Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kotimainen kirjallisuus

Kotimaisen kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat suomalaiseen kaunokirjallisuuteen, sen historiaan, erilaisiin osailmiöihin ja asemaan maailmankirjallisuudessa sekä kirjallisuudentutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin perusteisiin.

Kirjallisuus ymmärretään kulttuurisena tuotteena, jolla on sekä omat säännönmukaisuutensa että monipuoliset suhteet muihin kulttuurin muotoihin. Opiskelun tavoitteena on oppia ymmärtämään ja kriittisesti analysoimaan kirjallisuudentutkimuksen tapaa tuottaa tietoa sekä antaa opiskelijalle valmiudet omatoimiseen tiedonhankintaan ja itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn sekä uuden tiedon kriittiseen välittämiseen edelleen.

Sivuaineiksi kotimaiselle kirjallisuudelle sopivat suomen kielen lisäksi taiteiden tutkimuksen aineryhmän muut oppiaineet taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede, mediatutkimus, sukupuolentutkimus ja musiikkitiede. Myös kulttuurihistoria ja folkloristiikka ovat sopivia sivuaineita.

 

OPISKELUOHJEITA

Kotimaisen kirjallisuuden järjestämän opetuksen ajoista ja paikoista tiedotetaan oppiaineen oppiaineen kotisivulla osoitteessa:  https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/kotimainenkirjallisuus/opiskelu/lukuvuoden-opetus/Sivut/home.aspx

Opintojen suunnittelun avuksi kaikki pääaineopiskelijat laativat opettajatuutorin ohjauksessa jo ensimmäisellä syyslukukaudella henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka toteutumista seurataan myöhempinä vuosina. Maisterivaiheen HOPS laaditaan syventävistä opinnoista vastaavan professorin kanssa kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen. Opintosuunnitelmalomakkeet löytyvät humanistisen tiedekunnan intra-sivulta.

Osa tutkintovaatimusten opintojaksoista suoritetaan harjoituskursseina ja seminaareina, joihin on ilmoittauduttava ennakolta (joihinkin seminaareihin jo edellisen lukukauden lopulla) NettiOpsussa. Pakollisten kurssien lisäksi järjestetään valinnaisia luentoja ja kursseja, joita kannattaa valita oman kiinnostuksensa mukaan, koska ne vaihtelevat vuosittain.

Kaikki perusopintojen opintojaksot, joita ei suoriteta luentosarjoina tai harjoituskursseina, tentitään laitostenttipäivinä. Vastaavasti aineopintojen ja syventävien opintojen kaikki kirjalliset tentit suoritetaan tiedekuntatenteissä. Suuren osan tenteistä voi myös suorittaa sähköisessä tenttiakvaariossa.Tenttien vastaanottajat ja tenttimisjärjestykseen liittyvät määräykset löytyvät opintojaksokuvausten yhteydestä.

Perus-, aine- ja syventävät opinnot suoritetaan opintokokonaisuus kerrallaan, mutta aineopintojen A2.-moduulin sekä opintojakson A3. suorittamisen voi aloittaa sen jälkeen, kun perusopintojen P3. moduuli on suoritettu. Aineopintojen valmiiksi saamisen edellytyksenä on, että perusopinnot on suoritettu kokonaan hyvin tiedoin. Syventävien opintojen tutkimusseminaarin aloittaminen ja kirjatenttien suorittaminen edellyttää, että aineopinnot ovat valmiit hyvin tiedoin ja kandidaatintutkinto on suoritettu. Teoriaseminaarin voi aloittaa, kun proseminaari on suoritettu, vaikka aineopinnot eivät vielä olisikaan valmiit.

Laitos- ja tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä joko NettiOpsun kautta tai toimittamalla humanistisen tiedekunnan ilmoittautumiskuori oppiaineen toimistoon. Tentti-ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä toimistoon viimeistään tenttiviikon maanantaina, mikäli tenttipäivä on perjantai.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilla täytyy olla suoritettuna kirjallisuus- ja kieliaineessa perusopinnot hyvin tiedoin.

Kotimaisen kirjallisuuden henkilökunnasta ks. oppiaineen kotisivua osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kotimainenkirjallisuus/oppiaine/henkilokunta/Sivut/home.aspx

 

 


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies