Englannin kieli ja liikeviestintä, Pori

Englannin kielen ja liikeviestinnän opintojen tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijoiden kielitaitoa ja antaa heille liike-elämässä tarvittavia viestintävalmiuksia sekä kartuttaa erityisesti liikekielen sanavarastoa. Englannin kielessä ei järjestetä alkeisopetusta, vaan lähtötasona edellytetään hyviä perustietoja.

Perusopinnot (6 op) ovat pakollisia kaikille englannin kieltä opiskeleville yhteisvalinnan opiskelijoille, ja ne tulee suorittaa suorittaa ennen vaihtoehtoisia opintojaksoja. Pakollisten opintojaksojen jälkeiset vaihtoehtoiset opintojaksot ovat vapaasti valittavissa. Vaihtoehtoisilla opintojaksoilla ei ole tiettyä suoritusjärjestystä. Joillakin opintojaksoilla vaaditaan kuitenkin edeltäviä opintoja. Tämä tulee huomioida opintojaksoille ilmoittauduttaessa.

Erillisvalintojen opiskelijat valitsevat KTM-tutkintoon 6 op englantia vaihtoehtoisista opintojaksoista.

Kaikkiin opintoryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen. Osallistuminen opintojakson ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.