Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaiset kielet

POHJOISMAISET KIELET

 

Pohjoismaisten kielten oppiaine käsittää kaikki pohjoismaiset kielet eri kehityskausineen ja pohjoismaisen kielialueen kulttuuriolot laajassa merkityksessä. Opinnoissa pääpaino on kuitenkin ruotsin kielessä. Muista pohjoismaisista kielistä sisältyvät pääaineopiskelijoilla aineopintoihin pakollisena norjan peruskurssi ja syventäviin opintoihin tanskan peruskurssi. Syventävissä opinnoissa, kieliharjoittelussa ja esimerkiksi pohjoismaisten kielten kesäkursseilla opiskelija voi oman valintansa mukaan perehtyä myös laajemmin eri pohjoismaisiin kieliin. Vaikka hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito ovat yksi opintojen keskeisistä tavoitteista, opinnoissa pääpaino on kuitenkin teoreettisten tietojen saavuttamisessa. Opinnoissa harjoitellaan itsenäistä tutkimustyötä, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimusaineistojen, -metodien ja lähdekirjallisuuden käyttöä.

 

Pohjoismaisten kielten opinnot antavat valmiudet ruotsin kielen opettajan ammattiin, mikäli tutkintoon liitetään opettajan pedagogiset opinnot. Opinnot antavat myös valmiudet moniin muihin työtehtäviin, jotka edellyttävät erittäin hyvää ruotsin kielen taitoa, muiden pohjoismaisten kielten hyvää tuntemusta sekä pohjoismaiden yhteiskunta- ja kulttuuriolojen tuntemusta. Opinnot kehittävät myös yleisiä akateemisia valmiuksia.

 

Pohjoismaisten kielten opinnot aloitetaan perusopinnoista. Tavoitteena on suorittaa perusopinnot ensimmäisen syyslukukauden aikana, paitsi pohjoismaisten kielten aloituskurssi, joka jatkuu kevätlukukaudella. Muita opintoihin sisältyviä kursseja ovat kielioppikurssi, kirjallisuuden kurssi, ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin tutustuttava kurssi sekä kielitaitokursseja. Kaikki kurssit ovat pakollisia kaikille opiskelijoille.

 

Aineopinnot on mahdollista aloittaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Tavoitteena on saada ne päätökseen kolmannen opiskeluvuoden loppuun mennessä. Pohjoismaisia kieliä pääaineenaan opiskelevat suorittavat kolmantena opiskeluvuotenaan proseminaarin ja laativat sen yhteydessä kandidaatintutkielman humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista varten.

 

Aineopintojen pääpaino on tiedollisten valmiuksien saavuttamisessa. Opetuksen sisältö on perusopintoja selvästi teoreettisempaa. Suurin osa kursseista on pakollisia kaikille. Sivuaineenaan pohjoismaisia kieliä opiskelevat suorittavat tanskan peruskurssin. Tarjottavat valinnaiset opintojaksot löytyvät opinto-oppaasta ja oppiaineen verkkosivuilta.

 

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suoritetaan jollakin seuraavista opintopoluista: Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, Tutkijan opintopolku ja Kieliasiantuntijan opintopolku. Opiskelija valitsee opintopolun alustavasti proseminaarin alkaessa. Opintopolun valinta on vapaa ja perustuu opiskelijan omaan kiinnostukseen ja työllistymistavoitteisiin. Valinta vahvistetaan kandidaattiseminaarin päättyessä.

 

Osalle syventävien opintojen kursseista voi osallistua jo ennen kuin aineopinnot on suoritettu. Kurssikohtaiset vaatimukset aiemmista opinnoista voi tarkistaa opinto-oppaasta, josta käy myös ilmi opintopolkujen rakenne ja opintojaksot.

                                                         

Pakollisia opintojaksoja kaikilla opintopoluilla ovat tanskan kurssi (vain pääaineopiskelijat), ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta -kurssi, työelämäharjoittelu ja tutkielmaseminaari, jossa aloitetaan pro gradu -tutkielman (tai sivuaineen tutkielman) laatiminen. Kieliharjoittelu on myös kaikille pakollinen ja se on suoritettava viimeistään syventävissä opinnoissa.Osa syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä. Loput opintojaksot voivat olla oppiaineen tarjoamia tai kieli- ja käännöstieteen laitoksen tarjoamia opintojaksoja.

 

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien tarkemmat tiedot löytyvät opinto-oppaasta. Opetusperiodit, kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan oppiaineen verkkosivulla. Sieltä saa myös tarkempia tietoja kursseille ilmoittautumisesta sekä muista opintoihin liittyvistä asioista, mm. opintokokonaisuuksien suoritusmerkinnöistä ja kirjatenttien suorittamisesta.http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/pohjoismaisetkielet/Sivut/home.aspx

.

 

 

Käytännön tietoa erilaisista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä tilanteista sekä oppiaineen henkilökunnan toimintatavoista ja opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista eri tilanteissa saa oppiaineen toimintaperiaatteista, jotka löytyvät verkkosivuilta. <http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/pohjoismaisetkielet/oppiaine/Sivut/Oppiaineen-toimintaperiaatteet.aspx>.

 

HENKILÖKUNTA

 

Postiosoite: Turun yliopisto / Pohjoismaiset kielet, 20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Horttopiha, Henrikinkatu 4a

Puhelin: 02 333 5342 (toimisto)

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/pohjoismaisetkielet/Sivut/home.aspx

 

Henkilökunnan yhteystiedot ovat oppiaineen verkkosivuilla <http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/pohjoismaisetkielet/oppiaine/henkilokunta/Sivut/home.aspx> . Vastaanottoajat ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Ilmoitetut vastaanottoajat ovat voimassa opetusperiodien ajan.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset