Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska

RANSKA

Ranskan oppiaineessa tarkastellaan kielellisen viestinnän, kääntämisen ja tulkkauksen ilmiöitä. Tutkimuskohteena ovat erityisesti nykyranska ja sen käyttö eri konteksteissa. Tutkimuksen painopistealoja ovat tekstin, diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimus, uutta mediaa koskeva tutkimus, kansainvälisen viestinnän, erityisesti kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus, soveltava kielitiede sekä kielen ja kognition välisten suhteiden tutkimus.

Opiskelun tavoitteena ovat sellaiset aktiivisten tietojen ja taitojen hankinta, joita edellytetään erilaisissa kansainvälisen viestinnän ja muissa korkeatasoista kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Opetuksessa painottuvatkin ranskan kielen taidot ja teoreettiset tiedot ja niiden soveltaminen erilaisissa kieli- ja käännösviestinnän ammatillisissa tehtävissä. Lisäksi opiskelija ymmärtää ja tuntee ranskalaisen ja/tai globaalin ranskankielisen yhteiskunnan ja kulttuurin erityispiirteitä, joita tarvitaan kulttuurien välisissä vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija saa valmiudet humanistisen yleissivistyksensä ja kriittisen ajattelun kehittämiseen.

Opintopolut

Ranskan opinnot ovat perus- ja aineopinnoissa yhteiset. Syventävissä opinnoissa opiskelija valitsee jonkin seuraavista opintopoluista:

kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku
käännösviestinnän opintopolku
tutkijan opintopolku
yleisen kieliasiantuntijan opintopolku

 

Ranskan maisterit sijoittuvat erilaisiin ammattialoille riippuen opintopolusta ja aineyhdistelmästä.

  Yleisen kieliasiantuntijan opintopolun suorittaneet voivat sijoittua kotimaisten tai kansainvälisten kulttuurilaitosten, organisaatioiden tai medioiden palvelukseen esim. viestinnän, hallinnon tai kaupallisiin tehtäviin.

  Käännösviestinnän maisterit sijoittuvat aineyhdistelmästä riippuen liike-elämän, valtion, kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen (mm. EU) palvelukseen monenlaisiin käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin. Osa valmistuneista toimii freelance-kääntäjinä ja -tulkkeina.

  Opettamisen ja oppimisen opintopolun maisterit voivat sijoittua eritasoisiin opettajan tehtäviin eri yhteiskunnan aloille.

  Tutkijan opintopolun suorittanut opiskelija voi sijoittua tutkijan uralle yliopistossa tai erillisissä tutkimuslaitoksissa. Hän voi myös sijoittua samanlaisiin tehtäviin kuin yleisen kieliasiantuntijan opintopolun suorittanut.

Jokainen maisteritutkinnon suorittanut opiskelija saa myös valmiudet tohtoriopintoihin, opintopolusta riippumatta.

Opintopolun valinta

Aineopintojen proseminaarin jälkeen opiskelija hakeutuu pääaineessaan haluamalleen opintopolulle. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka mukaisesti hän suorittaa ranskan syventävät opinnot ja maisterin tutkinnon.

Opintopolun vaihto pääaineen sisällä filosofian maisterin tutkintoa suorittavilla

Opiskelijan on tietyin ehdoin mahdollista vaihtaa opintopolkua saman kieliaineen sisällä. Opiskelija laatii uuden HOPSin syventävien opintojen osalta ja palauttaa polunvaihtoa koskevan hakulomakkeen oppiaineen toimistoon.

 

Tutkintojen tavoitteet

Ranskan opintojen aikana opiskelija saa valmiudet omalle kehitykselleen kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi sekä jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselleen. Asiantuntijuus rakentuu sekä ranskankielisen viestinnän että Ranskan ja ranskankielisten maiden ja kulttuurien tuntemukselle. Asiantuntijuuden ytimenä on nykyranskan käytön tuntemus ja hallinta erilaisissa viestintätilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

 

Alempi tutkinto: HuK

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan alemman korkeakoulututkinnon opiskelija hallitsee

Kielellisen viestinnän tiedolliset ja taidolliset perusteet:

- ammatillisien ja akateemisten viestintätaitojen perusteet äidinkielellä ja vieraalla kielellä
- kulttuurienväliseen viestintään  harjaantuminen
- sosiokulttuurisen tiedon hyvä tuntemus
- taito esiintyä ja toimia kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa
- kielen kuvauksen osalta hyvät perustaidot
- kielentutkimuksen eri alojen tuntemus

Tiedon rakentamiseen liittyvät taidot:

- tieteellisen ajatteluun ja työskentelytapoihin harjaantuminen
- tiedon käsittely ja prosessointi, uuden tiedon tuottaminen
- tiedon kriittiseen arviointiin harjaantuminen
- eettisen työskentelyn hallinta
- ongelmanratkaisutaitojen perusteet
- tieteellisen kritiikin esittäminen (opponointi)

Yhteistoiminnalliset taidot:

- yksin ja ryhmässä esiintymisen perusteet
- projektinhallintataidon alkeet
- tiimityöskentelyn perusteet
- perusteet omien käsitysten saattamisesta toisille ymmärrettävään, kirjalliseen muotoon
 

Itsenäisen toiminnan taidot:

- itsenäisen työskentelyn perusteet, itseohjautuvuus
- ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan harjaantuminen
- TVT-taidot
- itsearviointiin harjaantuminen
- elinikäiseen oppimiseen harjaantuminen

 

Ylempi tutkinto: FM

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija hallitsee

Kielellisen viestinnän tiedolliset ja taidolliset perusteet:

- pätevyys toimia ammatillisissa ja akateemisissa viestintätilanteissa äidinkielellä ja ranskaksi
- kulttuurienväliseen viestinnän hallitseminen
- sosiokulttuurisen tiedon kokonaisuuden hyvä hallinta ja syventävä tuntemus joltakin osa-alueelta
- pätevyys toimia kansainvälisen viestinnän tehtävissä, joissa tarvitaan korkeatasoista kieli-, kulttuuri-, käännös- ja/tai tulkkaustaitoa
- kielen kuvauksen syventävät tiedot
- kielentutkimuksen hyvä tuntemus ja hallinta; jonkun osa-alueen syventävä osaaminen sekä soveltamistaito

Tiedon rakentamiseen liittyvät taidot:

- tieteellisen ajatteluun ja akateemisiin työskentelytapoihin syventyminen
- tiedon käsittelyn  ja prosessoinnin hallitseminen
- taito arvioida kriittisesti tietoa
- tieteellisen kritiikin esittäminen
- tutkimuseettisten periaatteiden omaksuminen ja soveltaminen
- uuden tiedon tuottaminen ja laajojen asiakokonaisuuksien hallinta
- ongelmanratkaisutaitojen hallinta
- taito hankkia eritysosaamista
- tieteellisen tiedon popularisoinnin perusteet
- valmiudet tohtorikoulutukseen

Yhteistoiminnalliset ja ammatilliset taidot:

- yksin ja ryhmässä esiintymisen taito ammatillisissa tilanteissa
- pitkäaikaisen projektin johtamistaidot
- tiimityöskentelyn hallinta
- hallitsee akateemisen ja ammatillisen vuorovaikutuksen
- osaa tehdä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa
- osaa koordinoida ryhmätyötä ja perustella omia ratkaisuja

Itsenäisen toiminnan taidot:

- kieliteknologian hyvä hallinta
- abstrakti ajattelu- ja arviointitaidot
- itsenäisen työskentelyn taitojen hallinta, itseohjautuvuus
- pitkäjänteiseen työhön sitoutuminen
- ajankäytön suunnittelu- ja hallintataidot
- itsearviointitaitojen hallinta
- elinikäisen oppimisen taitojen hallinta

Opintojen laajuus

Ranskan oppiaineessa voi suorittaa pääaineessa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 25 op ja aineopinnot 45 op. Opintopolusta riippuen syventävät opinnot ovat 80–120 op (sisältää pro gradu -tutkielman 40 op). Sivuaineen opiskelija voi suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 23–25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 60 op (sisältää sivuaineen tutkielman 20 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintokokonaisuudet myös minimilaajuutta laajempina.

Perusopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana, aineopinnot kahden lukuvuoden aikana ja syventävät opinnot kahden lukuvuoden aikana.

Osa opetuksesta annetaan suomen kielellä, joten opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää myös riittävää suomen kielen taitoa.

Opintokokonaisuuksien arviointi

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai intrasivuilta saatavalla lomakkeella. Kokonaisuuden keskiarvo lasketaan painotetusti jakson opintopistemäärän mukaan, kokonaisuudet arvioidaan viisiportaisella asteikolla (1–5).

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Opettajatuutorit

Opiskelijat saavat opintojen aikana ohjausta ja neuvontaa opettajatuutoreilta. Oppiaineen opettajatuutorien nimet ja yhteystiedot ilmoitetaan oppiaineen intrasivuilla. Opiskelijat kutsutaan HOPS-tapaamisiin säännöllisesti vuosittain.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku alkuvuodesta. Voidakseen hakea opettajan pedagogisiin opintoihin hakijalla pitää olla suoritettuna pääaineesta vähintään 50 opintopistettä.

Lisäksi ranskan kielessä on seuraavat ainekohtaiset vaatimukset, jotka pitää olla suoritettuna opettajan pedagogisten opintojen hakuajan päättyessä:

Opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään vähintään arvosana 3/5 kurssista Ranskan kielen rakenne I tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista.

Opetusohjelma ja opetukseen osallistuminen

Lukuvuosi jakautuu periodeihin. Kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan tarkemmin opetusohjelmassa, joka julkaistaan ennen lukukauden alkua oppiaineen verkkosivuilla. Opintojakson opintopistemäärän jälkeen ilmoitettu P tarkoittaa pakollista ja V valinnaista kurssia.

Suurin osa opetuksesta sisältää luentojen lisäksi harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen. Kaikilla kursseilla on läsnäolovelvollisuus, sallitut poissaolotunnit ilmoitetaan kurssin alussa.

 

Yhteystiedot

Hallinnollisesti ranskan oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.

Laitoskanslian osoite: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Signum, 20014 Turun yliopisto

Oppiaineen osoite

Käyntiosoite: Koskenniemenkatu 4, Rosetta
Postiosoite: Ranskan oppiaine, 20014 Turun yliopisto.

www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ranska

Henkilökunta

Professorit:

Suomela-Salmi, Eija, FT. Puh. 333 5350, s-posti eisusa@utu.fi
Johansson, Marjut, FT. Puh 333 6042, s-posti marjut.johansson@utu.fi

Emeritusprofessori:

Gambier, Yves, Docteur. S-posti yves.gambier@utu.fi

Lehtori:

Salmi, Leena, FT. Työstä vapautettu 30.7.2016 saakka, toimii monikielisen käännösviestinnän ma. professorina.

Yliopistonlehtorit:

Cozma, Ana-Maria, DèL. Puh. 333 5353, s-posti ana-maria.cozma@utu.fi

Leblay, Christophe, FT. Puh. 333 8726, s-posti christophe.leblay@utu.fi

Mutta, Maarit, FT, dosentti. s-posti maarit.mutta@utu.fi, työstä vapautettu 1.9. – 31.12.2015

Lehti, Lotta, FT. Puh. 333 5352, s-posti lotta.lehti@utu.fi (1.9. – 31.12.2015)

Yliopisto-opettajat:

Huotari, Léa, FM. Puh. 333 8727, työstä vapautettu 1.9. – 31.12.2015
Isosävi, Johanna, FT. Puh. 333 8721, s-posti

Veivo, Outi, FM. Puh. 333 8745, s-posti outi.veivo@utu.fi

Tutkijatohtorit:

Laippala, Veronika, FT. Työstä vapautettu 31.12.2016 saakka. S-posti veronika.laippala@utu.fi
Lehti, Lotta, FT. s-posti lotta.lehti@utu.fi, työstä vapautettu 1.9. – 31.12.2015

Tohtorikoulutettava:

Tiina Tuominiemi, FM, Puh. 333 6018, s-posti tiina.tuominiemi@utu.fi, (1.9. – 31.12.2015

Opintosihteeri:

Österlund, Maija, FM, huone 204, Rosetta 2. krs Puh. 333 5351, s-posti maija.osterlund@utu.fi


 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos