Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Poliittinen historia
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ajoitussuunnitelma (pdf 267 kB.)

POLITIIKAN TUTKIMUS: POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI

Poliittisen historian ja valtio-opin oppiaineet ovat muodostaneet vuodesta 2014 lähtien yhteisen hakukohteen. Oppiaineilla on 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot, joiden suorittamisen jälkeen valitaan jompikumpi aine pääaineeksi. Perusopinnoista on 15 op molempien oppiaineiden yhteisiä opintoja, minkä lisäksi opiskelija valitsee 10 op joko poliittista historiaa tai valtio-oppia. Tästä valinnasta riippuen opiskelijalle merkitään opintorekisteriin joko poliittisen historian tai valtio-opin perusopinnot.

Halutessaan opiskelija voi lisäksi suorittaa perusopinnoista myös toisen oppiaineen 10 op ja saada siitä 10 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden.

Perusopintojen rakenne ja sisältö esitetään tässä opinto-oppaassa sekä poliittisen historian että valtio-opin sivuilla, jotta opiskelija saa kokonaiskuvan VTK-tutkinnon rakenteesta.

POLIITTINEN HISTORIA

Poliittinen historia tekee oman ajan ymmärrettäväksi historiatietoisesta näkökulmasta. Tutkimuksen pääkohteena on ollut moderneille eurooppalaisille yhteiskunnille ominainen politiikka, joka parin viime vuosisadan aikana on koskettanut niin kansallisia ja alueellisia toimijoita kuin koko maapalloa. Poliittinen historia ei tee eroa Suomen ja yleisen historian välillä, vaan molemmat kuuluvat sen tutkimuskohteisiin.

Viime vuosikymmenien muutokset ja keskustelut ovat johtaneet poliittisen historian perinteisten vahvuusalueiden lisäksi uusiin kysymyksenasetteluihin, kun vallan ja politiikan käsitteet sekä näkemykset ilmiöiden poliittisista ulottuvuuksista ovat monipuolistuneet. Aikoinaan korostettiin valtioiden roolia, sittemmin kiinnostuksen kohteeksi tuli myös kansalaisyhteiskunta, ja nykyään näkökulma kattaa esimerkiksi globalisaation, alueellisen integraation ja median.

Poliittinen historia yhdistää korkeatasoisen historiantutkimuksen jatkuvuuden uusiin näkökulmiin tavoitteena kouluttaa opiskelijoista asioiden ja ilmiöiden yhteydet ja taustat ymmärtäviä yhteiskuntatieteellisen alan asiantuntijoita. Opiskelijat perehdytetään historiantutkimuksen kriittiseen käyttämiseen ja heille annetaan valmiuksia tuottaa uutta tietoa, liittää se asiayhteyksiinsä ja esittää se tieteellisesti perustellen. Opetuksen muodoilla kannuste­taan itsenäiseen ajatteluun ja kehitetään suullisen ja kirjallisen argumentoinnin taitoja.

Tiivistetysti koulutuksen tavoitteena on:

1. Perehdyttää uusimman ajan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen sekä nykyajan poliittisten ilmiöiden taustaan.

2. Antaa perustiedot poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä, esitellä näitä koskevat käsitteet, tul­kinnat, menetelmät sekä tieteellisesti kokoavat näkemykset ja katsomustavat.

3. Antaa perusteelliset tiedot poliittisen historian alasta, tutkimustraditiosta, soveltamismahdollisuuksista ja merkityksestä.

4. Luoda eri tehtäviin soveltuvia, hyvään historialliseen yleissivistykseen nojaavia ammatillisia valmiuksia ja perusvälineitä analyysiin, esiintymiseen, neuvotteluun ja suulliseen ja kirjalliseen argumentointiin.

5. Synnyttää teoreettiset, metodiset ja tiedolliset valmiudet politiikan, yhteiskuntien ja kansainvälisen järjestelmän tieteelliseen tarkasteluun.

6. Luoda valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen poliittisessa historiassa.

 

Poliittisen historian laaja-alainen tieteellinen koulutus ei vie suoraan tiettyyn ammattitehtävään, vaan tarjoaa valmiudet monille aloille. Valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet hallintoon ja järjestöihin (valtio, kunnat, puolueet, etu- ja muut järjestöt, alueelliset organisaatiot), tiedotusalalle (media, hallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen tiedotus), kansainvälisiin tehtäviin (ulkoasiainhallinto, hallinnon ja järjestöjen ulkomaansuhteet, kauppa, kehitysyhteistyö, EU, YK) sekä  koulutukseen (koulut, aikuiskasvatus, ammatillinen jatkokoulutus, korkeakoulut ja erikoiskoulutus). Pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus pätevöityä historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi (ks. lähemmin opintosuunnitelman lopusta). Osa valmistuneista on sijoittunut tutkijoiksi yliopistoihin tai muualle akateemiselle alueelle.

* * *

Oppaan tietoihin tulevat muutokset ja päivitykset on syytä tarkistaa poliittisen historian verkkosivuilta, joita kannattaa käyttää aktiivisesti. Tietojen ajantasaisuus kannattaa aina tarkistaa!

Poliittisen historian intranet löytyy osoitteesta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/poliittinen-historia/Sivut/home.aspx 


Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet