Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli

SAKSAN KIELI

Oppiaineessamme opiskellaan saksan kieltä, saksankielisten maiden kulttuuria ja kirjallisuutta sekä käännösviestintää.

Oppiaineessa työskentelee neljä suomenkielistä ja neljä saksankielistä lehtoria, joista yksi on DAAD-lehtori. Lisäksi opetusta antavat tuntiopettajat. Opintosihteerinä toimii Kirsi Koch. Opetustilat sijaitsevat yliopistonmäellä, lähinnä Signumissa, ja opettajien työhuoneet löytyvät Horttopihasta ja Maaherran makasiinista. Opintosihteerin toimisto sijaitsee Horttopihassa.

Opiskelijavalinta ja opetukseen osallistuminen

Opetukseen voivat osallistua ne opiskelijat, joilla on opinto-oikeus saksan kielen oppiaineessa. Pääaineen opinto-oikeutta haetaan kesän valintakokeessa. Sivuaineoikeutta voi hakea myös elokuun sivuainekokeessa. Tarkemmat tiedot valintakokeista saa humanistisen tiedekunnan ja oppiaineen verkkosivuilta.

Perusopinnoissa opetus tapahtuu pääosin pienryhmissä. Ryhmiin ilmoittaudutaan lukukauden alussa. Myös aine- ja syventävien opintojen kursseille on ilmoittauduttava. Harjoituskursseilla on 80 %:n läsnäolovelvollisuus.

Kursseille ilmoittautumisen tarkemmasta ajankohdasta ja opetusohjelmiin mahdollisesti tulevista muutoksista ilmoitetaan oppiaineen intrasivuilla.

Perusopinnot

Saksan kielen perusopinnoissa (25 op) keskitytään saksan kielitaidon vahvistamiseen ja perehdytään saksankielisten maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Aineopinnot

Aineopinnoissa tutustutaan kielentutkimuksen ja käännösviestinnän lähestymistapoihin, perehdytään valikoituihin saksankielisen alueen kulttuurin ilmiöihin ja vahvistetaan akateemista kielitaitoa. Aineopinnot ovat kaikilla saksan kielen opiskelijoilla yhdenmukaiset. Opiskelijan on kuitenkin suositeltavaa ottaa aineopintojen kurssivalinnoissa huomioon, mille
opintopolulle hän on suuntautumassa maisterivaiheessa.

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa opiskelijat voivat valita neljän maisterivaiheen opintopolun välillä. Saksan kielen opintopolut ovat:

  1. Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku
  2. Deutschlandstudien-opintopolku
  3. Käännösviestinnän opintopolku
  4. Tutkijan opintopolku

Deutschlandstudien on syksyllä 2016 uutena aloittava opintopolku, jonka kokonaispistemäärä on 120 op. Tällä opintopolulla suoritetaan 80 op:n laajuiset saksan kielen syventävät opinnot sekä 40 op European Studies -opintojaksoja. Deutschlandstudien-opintopolku korvaa saksan kielessä aiemmin tarjotun kieliasiantuntijan opintopolun. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet kieliasiantuntijan polulla lukuvuosina 2014-2016, voivat suorittaa tutkintonsa valmiiksi kieliasiantuntijan polulla kahden lukuvuoden siirtymäajan sisällä, joka päättyy heinäkuun 2018 lopussa. Halutessaan he voivat siirtyä Deutschlandstudien-opintopolulle. Heillä on myös mahdollisuus siirtyä joustavasti oppimisen ja opettamisen tai tutkijan opintopolulle. Vaihtoa opintopolkujen välillä tulee kuitenkin anoa oppiaineelta. Opintopolun vaihto edellyttää HOPSin päivittämistä.

Myös käännösviestinnän opintopolun minimilaajuus on 120 op. Käännösviestinnän opintopolun opetus on järjestetty niin, että opetusta antavat paitsi saksan kielen opettajat, myös monikielisen käännösviestinnän opetushenkilökunta. Jo aineopinnoissa on tarjolla joitakin kursseja, jotka pohjustavat käännösviestinnän opintopolun opintoihin. Tästä syystä opiskelijan on syytä suunnitella ajoissa etukäteen, mille maisterivaiheen opintopolulle hän suuntautuu.

Muiden opintopolkujen laajuus on 80 op, joten näillä poluilla opiskelijan on suoritettava vähintään 40 op sivuaineopintoja tai muita opintoja saavuttaakseen filosofian maisterin tutkintoon vaadittavat 120 opintopistettä.

Maisterivaiheen opintopolun valinta

Vuonna 2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet valitsevat opintopolkunsa aineopintojen proseminaarivaiheessa.
Vuonna 2014 opintonsa aloittaneet ovat hakuvaiheessa jo valinneet joko saksalaisen filologian tai saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjan. Filologian linjalle valitut opiskelijat voivat maisterivaiheessa valita kolmen seuraavan opintopolun joukosta: kielen oppiminen ja opettaminen, Deutschlandstudien ja tutkija. Kääntämisen linjalle valitut opiskelijat jatkavat suoraan käännösviestinnän opintopolulla.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki uudet opiskelijat laativat ensimmäisen vuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa opiskelija suunnittelee opintojensa etenemisen osatavoitteiden kautta. Apuna suunnitelman laatimisessa käytetään HOPS-lomaketta. Suunnitelma tehdään ensin kandidaatin tutkintoa varten Johdatus kieliaineiden opintoihin -kurssin yhteydessä, maisterin tutkintoa varten syventävien opintojen seminaarin yhteydessä.

Lisätietoja HOPSista: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/ohjaus/Sivut/HOPS-eli-henkil%C3%B6kohtainen-opintosuunnitelma.aspx

Opintokokonaisuuden loppumerkintä ja kokonaisuuksien arvosanan määräytyminen

Perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen laatuarvosanaksi tulee kokonaisuuden kaikkien arvosanojen keskiarvo, joka on painotettu siten, että kunkin opintojakson arvosana on kerrottu jakson opintopistemäärällä. Arvosanojen rajat: erinomaiset tiedot 4,5–5; kiitettävät tiedot 3,50–4,49; hyvät tiedot 2,50–3,49; tyydyttävät tiedot 1,50–2,49; välttävät tiedot 1–1,49.

Aine- ja syventävistä opinnoista ei voi saada loppumerkintää, ellei ole suorittanut edellistä opintokokonaisuutta vähintään hyvin tiedoin (ks. tiedekunnan yleiset ohjeet). Kukin loppumerkintä tulee hakea mahdollisimman pian sen jälkeen kun opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu.

Saksan kielen opiskelijoilta vaadittavat muut opintosuoritukset

Saksan kielen pää- ja sivuaineopiskelijoiden on suoritettava muitakin opintojaksoja saadakseen perus- ja aineopintokokonaisuuden loppumerkinnän.

Perusopintokokonaisuuden saamiseksi tulee suorittaa opinto-oppaan kohdassa Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot mainitut kurssit kyseisessä kohdassa ohjeistetulla tavalla: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=25225&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2016

YHTEYSTIEDOT

Saksan kielen oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.

Henkilökunnan vastaanotot ilmoitetaan verkkosivuilla lukukausien alussa.

Postiosoite: Saksan kieli, 20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Horttopiha, Henrikinkatu 4a 4

Saksan kielen verkkosivut:

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/saksan-kieli/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/saksankieli/Sivut/home.aspx

Oppiaineen toimisto:

Horttopiha, Henrikinkatu 4a 4

Opintosihteeri:

Kirsi Koch, puh. 02 333 5342, s-posti: kirsi.koch@utu.fi, bach@utu.fi

Tutkinnot

Saksan kieli, Huk

Saksan kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM
Saksan kieli, käännösviestinnän opintopolku, FM
Saksan kieli, tutkijan opintopolku, FM
Saksan kieli, Deutschlandstudien-opintopolku, FM


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset