Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanja

ESPANJA

Espanjan HuK-tutkinnon opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle erinomainen espanjan nykykielen suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset tiedot kielen rakenteesta sekä espanjankielisten maiden kulttuurin perustuntemus, jotka antavat valmiudet espanjan opettajan, kääntäjän, tutkijan, kansainvälisessä ympäristössä toimivien asiantuntijoiden sekä kieliasiantuntijan tehtävissä toimimiseen.

Perusopinnot painottavat kielitaidon kehittämistä ja aineopinnoissa painotetaan nykykielen eri aspekteja ja otetaan huomioon tulevien opettajien, kääntäjien, kielentutkijoiden ja kieliasiantuntijoiden tarpeet.

Espanjan kielen perusopinnot on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Aineopinnot opinnot on puolestaan mahdollista suorittaa kahden lukuvuoden aikana. Lukuvuoden alussa järjestetään tiedotustilaisuus, jossa annetaan opintoihin ja tentteihin liittyviä yleisiä ohjeita.

Espanjan kielen oppiaineen opiskelijoilta edellytetään espanjan kielen taidon lisäksi myös hyvää suomen kielen taitoa, koska osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

Opintopolut

Espanjan opinnot ovat perus- ja aineopinnoissa yhteiset. Syventävissä opinnoissa opiskelija valitsee jonkin seuraavista opintopoluista:

kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku
käännösviestinnän opintopolku
tutkijan opintopolku
yleisen kieliasiantuntijan opintopolku

Jokainen maisteritutkinnon suorittanut opiskelija saa myös valmiudet tohtoriopintoihin, opintopolusta riippumatta.

Espanjan maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää kandidaatin tutkinnossa omaksuttuja tietoja, taitoja ja valmiuksia siten, että opiskelijalla on erinomainen espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito, hän tuntee hyvin espanjankielisen maailman yhteiskuntia ja kulttuureita sekä espanjan nykykieltä ja sen tutkimusmenetelmiä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on myös perehtynyt laajemmin tieteelliseen ajatteluun, espanjan nykykieleen ja kielitieteelliseen tutkimukseen ja hänellä on riittävät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Opintopolun valinta

Aineopintojen proseminaarin jälkeen opiskelija hakeutuu pääaineessaan haluamalleen opintopolulle. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka mukaisesti hän suorittaa espanjan syventävät opinnot ja maisterin tutkinnon.

Opintopolun vaihto pääaineen sisällä filosofian maisterin tutkintoa suorittavilla

Opiskelijan on tietyin ehdoin mahdollista vaihtaa opintopolkua saman kieliaineen sisällä. Opiskelija laatii uuden HOPSin syventävien opintojen osalta ja palauttaa polunvaihtoa koskevan hakulomakkeen oppiaineen toimistoon.

Opintokokonaisuuksien arviointi

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai intrasivuilta saatavalla lomakkeella. Kokonaisuuden keskiarvo lasketaan painotetusti jakson opintopistemäärän mukaan, kokonaisuudet arvioidaan viisiportaisella asteikolla (1–5).

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

HOPS-ohjaus ja opettajatuutorit

Opiskelijat saavat opintojen aikana ohjausta ja neuvontaa HOPS-ohjaajalta ja opettajatuutoreilta. Oppiaineen opettajatuutorien nimet ja yhteystiedot ilmoitetaan oppiaineen intrasivuilla. Opiskelijat kutsutaan HOPS-tapaamisiin säännöllisesti vuosittain.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku alkuvuodesta. Voidakseen hakea opettajan pedagogisiin opintoihin hakijalla pitää olla suoritettuna pääaineesta vähintään 50 op:n opinnot.

Lisäksi espanjan kielessä on seuraavat ainekohtaiset vaatimukset, jotka pitää olla suoritettuna opettajan pedagogisten opintojen hakuajan päättyessä:

Opiskelijalta edellytetään vähintään arvosana 3/5 kurssista Normatiivinen kielioppi tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista.

Opetusohjelma ja opetukseen osallistuminen

Lukuvuosi jakautuu periodeihin. Kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan tarkemmin opetusohjelmassa, joka julkaistaan ennen lukukauden alkua NettiOpsun opetusohjelmaosiossa. Opintojakson opintopistemäärän jälkeen ilmoitettu P tarkoittaa pakollista, V valinnaista kurssia.

Suurin osa opetuksesta sisältää luentojen lisäksi harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen. Useimmilla kursseilla on läsnäolovelvollisuus, sallitut poissaolotunnit ilmoitetaan kurssin alussa.

Kuulustelumääräyksiä

Luento- ja harjoituskurssien ensimmäinen tenttikerta pidetään kurssin jälkeen yleensä periodin viimeisellä viikolla, toinen tentti tenttiviikolla ja kolmas tentti erikseen sovittavana tenttipäivänä.  Vapauttavat kielitaitokokeet järjestetään syyslukukauden alussa. Kirjatenttejä voi suorittaa laitostenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tentteihin vastataan espanjaksi, mikäli toisin ei ilmoiteta. Jos opiskelija hylätään kuulustelussa kolmesti peräkkäin, hänen on osallistuttava toistamiseen kyseiselle kurssille.

Puolen vuoden sääntö

Syyslukukauden 2016 alusta lukien espanjan oppiaineessa on voimassa sääntö, jonka mukaan keskeneräisten opintojaksojen (eli yksittäisten kurssien) täydentämisoikeudet vanhenevat puolen vuoden kuluessa. Keskeneräiset suoritukset voivat sisältää esimerkiksi johonkin opintojaksoon osasuorituksena kuuluvia kotitehtäviä, harjoitteluun liittyviä selvityksiä ja raportteja tai kurssin loppuarvosanan korotuksia. Katso tarkemmin oppiaineen intrasivuilta.

Yhteystiedot

Hallinnollisesti espanjan oppiaine kuuluu Kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.

Laitoskanslian osoite: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Signum, 20014 Turun yliopisto

 

Henkilökunta

Osoite: Signum, Koskenniemenkatu 4, 20014 Turun yliopisto.
www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/espanja/

Professori:

Bartens, Angela, FT, dosentti. Puh. 333 6308, s-posti angela.bartens@utu.fi.

Yliopistonlehtori:

Berber, Diana, Ph.D. in Translation and Intercultural Studies. Puh.333 8708, s-posti diaber@utu.fi.

Lehtori:

Toijala, Timo, FL. Puh. 333 5354, s-posti timo.toijala@utu.fi.

Yliopisto-opettaja:

Pelttari, Sanna FL, KTM. Puh. 333 6043, s-posti sanna.pelttari@utu.fi.

Dosentti:

Kempas, Ilpo, FT.

Opintosihteeri:

Österlund, Maija, FM, huone 204, Rosetta 2. krs. Puh.333 5351, s-posti maija.osterlund@utu.fi.


 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset