Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori

Talouselämän piirissä odotetaan kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneelta laskentatoimen ja rahoituksen kysymysten tuntemusta ja hallintaa. Laskentatoimen informaatio on keskeinen kieli, jonka avulla organisaatiossa kommunikoidaan, sitä ohjataan, tavoitteita määritetään ja toiminnan tuloksista raportoidaan eri sidosryhmille. Julkisen sektorin rakenteellisen muutoksen haaste lisää osaltaan taloudellisen tietämyksen ja näkemyksen tarvetta kokoyhteiskunnassa.

Laskentatoimen tehtävät voivat muodostua opiskelijalle ammatiksi esimerkiksi laskentaekonomina yritysten ja julkissektorin organisaatioiden vaativissa rahoitus- ja talousjohdon tehtävissä tai erikoistuneena yritysanalyytikkona, tilintarkastajana ym. asiantuntijana. Yritystoimintaa mittaavan, analysoivan ja raportoivan luonteensa johdosta laskentatoimi ja rahoitus pääaineena voi antaa erinomaisen pohjan myös organisaatioiden yleisjohdon tehtäviin sijoittuville. Toisaalta laskentatoimen ja rahoituksen tietynasteinen tunteminen on aina mitä tahansa kauppatieteiden maisterin ammattitehtävää palvelevaa ja täydentävää.

MUUTOS 01/2015! Erikoistumissuunnat poistuvat laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelmasta kokonaan. KTM-tutkinto-ohjelman erikoistumissuunnat pysyvät ennallaan.

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaatin tutkinnosta ja maisterin tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen tutkinto, jossa pakollisten pääaineopintojen osuus on suuri. Opiskelija valitsee erikoistumissuunnan kandidaatin tutkintoa suorittaessaan ja jatkaa syventymistä valitsemaansa aihepiiriin maisterivaiheessa. Merkintä erikoistumissuunnasta tehdään vasta maisteritutkintotodistukseen.

Porin yksikön erikoistumissuunnat ovat johdon laskentatoimi, tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus sekä rahoitus. Johdon laskentatoimeen suuntautunut ekonomi voi valita opintojensa tavoitteeksi työllistymisen teollisuuden tai joko yksityisten tai julkisten palveluorganisaatioiden organisaatioiden talousjohdossa, tai liikkeenjohdon konsulttina. Valinta tapahtuu pääaineen vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineiden kautta.

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan valinnut voi edelleen erikoistua joka vaativiin tilinpäätös- ja verosuunnittelutehtäviin, IFRS tai konsernilaskennan asiantuntijaksi tai tilintarkastajaksi.

Rahoituksen erikoistumissuunta mahdollistaa opiskelijalle suuntautumisen erilaisiin rahoituksen työtehtäviin niin yrityksissä ja julkisella sektorilla kuin rahoitusmarkkinoillakin, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tämän kolmijaottelun mukaisesti on jäsennelty myös eri opintojaksot ja koko laskentatoimen ja rahoituksen opintojen perusstruktuuri. Vain joitakin yksittäisiä kursseja suorittava voi valita opintojaksoja jostain kolmesta osa-alueesta tai vaihtoehtoisesti eri osa-alueiden peruskursseja.

Laskentatoimen ja rahoituksen vastuuopettajana on Matias Laine (matias.laine@utu.fi).

Laskentatoimen ja rahoituksen omaopettaja on Erkki Vuorenmaa (erkki.vuorenmaa@utu.fi)

KHT- ja HTM-tutkinnon opintovaatimuksia

Laskentatoimessa ja rahoituksessa voidaan suorittaa KHT- tai HTM-tutkintoa varten (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 262/2008) vaadittavat opinnot. KHT-tutkinnon vaatimukset täyttääkseen on suoritettava laskentatoimen ja rahoituksen 60 op:n perus- ja aineopinnot opetussuunnitelman mukaan. HTM-tutkintoon hyväksyminen edellyttää vähintään 52 op:n laajuisia perus- ja aineopintoja. KHT- ja HTM-tutkinnon vaatimukset tilintarkastuksen, laskentatoimen ja rahoituksen opintojen osalta täyttyvät suorittamalla laskentatoimessa ja rahoituksessa perus- ja aineopintojen osana tarjolla olevia laskentatoimen ja rahoituksen opintojaksoja.Voimassaolevat vaatimukset löytyvät Keskuskauppakamarin sivulta:

www.tilintarkastuslautakunta.fi/KHT-tutkinto/ ja www.tilintarkastuslautakunta.fi/HTMtutkinto/


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet