Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja

Espanjan kieli

Yleistavoitteet

Turun yliopiston kielikeskuksen espanjan opetus on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Alkeis- ja jatkokurssien tavoitteena on saavuttaa sujuva peruskielitaito espanjan kielestä ja espanjankielisen maailman kulttuurista, sekä ylläpitää ja syventää saavutettua kielitaitoa, jolla tulee toimeen arkielämän eri tilanteissa sekä edistää kansainvälistymistä. Ylemmän tason kurssien tavoitteena on lisäksi tarjota opiskelijalle tutkinnon suorittamiseksi tai ulkomailla opiskeluun vaadittava kielitaito. Etenkin ylemmän tason kurssien tavoitteena on myös antaa työelämässä vaadittava kielitaito ja kulttuurintuntemus, jotka mahdollistavat myös oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Kaikilla espanjan kursseilla tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kielenoppijana kehittymiseen kannustamalla opiskelijoita omien tavoitteiden asettamiseen sekä herättää kiinnostus aktiiviseen espanjan kielen ja espanjankielisen maailman kulttuurin oppimiseen myöhemminkin.

Espanjan kielen opetuksen tavoitteena on myös pyrkiä edistämään kansainvälisyyttä monin tavoin, kuten esimerkiksi oppimateriaalien valinnan kautta, espanjankielisten tuutoreiden avulla, innostamalla opiskelijoita osallistumaan kieli-iltoihin, tandem-kurssille tai lähtemään vaihto-opiskelijaksi Espanjaan tai muihin espanjankielisiin maihin.

Opiskelija voi saavuttaa peruskielitaidon alkeis- ja jatkokursseilla I-II noin kahdessa vuodessa. Nämä opinnot vastaavat peruskoulussa ja lukiossa saavutettua kielitaitoa. Peruskielitaidon hankkimisen jälkeen opiskelija voi syventää kielitaitoaan jatkokurssi III:lla ja muilla ylemmän tason kursseilla.

Espanjan opintoja voi suorittaa 36 op:n verran 3 - 4 vuoden aikana. Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasoilla mitattuna espanjan kielessä voi saavuttaa tason B2. Opiskelija voi osoittaa tutkintovaatimusten mukaisen vieraan kielen taidon joko tekstinymmärtämisen ja suullisen kielitaidon vapauttavalla kokeella tai suorittamalla hyväksytysti vastaavat kurssit.

Espanjan kielen opintokokonaisuus

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Espanjan alkeis- ja jatkokurssit voi suorittaa joko osallistumalla kontaktiopetukseen tai ohjatussa itseopiskelussa. Ohjattuun itseopiskeluun kuuluu muutamia ryhmätapaamisia opettajan kanssa sekä tapaamisia espanjalaisten tuutoreiden kanssa. Eri oppimistyylit ja eri taidot (puheen ja tekstin ymmärtäminen ja tuottaminen) pyritään ottamaan huomioon käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä (pari-, pienryhmä-, itsenäistä työskentelyä) ja panostamalla aktiivisen oppijan ja oppilaiden/opettajan väliseen vuorovaikutukseen. Opetus pyrkii olemaan oppijakeskeistä ja toiminnallista. Lisäksi opiskelijat tekevät kirjoitelmia ja pitävät esitelmiä.

Espanjan kielen opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu kontaktiopetusta, verkko-opetusta ja ohjattua itseopiskelua. Monimuoto-opetus edistää opiskelijan oppimisprosessia tarjoamalla eri oppimistyyleille sopivia opiskelumuotoja. Opiskelussa korostetaan opiskelijan ja opettajan aktiivista vuorovaikutusta ja opetus pyrkii olemaan oppijakeskeistä ja toiminnallista.

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään oppimateriaalina valmiita aikuisopiskelijoille laadittuja oppikirjoja, joita täydennetään opettajan omalla materiaalilla. Tekstipainotteisella kielenkäytön kurssilla sekä suullisilla kursseilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja eri lähteistä (esim. internet, lehdet) työstettyä ajankohtaista materiaalia. Melkein kaikilla espanjan kielen kursseilla on käytössä Moodle-oppimisalusta.

Arviointi ja palaute

Espanjan kursseilla opiskelijoiden edistymistä arvioidaan sekä kirjallisilla loppukokeilla, joissa käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5 että jatkuvan arvioinnin avulla, jossa otetaan huomioon kirjalliset ja suulliset tuotokset, säännöllinen läsnäolo ja aktiivisuus tunneilla. Kurssiarvosanoina käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5. Opiskelijat arvioivat myös omaa oppimistaan ja työpanostaan kurssiarviointilomakkeessa.

Tandem-opiskelu arvioidaan arvosanoilla hyväksytty / hylätty.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen antamalla sekä kirjallista että suullista palautetta kurssien aikana ja lopussa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään systemaattisesti kurssipalautetta kielikeskuksen sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palautteita hyödynnetään seuraavien kurssien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä espanjan kielen kurssitarjonnan mahdollisessa muuttamisessa ja laajentamisessa.

Opettaja antaa yksilöllistä palautetta opiskelijan edistymisestä sekä suullisesti että kirjallisesti.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet