Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli

SAKSAN KIELI

Oppiaineessamme opiskellaan saksan kieltä, saksankielisten maiden kulttuuria ja kirjallisuutta sekä käännösviestintää.

Oppiaineessa työskentelee neljä suomenkielistä ja neljä saksankielistä lehtoria sekä opintosihteeri. Lisäksi opetusta antavat tuntiopettajat. Opetustilat sijaitsevat yliopistonmäellä Signumissa, ja opettajien työhuoneet löytyvät Horttopihasta ja Maaherran makasiinista.

Opiskelijavalinta ja opetukseen osallistuminen

Opetukseen voivat osallistua ne opiskelijat, joilla on opinto-oikeus saksan kielen oppiaineessa. Pääaineen opinto-oikeutta haetaan kesän valintakokeessa. Sivuaineoikeutta voi hakea myös elokuun sivuainekokeessa. Tarkemmat tiedot valintakokeista saa humanistisen tiedekunnan ja oppiaineen verkkosivuilta.

Perusopinnoissa opetus tapahtuu pääosin pienryhmissä. Ryhmiin ilmoittaudutaan lukukauden alussa. Myös aine- ja syventävien opintojen kursseille on joissakin tapauksissa ilmoittauduttava. Harjoituskursseilla on 80 %:n läsnäolovelvollisuus.

Kursseille ilmoittautumisen tarkemmasta ajankohdasta ja opetusohjelmiin mahdollisesti tulevista muutoksista ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Perusopinnot

Saksan kielen perusopinnoissa (25 op) keskitytään saksan kielitaidon vahvistamiseen ja perehdytään saksankielisten maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Perusopinnot ovat kaikilla saksan kielen opiskelijoilla yhteiset.

Aineopinnot

Aineopinnot ovat kaikilla saksan kielen opiskelijoilla yhdenmukaiset. Opiskelijan on kuitenkin suositeltavaa ottaa aineopintojen kurssivalinnoissa huomioon, mille maisteripolulle hän on suuntautumassa maisterivaiheessa.

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa opiskelijat voivat valita neljän maisteripolun välillä. Saksan kielen maisteripolut ovat:

  1. Kielen oppimisen ja opettamisen maisteripolku
  2. Kieliasiantuntijan maisteripolku
  3. Käännösviestinnän maisteripolku
  4. Tutkijan maisteripolku

Jo aineopinnoissa on tarjolla joitakin kursseja, jotka pohjustavat käännösviestinnän maisteripolun opintoihin. Tästä syystä opiskelijan on syytä suunnitella ajoissa etukäteen, mille maisteripolulle hän suuntautuu.

Maisterivaiheen opintopolun valinta

Vuonna 2014 opintonsa aloittavat ovat hakuvaiheessa jo valinneet joko filologian tai käännösviestinnän linjan. Filologian linjalle valitut opiskelijat voivat maisterivaiheessa valita kolmen seuraavan maisteripolun joukosta: Kielen oppiminen ja opettaminen, Kieliasiantuntija ja Tutkija. Kääntämisen linjalle valitut opiskelijat jatkavat suoraan käännösviestinnän maisteripolulla.

Vuonna 2015 opintonsa aloittavat valitsevat opintopolkunsa aineopintojen proseminaarivaiheessa.

Käännösviestinnän polun opetus on järjestetty niin, että opetusta antavat paitsi saksan kielen opettajat, myös monikielisen käännösviestinnän opetushenkilökunta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki uudet opiskelijat laativat ensimmäisen vuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa opiskelija suunnittelee opintojensa etenemisen osatavoitteiden kautta. Apuna suunnitelman laatimisessa käytetään HOPS-lomaketta. Suunnitelma tehdään ensin kandidaatin tutkintoa varten kieliopin peruskurssin yhteydessä, maisterin tutkintoa varten syventävien opintojen seminaarin yhteydessä.

Lisätietoja HOPSista: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/ohjaus/Sivut/HOPS-eli-henkil%C3%B6kohtainen-opintosuunnitelma.aspx

Opintokokonaisuuden loppumerkintä ja kokonaisuuksien arvosanan määräytyminen

Perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen laatuarvosanaksi tulee kokonaisuuden kaikkien arvosanojen keskiarvo, joka on painotettu siten, että kunkin opintojakson arvosana on kerrottu jakson opintopistemäärällä. Arvosanojen rajat: erinomaiset tiedot 4,5–5; kiitettävät tiedot 3,50–4,49; hyvät tiedot 2,50–3,49; tyydyttävät tiedot 1,50–2,49; välttävät tiedot 1–1,49.

Aine- ja syventävistä opinnoista ei voi saada loppumerkintää, ellei ole suorittanut edellistä opintokokonaisuutta vähintään hyvin tiedoin (ks. tiedekunnan yleiset ohjeet). Kukin loppumerkintä tulee hakea mahdollisimman pian sen jälkeen kun opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu.

Saksan kielen opiskelijoilta vaadittavat muut opintosuoritukset

Saksan kielen pää- ja sivuaineopiskelijoiden on suoritettava muitakin opintojaksoja saadakseen perus- ja aineopintokokonaisuuden loppumerkinnän.

Perusopintokokonaisuuden saamiseksi tulee suorittaa Yleisen kielitieteen perusteet (2 op). Opetuksesta huolehtii fonetiikan oppiaine.

Vastaavasti aineopintojen loppumerkinnän saamiseksi on suoritettava sekä Fonetiikan perusteet (2 op; opetuksesta huolehtii fonetiikan oppiaine) että vieraiden kielten opiskelijoille tarkoitettu Suomen kielen rakenne -kurssi (2 op; opetuksesta huolehtii suomen kielen oppiaine).

YHTEYSTIEDOT

Saksan kielen oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.

Henkilökunnan vastaanotot ilmoitetaan verkkosivuilla lukukausien alussa.

Postiosoite: Saksan kieli, Henrikinkatu 2, 20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Horttopiha, Henrikinkatu 4a

Saksan kielen verkkosivut:

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/saksan-kieli/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/saksankieli/Sivut/home.aspx

Oppiaineen toimisto:

Horttopiha, Henrikinkatu 4a

Opintosihteeri:

Alexandra Dziwis, Puh. 333 5330, s-posti: addziw@utu.fi, bach@utu.fi

Tutkinnot

Saksan kieli


Kieli- ja käännöstieteiden laitos