Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kielten ja liikeviestinnän opinnot

KAUPPAKORKEAKOULUN KIELTEN JA LIIKEVIESTINNÄN OPINNOT


Huom! Kielten ja liikeviestinnän kurssien opintojaksokoodit muuttuvat 1.8.2017 lähtien KK-alkuisiksi (Porissa KP-alkuiset koodit). Uudet opintojaksokoodit näet kielten opintojaksokuvauksista.


Kauppatieteellisen alan työtehtävät edellyttävät vaativan tason kieli- ja vuorovaikutusosaamista. Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen liikeviestinnän opettajat ovat erikoistuneet liike-elämän kieli- ja viestintätaitojen opetukseen ja vastaavat kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnoista.

Kieli- ja viestintäopinnot painottuvat kaupallis-taloudellisiin käsitteisiin ja terminologiaan, liike-elämän viestintävalmiuksien harjoituttamiseen sekä kulttuurien väliseen kommunikaatioon.

KTK- ja KTM-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tulee suorittaa tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelijan valinnan mukaan seuraavissa kielten ja liikeviestinnän aineissa: englanti, espanja, italia, japani, kiina, ranska, ruotsi, saksa, venäjä ja suomen kieli ja talouselämän viestintä. Mikäli opiskelija haluaa korvata pakollisia kieli- ja viestintäopintoja jossakin muussa kielessä suorittamillaan opinnoilla, tulee näihin opintoihin sisältyä liikeviestinnän opintoja. Puollon opintojen sisällyttämisestä tutkintoon antaa kieli- ja viestintäopintojen keskuksen varajohtaja.

Kieli- ja viestintäopintoja sisältyy sekä KTK- että KTM-tutkintoon.

 

KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintojen tutkintovaatimukset

KTK-tutkintoon tulee sisältyä vähintään 24 op ja KTM-tutkintoon vähintään 10 op kieli- ja viestintäopintoja seuraavasti:

Kieli- ja viestintäopinnot KTK-tutkinto

Suomen kieli ja talouselämän viestintä: 3 op (pakolliset perusopinnot)

Ruotsin kieli ja liikeviestintä: 6 op (pakolliset perusopinnot)

Vieras kieli 1:  6 op (pakolliset perusopinnot)

Vieras kieli 2:  6 op (pakolliset perusopinnot)

Vapaasti valittavat kieliopinnot: 3 op*

Yhteensä 24 op

* Vapaasti valittaviin kieliopintoihin ei voi sisällyttää kielten alkeisopintoja.

Huom! Ruotsin kieli on toinen kotimainen kieli, ei tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin luettava vieras kieli.

 

KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopintojen tutkintovaatimukset

KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopintojen aikana opiskelija syventää kieli- ja viestintäosaamistaan. KTM-tutkintoon tulee sisältyä 10 op kieli- ja viestintäopintoja seuraavasti:

Kieli- ja viestintäopinnot KTM-tutkinto

Vieras kieli: 6 op  (yhden vieraan kielen vaihtoehtoisia liikeviestinnän opintojaksoja)

Vapaasti valittavat kieliopinnot:  4 op*

Yhteensä 10 op

* Vapaasti valittaviin kieliopintoihin ei voi sisällyttää kielten alkeisopintoja.

 

 

VTK-tutkinnon (pääaineena taloustiede) kieli- ja viestintäopintojen tutkintovaatimukset

VTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (16 op) suoritetaan KTK-tutkinnon kieliopintojen opintojaksolaajuuksia noudattaen seuraavasti: Suomen kieli ja talouselämän viestintä (3 op, pakolliset perusopinnot), ruotsin kieli ja liikeviestintä (6 op, pakolliset perusopinnot), vieras kieli (6 op, pakolliset perusopinnot) sekä tieteellisen viestinnän perusteet (1op). Vieras kieli voi opiskelijan valinnan mukaan olla jokin kielten ja liikeviestinnän aine.

Kieli- ja viestintäopinnot VTK-tutkinto

Suomen kieli ja talouselämän viestintä: 3 op (pakolliset perusopinnot)

Ruotsin kieli ja liikeviestintä: 6 op (pakolliset perusopinnot)

Vieras kieli 1: 6 op (pakolliset perusopinnot)

Tieteellisen viestinnän perusteet 1 op (MENY 1b)

Yhteensä 16 op

 

Lähtötaso

Kieli- ja viestintäopinnot edellyttävät kielikohtaisesti opiskelijoilta erilaisia pohjatietoja.

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opinnot edellyttävät äidinkielenomaista suomen kielen hallintaa. Ruotsin ja englannin kielessä edellytetään lähtötasona lukion oppimäärän (tai vastaavan) hyvää hallintaa. Opiskelijoille, joiden ruotsin kielen perustiedot kaipaavat täydentämistä, suositellaan ruotsin kielen täydennyskurssia RU1t, joka voidaan sisällyttää ainoastaan KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintojen vaihtoehtoisiin opintojaksoihin. Espanjan, ranskan, saksan, venäjän, italian, japanin ja kiinan kielen opiskelu on mahdollista aloittaa alkeista tai opiskelija voi jatkaa suoraan liikeviestinnän opintoihin oman lähtötason pohjalta. Kieli- ja viestintäopintojen keskus tarjoaa myös mahdollisuuden opiskella suomea vieraana kielenä.

 

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen kieliasun tarkistaa ja hyväksyy suomen kielen ja talouselämän viestinnän lehtori. Hyväksytty kypsyysnäyte edellyttää suomen kielen hyvää kirjallista hallintaa.

 

Vieraiden kielten taitotasot

Vieraiden kielten opintojaksot on luokiteltu eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiin taitotasoihin. A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa. Kunkin opintojakson edellyttämä taso mainitaan opintojaksokuvauksissa.

  • C2 taitava itsenäinen kielitaito
  • C1 taitavan kielitaidon perustaso
  • B2 toimiva itsenäinen kielitaito
  • B1 sujuva peruskielitaito
  • A2 kehittyvä/toimiva peruskielitaito
  • A1 kehittyvä alkeiskielitaito

 

Kielten alkeisopinnot

Korkeakoulutasoiset kielten alkeisopinnot sijoittuvat tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin, mutta eivät vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen laajuuteen.

 

Liikeviestintä sivuaineena

Kielten ja liikeviestinnän sivuainelaajuuden jossakin kieliaineessa suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tuottaa kaupallis-taloudellista kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti yrityksen vaativissa viestintätilanteissa.
  • tuntee kulttuurienvälisen viestinnän erityispiirteitä
  • tuntee hyvin kohdekielisten alueiden talouden rakenteita, liikekulttuuria ja elinkeinoelämää

Sivuaineen laajuus on 25 op, joihin tulee sisältyä vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Kieli sivuaineena suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.

Muu kuin Turun yliopistossa opetettava kielten ja liikeviestinnän aine voidaan hyväksyä liikeviestinnän sivuaineeksi, mikäli opintojen sisältö ja taso täyttävät kauppatieteellisen alan yliopisto-opinnoille asetetut vaatimukset. Puollon opintojen sisällyttämisestä tutkintoon antaa kieli- ja viestintäopintojen keskuksen varajohtaja. Opintoihin tulee sisältyä vähintään 6 op kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Kielen alkeisopintoja ei voi sisällyttää sivuaineeseen.

 

Opintokokonaisuudet

Kieli- ja viestintäaineita voi sisällyttää Monikielisen yritysviestinnän ja Yritysviestinnän opintokokonaisuuksiin (lisätietoa löytyy Kielten ja liikeviestinnän intranet-sivustolta).

 

Kieli- ja viestintäopintojen ajoittaminen

Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen suorittaminen aloitetaan pääsääntöisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna. Mikäli opiskelija aloittaa tutkinnon pakollisen vieraan kielen opinnot alkeista, on alkeisopinnot hyvä sijoittaa heti ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Kaikkiin kielten opetusryhmiin ilmoittaudutaan ennakolta.

 

Läsnäolovelvollisuus

Kielten opiskelu perustuu vuorovaikutukseen ja toiminnallisten harjoitusmuotojen hyödyntämiseen. Opiskelu on interaktiivista ja onnistunut oppimistilanne perustuu usein opiskelijan ennalta valmistelemiin oppimistehtäviin. Opiskelijoilta edellytetään siksi pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

 

Kielten kuulustelut

Kielten opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista opiskelua. Opiskelijan oman edun mukaista on pyrkiä tenttimään kielten opintojaksot mahdollisimman pian opintojaksolle osallistumisen jälkeen. Opintojaksolle osallistumisen jälkeen opiskelijalla on oikeus osallistua samojen tutkintovaatimusten mukaisesti kolmeen peräkkäiseen kuulusteluun. Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa kuulustelujärjestyksessä mainittuina kolmena peräkkäisenä kuulustelukertana, tulee hänen suorittaa se muuttuneiden vaatimusten mukaisesti.

 

Muualla suoritettujen kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukeminen tutkintoon

Opiskelijat voivat hyväksilukea tutkintoonsa ulkomailla tai kotimaassa suoritettuja korkeakoulutasoisia kielten opintojaksoja tai korvata niillä tutkintorakenteeseen kuuluvia opintojaksoja.

Mikäli opintojakso vastaa opinto-ohjelmassamme olevaa jaksoa, voidaan sillä korvata ko. jakso. Huom! Korvaavat opinnot hyväksiluetaan sen laajuisina kuin ne on suoritettu. Mahdolliset ylimenevät opintopisteet rekisteröityvät kieli- ja viestintäopintoina, mutta niitä ei voi hyödyntää kielten pakollisten opintojen vähimmäismäärän saavuttamiseen. Opiskelijan tulee siis joka tapauksessa suorittaa pakolliset perusopinnot.

Ellei vastaavuutta ole, voidaan suoritetut opintojaksot sisällyttää kieli- ja viestintäopintoihin merkinnällä muualla suoritettuja opintoja, kuitenkin vain mikäli niiden sisältö ja taso täyttävät kauppatieteellisen alan yliopisto-opinnoille asetetut vaatimukset.

 

Kielipisteet opiskelusta ulkomaisessa yliopistossa

Opiskelusta ulkomaisessa yliopistossa KTK- tai KTM-opintojen aikana opiskelija saa opiskeluajan pituudesta riippuen sisällyttää joko 2 tai 4 opintopistettä opetusohjelmaan hyväksytyssä kielessä sillä edellytyksellä, että kyseessä oleva kieli on ollut sekä opiskelukieli (hyväksytty opintosuoritus jossakin kauppatieteellisessä aineessa) että maan virallinen kieli. Huom! Opintopisteitä opiskelusta ulkomaisessa yliopistossa voi saada ainoastaan Turun kauppakorkeakoulussa opetettavissa kielissä.

 

Muiden kuin Turun kauppakorkeakoulussa opiskeltavien kielten osalta puollon kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta tutkintoon antaa kieli- ja viestintäopintojen keskuksen varajohtaja. Nämä opinnot sisällytetään pääsääntöisesti tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat jatkaa japanin ja kiinan kielen opintojaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Itä-Aasian koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Lisätietoja kurssitarjonnasta aasia.utu.fi


Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet