenopettajan sivuaineopinnot teologian ja uskontotieteen alueelta, 60 op.

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/uskontotiede/


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma