Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia

Italian kieli

Yleistavoitteet

Turun yliopiston kielikeskuksen italian opetus on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Alkeis- ja jatkokurssien tavoitteena on tarjota perustiedot italian kielestä ja kulttuurista, ylläpitää ja syventää saavutettua kielitaitoa ja herättää opiskelijoissa kiinnostus jatkaa italian kielen ja kulttuurin opintoja myöhemminkin.

Itsenäisesti suoritettavien kielioppi-, sanasto- ja tekstikurssien tavoitteena on kerrata ja täydentää alkeis- ja jatkokursseilla opittuja asioita ja auttaa opiskelijoita kehittämään monipuolisesti kielitaitoaan.

Tavoitteena on sujuva peruskielitaito, jolla tulee toimeen arkielämän eri tilanteissa ja joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden jatkaa opintojaan italian oppiaineessa tai lähteä esimerkiksi vaihto-opiskelijaksi Italiaan. Etenkin ylemmän tason kurssien tavoitteena on myös antaa työelämässä vaadittava kielitaito ja kulttuurintuntemus, jotka mahdollistavat myös oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Kursseilla harjoitellaan lisäksi työyhteisössä tarvittavia yhteistyö-, esiintymis-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Italian kielen opetuksen tavoitteena on myös pyrkiä edistämään kansainvälisyyttä monin tavoin, kuten esimerkiksi oppimateriaalien valinnan kautta, tuomalla tunneille italialaisia vaihto-opiskelijoita, innostamalla opiskelijoita osallistumaan kieli-iltoihin, tandem-kurssille tai lähtemään vaihto-opiskelijaksi Italiaan.

Opiskelija voi saavuttaa peruskielitaidon perus- ja jatkokursseilla I-II noin kahdessa vuodessa. Peruskielitaidon hankkimisen jälkeen opiskelija voi syventää kielitaitoaan jatkokurssi III:lla ja muilla ylemmän tason itsenäisesti suoritettavilla kursseilla.

Italian opintoja voi suorittaa 47 op:n verran noin kolmen vuoden aikana. Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasoilla mitattuna italian kielessä voi saavuttaa tason B1. Opiskelija voi suorittaa 20 opintopisteen laajuisen italian kielen opintokokonaisuuden. Vähintään 15 opintopistettä tulee olla suoritettu Turun yliopiston kielikeskuksessa. Lisäksi kokonaisuuteen voi sisältyä esim. ulkomailla vaihdossa suoritettuja kursseja.

Italian kielen opintokokonaisuus

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Italian kielen opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu kontaktiopetusta, verkko-opetusta ja ohjattua itseopiskelua.

Italian alkeis- ja jatkokurssit voi suorittaa joko osallistumalla kontaktiopetukseen tai ohjatussa itseopiskelussa. Kurssit voi suorittaa myös laajempana 6 opintopisteen kokonaisuutena, johon kuuluu SanomaPron valmistamat kirjalliset lisätehtävät ja verkkomateriaali. Ohjattuun itseopiskeluun kuuluu mm. muutamia tapaamisia sekä opettajan että italialaisen tuutorin kanssa. Itsenäisellä opiskelulla tarjotaan vaihtoehtoista kurssin suoritustapaa ja tuetaan opiskelijoiden nopeampaa valmistumista.

Kursseilla käytetään oppimateriaalina valmiita kielikeskusopiskelijoille laadittuja oppikirjoja, joita täydentävät opettajan oma materiaali sekä SanomaPron valmistama materiaali. Kielenkäytön kurssilla ja itsenäisesti suoritettavilla kursseilla käytetään pääosin opettajan laatimaa materiaalia ja myös eri lähteistä (esim. internet, lehdet) työstettyä materiaalia. Kaikilla italian kielen kursseilla on käytössä Moodle-oppimisalusta.

Monimuoto-opetus edistää opiskelijan oppimisprosessia, sillä eri oppimistyylit ja eri taidot (puheen ja tekstin ymmärtäminen ja tuottaminen) pyritään ottamaan huomioon käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä kuten pari-, pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelussa panostetaan sekä opiskelijoiden keskinäiseen että opettajan ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja opetus pyrkii olemaan oppijakeskeistä ja toiminnallista.

Arviointi ja palaute

Italian alkeis- ja jatkokursseilla opiskelijoiden edistymistä arvioidaan sekä kirjallisilla loppukokeilla, joissa käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5 että jatkuvan arvioinnin avulla, jossa otetaan huomioon kirjalliset ja suulliset tuotokset, (säännöllinen läsnäolo) ja aktiivisuus tunneilla. Kurssiarvosanoina käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5. Myös opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja työpanostaan kurssiarviointilomakkeessa.

Kielenkäytön kurssista sekä alkeis- ja jatkokursseja täydentävistä itsenäisesti suoritettavista kursseista ei tule numeroarviointia vaan ne arvioidaan arvosanoilla hyväksytty / hylätty.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen antamalla sekä kirjallista että suullista palautetta kurssien aikana ja lopussa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään systemaattisesti kurssipalautetta kielikeskuksen sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palautteita hyödynnetään seuraavien kurssien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä italian kielen kurssitarjonnan mahdollisessa muuttamisessa ja laajentamisessa.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet