Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteet
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma (pdf 29 kB.)

SOSIAALITIETEET

 

Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksenä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen. Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja – monipuolista asiantuntijuutta.

Tutkimuksen ja opetuksen painopisteitä sosiaalitieteiden laitoksella ovat yhteiskunnallinen eriarvoisuus, sosiaalinen hyvinvointi ja kulttuurinen vuorovaikutus. Kaikkia näitä tarkastellaan vertailevasta näkökulmasta.

Tutkinto tarjoaa valmiudet siirtyä sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian maisteriopintoihin. Sen tarjoamaa perusosaamista tarvitaan kaikissa yhteiskunnallista tietoa soveltavissa ammateissa.

 

Koulutuksen sisältö

Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja sivuaine-, kieli- sekä viestintäopinnoista. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Sosiaalitieteen aineopinnot sisältävät yhteisiä opintoja, menetelmäopintoja ja sosiaalitieteen valinnaisia opintoja.

Sosiaalitieteiden opiskelijat valitsevat pääaineekseen maisterivaiheeseen siirtyessään sosiaalipolitiikan, sosiologian tai taloussosiologian. VTM-tutkinnon pääaine on mahdollista valita aikaisintaan perusopintojen suorittamisen jälkeen ja viimeistään kandidaatin tutkinnon anomisen yhteydessä. Ohjeet pääainevalintaan löytyvät sosiaalitieteiden laitoksen intrasivuilta.

 

Ammatilliset valmiudet

Sosiaalitieteiden opiskelu antaa valmiudet toimia yhteiskunnallista asiantuntemusta edellyttävissä valtion, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen tehtävissä. Sosiaalitieteistä valmistunut osaa analysoida yhteiskunnallisia muutoksia ja yksilöiden käyttäytymistä sekä soveltaa tällaista tietoa sekä korkeatasoista menetelmäosaamista työtehtävissään. Tyypillisiä työnimikkeitä ovat mm. suunnittelija, tutkija, koordinaattori, henkilöstökonsultti, projektipäällikkö, tiedottaja, toiminnanjohtaja tai kouluttaja.

Merkittäviä työnantajia sosiaalitieteistä valmistuneille ovat kaupungit, kunnat, ministeriöt, yliopistot, järjestöt, yritykset, Kela, työeläkevakuutuslaitokset (esim. Kuntien eläkevakuutus), tutkimuslaitokset (kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), ammattijärjestöt, työnantajajärjestöt ja elinkeinoelämä. Myös monet kansainväliset tehtävät edellyttävät sosiaalitieteellistä asiantuntemusta.

Valmistuneiden työllistyminen koulutustaan vastaaviin asiantuntijatehtäviin on perinteisesti ollut erinomainen. Opiskelija pystyy jo opintojensa aikana suunnittelemaan sekä sosiaalitieteiden sisällä että sivuainevalinnoillaan omaa erikoistumisalaa ja suuntautumistaan.

Lisätietoa korkeakouluista valmistuneiden työelämästä löydät sivustolta http://www.toissa.fi/.

 

Opetusohjelma

Sosiaalitieteiden opetusohjelma julkaistaan syyslukukaudelle 15.8. mennessä ja kevätlukukaudelle 15.12. mennessä sähköisessä opinto-oppaassa. Opetusohjelmasta selviävät järjestettävä opetus sekä kunkin opintojakson vastaava opettaja. Siitä löytyvät myös luentokurssien ja opetusseminaarien alkamisajankohdat, aikataulut, paikat ja muut tärkeät tiedot.

 

HOPS

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten laaditaan oma HOPS. Lisäksi HOPS-ohjausta annetaan opintojen eri vaiheissa opiskelijan tarpeiden mukaan. Lisätietoa HOPSin tekemisestä löytyy laitoksen intrasivuilta.

 

Sosiaalitieteet sivuaineena

Sivuaineopiskelijoille on valittavana joko sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus (25 op) tai sosiaalitieteiden laaja sivuaineopintokokonaisuus (yht. 60 op). Opintokokonaisuus on vapaasti kaikkien Turun yliopiston opiskelijoiden suoritettavissa eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

Sivuaineopintokokonaisuus, suppea (25 op):

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin (10 op)

P.2 Suomalainen yhteiskunta (5 op)

P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta (5 op)

P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa (5 op)

 

Sivuaineopintokokonaisuus, laaja (35 op). Huom!Ennen laajan sivuaineopintokokonaisuuden suorittamista opiskelijan tulee olla suorittanut sosiaalitieteiden perusopinnot (tai vastaavat).

 

Pakolliset opintojaksot (15 op):

A.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi (5 op)

A.2 Yhteiskunnalliset ongelmat (5 op)

A.3 Talous, kulttuuri ja elämäntapa (5 op)

Vaihtoehtoiset opintojaksot (20 op):

A.4 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen historia ja nykysuuntaukset (5 op)

A.4 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta, päätöksenteko ja toimeenpano (5 op)

A.4 Hyvinvointivaltion talous (5 op)

A.4 Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset (5 op)

A.4 Yhteiskunnallinen muutos ja sosiaaliset liikkeet (5 op)

A.4 Sosiaalinen eriarvoisuus (5 op)

A.4 Kulutus (5 op)

A.4 Markkinat (5 op)

A.4 Verkostot (5 op)

 

Kansainväliset opinnot ja opiskelijavaihto

Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa. Lisätietoja kv.palveluista, kansainvälistä opiskelua koskevilta internetsivuilta ja laitoksen kv-yhdyshenkilöltä. 

Ohjeellinen opintojen ajoitussuunnitelma löytyy liitteenä.


Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet