Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologia
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Sosiologian opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma, VTM-TUTKINTO (pdf 282 kB.)

Koulutuksen tavoitteet

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tehtävä on tutkia yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutosta. Sosiologialla on myös yhteiskuntakriittinen tehtävä: tutkimus käsittelee epäkohtia ja ristiriitoja sekä niiden tulkintoja. Sosiologinen tutkimus tuottaa myös käytännön päätöksentekoa ja sen suunnittelua tukevaa tietoa. Sosiologisen tiedon merkitys ulottuukin kaikille yhteiskuntaelämän alueille.

Tutkimusaiheita ja opetuksellisia painopisteitä ovat esimerkiksi asuminen ja kaupunki, yhteiskuntaluokat ja niiden periytyminen, väestö ja perheet, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus, yhteiskuntaluokat ja koulutus, sukupuolijärjestelmä, yhteiskunnan ja kulttuurin muutos, monikulttuurisuus, työelämä, valta ja poliittinen päätöksenteko, terveys, yhteiskunnalliset liikkeet ja yhteiskuntateoria.

 

Sosiologian koulutuksen tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija:

- ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä yhteiskunnan instituutioiden ja ryhmien rakennetta, muutosta ja toimintaa,

- hallitsee tietoja ja taitoja yhteiskuntatutkimuksen tekemiseen ja soveltamiseen käytännössä,

- on saanut käsityksen sosiologiasta tieteenä ja tuntee sosiologian historiaa sekä käsitteistöä, teorioita ja niiden sovelluksia.

 

Maisterin opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä vapaasti valittaviin teemoihin sekä kahteen vaihtoehtoiseen opintolinjaan, jotka ovat sosiaalinen eriarvoisuus sekä yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos.

 

Valmiudet eri ammattialoille

Sosiologian opinnoissa hankittu yhteiskunnan tuntemus, taidot yhteiskunnan tutkimiseen ja teoreettinen osaaminen luovat perustan erityisemmän ammattitaidon hankkimiseen. Opiskelijan tulisi jo opintojensa aikana suunnitella omaa suuntautumistaan muun muassa harkitsemalla tarkkaan erikoistumisalan ja sopivien sivuaineiden valintaa.

 

Sosiologian opiskelu antaa valmiudet toimia yhteiskunnallista asiantuntemusta edellyttävissä valtion, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen tehtävissä. Työtehtävät ovat suunnittelu-, tutkimus-, koulutus-, viestintä- ja henkilöstöhallintotehtäviä. Sosiologiasta valmistuneet toimivat esimerkiksi erikoissuunnittelijan, koordinaattorin, henkilöstökonsultin, projektipäällikön, tiedottajan, toiminnanjohtajan tai kouluttajan tehtävissä. Merkittäviä työnantajia sosiologiasta valmistuneiden kannalta ovat kaupungit ja kunnat, ministeriöt, Kela, yliopistot, järjestöt, yritykset ja elinkeinoelämä sekä tutkimuslaitokset kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös monet kansainväliset tehtävät edellyttävät sosiologista asiantuntemusta.

 

Opetusohjelma ja opinto-ohjaus

Sosiologian opetusohjelma julkaistaan syyslukukaudelle 15.8. mennessä ja kevätlukukaudelle 15.12. mennessä sähköisessä opinto-oppaassa. Opetusohjelmasta selviävät järjestettävä opetus sekä kunkin opintojakson vastaava opettaja. Siitä löytyvät myös luentokurssien ja opetusseminaarien alkamisajankohdat, aikataulut, paikat ja muut tärkeät tiedot. Sosiologian verkkosivuilta löytyvät oppiaineen opetushenkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat, opintoihin liittyviä ohjeita ja tietoja erilaisista ajankohtaisista asioista.

Kaikissa sosiologian opintoihin liittyvissä kysymyksissä avustavat sosiologian neuvontavastaava sekä tiedekunnan opintoneuvoja, opintopäällikkö ja koulutussuunnittelija.

Opintojen eteneminen

Sosiologian opinnoissa suoritetaan ensin valtiotieteiden kandidaatin ja sitten valtiotieteiden maisterin tutkinto. Jälkimmäinen katsotaan sosiologian alan perustutkinnoksi.

Mahdollisia opintojen suoritustapoja ovat seminaarit, luentokurssit ja harjoituskurssit sekä itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt, esseet ja kirjatentit. Opinto-oppaassa on opintojaksojen kohdalla ilmoitettu, milloin kyseisen jakson voi suorittaa ja missä vaiheessa opintoja se suositellaan suoritettavaksi. Kirjatentit suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa tai luentokurssin yhteydessä, jos niin mainitaan opintojakson kohdalla. Kirjatentin osittain korvaavat suoritukset tai erityissopimukset on ehdottomasti mainittava tentti-ilmoittautumisessa. Kirjatentit on mahdollista suorittaa esseellä. Esseesuorituksesta on sovittava etukäteen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Kun opintokokonaisuus (syventävät opinnot) on suoritettu, on se rekisteröitävä sosiologian oppiaineessa. Opintokokonaisuuksien rekisteröimisen hoitaa pyynnöstä opintorekisteriasioista vastaava opintosihteeri.

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Kandidaatin tutkinnon tulee olla valmis ennen maisterin tutkintoonkuuluvien opintojen suorittamista. Opintojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opinjaksot suositellaan suoritettavaksi opintojen ohjeellisen ajoitussuunnitelman mukaisesti (liitteenä). VTM-tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta, mutta tutkinnon voi suorittaa halutessaan nopeammassakin tahdissa.

Sivuaineiden opinnot sosiologian pääaineopiskelijoille

Sivuaineiden opiskelu on mahdollista valtiotieteiden maisterin tutkinnossa. Käytännössä maisteriopinnoissa voi suorittaa yhdessä sivuaineessa perusopinnot tai aineopinnot.

Opiskelija valitsee sivuaineet oman harkintansa mukaan. Vaihtoehtoina ovat kaikki oman tiedekunnan tieteenalat, mutta aineyhdistelmään voi ottaa sivuaineopintoja myös muiden tiedekuntien oppiaineista.

Sosiologian opinnoissa ja tulevissa ammattitehtävissä menestymisen kannalta on hyvä huomioida esimerkiksi seuraavia asioita:

- Kaikki yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppiaineet sopivat hyvin sivuaineiksi.

- Tilastotieteen opinnot tukevat pääaineen metodiopintoja.

- Taloustieteen opinnot palvelevat sijoittumista myös yksityisen sektorin tehtäviin ja yrittäjäksi.

- Sivuaineopintoihin voi sisällyttää muitakin opintoja, jotka tukevat pääaineopintoja ja vastaavat omaa kiinnostusta ja suuntautumista.

Suositeltavia sivuaineopintoja muiden tiedekuntien tarjonnassa ovat esimerkiksi työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus, kestävän kehityksen ja sukupuolentutkimuksen opinnot, Asklepios-ohjelma sekä oikeustieteellisten opintojen kokonaisuus yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjonnassa tiedekunnan oppiaineitten ohella suositeltavia sivuaineopintoja ovat monikulttuurisuuden ja kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuudet.

Sosiologiasta valmistuneita työskentelee ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa yhteiskunnallisten aineiden opettajina. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille onkin tarjolla tutkinnon sivuaineeksi opettajakoulutuksen pedagogiset opinnot (60 op), jotka antavat kelpoisuuden toimia opettajana. Pedagogisiin opintoihin on haettava erikseen. Lisätietoja asiasta saa tiedekunnan opintoneuvojalta.

Jatkokoulutus

Sosiologiassa voi suorittaa valtiotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Useimmat jatko-opiskelijat tähtäävät tohtorin tutkintoon. Tohtorin tutkinnon keskeinen opintovaatimus on väitöskirjan kirjoittaminen ja julkinen puolustaminen. Sen ohella tutkintoon kuuluu muita väitöskirjatyötä ja uralla etenemistä tukevia opintoja. Jatkokoulutettavat osallistuvat laitoksen tutkijaseminaareihin ja suorittavat sekä sosiologian opetusohjelmassa olevia, tiedekunnan tohtoriohjelman ja/tai yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) tarjoamia että vapaasti sovittavia muita väitöskirjatyötä tukevia opintoja. Jatkotutkintojen vaatimuksista kerrotaan tarkemmin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan yleisessä osassa sekä tiedekunnan verkkosivuilla.

 

Ohjeellinen opintojen ajoitussuunnitelma liitteessä.

---

Sosiologian aineopintojen 2016-2017 opintovaatimusten vastaavuus sosiaalitieteiden VTK-tutkinnon 2017-2018 opintovaatimuksissa
A.1 Kulttuuri ja elämäntapa, 3 op -> A.4
A.1 Politiikka ja globalisaatio, 3 op -> A.4
A.1 Yhteisöt ja yhdyskunnat, 3 op -> A.4
A.1 Sosiaalinen eriarvoisuus, 3 op -> A.4 Sosiaalinen eriarvoisuus, 5 op
A.1 Monikulttuurisuus ja rasismi, 3 op -> A.4
A.1 Sukupuoli ja seksuaalisuus, 3 op -> A.4
A.1 Väestö ja perheet, 3 op -> A.4
A.1 Terveys ja yhteiskunta, 3 op -> A.4
A.2 Sosiologian teoriat, 5 op -> A.4 Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset, 5 op
A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osa 1, 4 op -> A.5 Määrälliset menetelmät, osa 1, 3 op
A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osa 2, 4 op -> A.5 Määrälliset menetelmät, osa 2, 4 op
A.4 Laadulliset tutkimusmenetelmät, luennot, 2 op -> A.5 Laadulliset menetelmät, osa 1, 2 op
A.4 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoituskurssi, 6 op -> A.5 Laadulliset menetelmät, osa 2, 5 op
A.5 Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op -> ei korvaavaa suoritustapaa
A.5 Praktikum-seminaari, 8 op -> A.5 Tutkielmanteon kurssi, 4 op
A.5 Tutkimuksen työkalut, 3 op -> ei korvaavaa suoritustapaa (tarjonta siirtyy VTM-tutkintovaatimuksiin)
A.6 Kandidaatin seminaari, tutkielma ja kypsyysnäyte, 10 op -> A.6 Kandidaatin seminaari, tutkielma ja kypsyysnäyte, 10 op
 
 
Huom. A.5 Praktikum-seminaari, 8 op ja tieteellinen kirjoittaminen, 2 op järjestetään syyslukukaudella 2017 korvaavina opintojaksoina syksyllä 2016 (tai aiemmin) opintonsa aloittaneille sosiologian VTK-tutkintoa suorittaville pääaineopiskelijoille.


Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet