Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maisemantutkimus, Pori

Maisema, paikka ja tila ovat maisemantutkimuksen keskeiset käsitteet. Paikasta jokaisella on käsitys koska arkinen oleminen tapahtuu paikoissa: kotona, kaupungissa tai vaikkapa lentokentällä. Paikat, joissa ihmiset elävät, toimivat ja kohtaavat, ovat sidoksissa toisiinsa. Maisema, oli se sitten erämaa tai suurkaupunki, syntyy paikkojen välisistä yhteyksistä. Se tarkoittaa tapaa jolla paikkojen laajempi kokonaisuus mielletään ja jollaisena sitä esitetään. Maisema ja paikat sijaitsevat kumpikin tilassa, joka ilman niitä on kuitenkin vailla merkityksiä. Toiminnan, vuorovaikutuksen ja esittämisen sille luomat merkitykset voivat olla päällekkäisiä ja ristiriitaisia. Niin paikka kuin maisemakin liittyvät ihmisten jakamiin käsityksiin, asenteisiin, arvoihin ja käytäntöihin eli ovat laajassa mielessä kulttuurisia.

 

Maisemantutkimus tutkii paikkoja, maisemaa, tilaa ja niiden muutosta kulttuurisina ilmiöinä. Se käyttää humanistista tutkimusotetta mutta yhdistelee sitä muiden ympäristöä, alueita ja tilaa tutkivien tieteenalojen teorioihin ja menetelmiin. Humanistinen maisemantutkimus käsittelee maiseman, sen esittämisen ja rakentamisen historiaa arkeologian, historiatieteiden ja taiteiden tutkimuksen menetelmin. Se tarkastelee myös tämän hetken maisemaa arkikokemuksen osana sekä suunnittelun ja suojelun kohteena. Maisemantutkimus kysyy, mikä on maiseman merkitys siinä asuville tai ulkopuolisille – millainen on esimerkiksi yhteisön identiteetin, vallan tai vastarinnan maisema. Maisemantutkimus tarkastelee myös, miten maisemaa arvotetaan ja miten arvovalinnat ohjaavat sen kehitystä. Juuri nyt maisemantutkimusta kiinnostaa, miten globalisaatio, monikulttuuristuminen ja ympäristönmuutos muovaavat paikkoja ja miten tämä vaikuttaa maisemaan ja sen kokemiseen. Maiseman yhteys hyvinvointiin ja oikeudenmukaisuuteen on niin ikään tärkeä tutkimuskohde.

 

Maisemantutkimuksen lähialoja ovat esimerkiksi taide- ja arkkitehtuurihistoria, ympäristöhistoria, arkeologia ja kulttuurimaantiede. Siihen liittyvät eri tavoin myös kaupunkitutkimus, matkailuntutkimus, luonnontieteellinen ympäristöntutkimus, ympäristökasvatus, ympäristöestetiikka ja ympäristöpsykologia. Kansainvälisesti maisemantutkimusta tehdään ja opetetaan eri painotuksin useissa maissa ja useilla tieteenaloilla. Alalla on omia tutkimuskeskuksia, tutkijaverkostoja ja tieteellisiä julkaisuja. Pohjoismaissa maiseman käsitteen rinnalla käytetään myös sen kanssa käytännössä yhtenevää kulttuuriympäristön käsitettä. Tärkeä kansainvälinen lähtökohta on Euroopan Neuvoston Eurooppalainen maisemayleissopimus, joka määrittelee maiseman ympäristöksi sellaisena kuin ihmiset sen näkevät.

 

Maisemantutkimuksen oppiaine edustaa ainoana Suomessa kansainvälistä maisemantutkimusta ja toimii mukana kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Oppiaineessa on tutkittu ja tutkitaan maiseman historiaa, ylirajaista maisemaa, lähiöitä, merellistä ympäristöä, maisemakuvastoa, historiallisia viheralueita, kulttuurimatkailua, ympäristökasvatusta, energiamaisemaa, osallistamista sekä maiseman, rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön suojelua. Sen tutkimuksen ja opetuksen painopisteinä ovat:

 

  • Maiseman tulkinnat ja osallistava suojelu ja suunnittelu
  • Maisema-arkeologia ja humanistinen paikkatieto
  • Merellinen maisema ja ympäristö

 

Perusopinnoissa esitellään maisemantutkimuksen ja lähialojen näkökulmat, suomalaisen maiseman piirteet ja kehitysvaiheet sekä humanistisen maisemantutkimuksen tutkimusmenetelmät. Aineopinnoissa menetelmäopintoja syvennetään ja tutustutaan maisemantutkimuksen erityiskysymyksiin ja sovellusaloihin, etenkin suojeluun, maankäytön suunnitteluun, osallistamiseen ja digitaaliseen ympäristötietoon. Tavoitteena ovat kokoava näkemys maisemasta ympäristön kulttuurisena ulottuvuutena ja kyky monialaiseen viestintään ja yhteistyöhön. Työelämävalmiuksia tuottavat projektimuotoiset opintojaksot, joissa erilaista maisema-asiantuntemusta yhdistellään ja harjoitellaan monialaista ryhmätyöskentelyä ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppiaine tuottaa myös kulttuuriympäristöalan täydennyskoulutusta.

 

Maisemantutkimus yhdistyy luontevasti erilaisiin tausta- ja sivuaineopintoihin, koulutusohjelman muiden oppiaineiden ohella taidehistoriaan, arkeologiaan sekä ympäristö-, luonnonvara- tai matkailualojen opintoihin. Maisemantutkimuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään hyvin, pääaloina maankäytön suunnittelu, kulttuuriympäristön suojelu, arkisto- ja museoala sekä kulttuurialan projektitehtävät. Alalla voi suorittaa myös jatko-opinnot.

 

Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan.

 

Oppiaineen ja alan tapahtumia voi seurata maisemantutkimuksen Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/pages/Maisemantutkimus/152660921428789.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies