Ruotsin kieli ja liikeviestintä, Pori

Ruotsi on vuodesta toiseen yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Vuonna 2015 se oli selkeästi toiseksi suurin yksittäinen vientimaamme Saksan jälkeen yli 10 %:n osuudella kokonaisviennistä. Suomessa toimii useita satoja ruotsalaisyrityksiä, joissa ruotsin kieli on tärkeä työväline. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksillään tekemän tutkimuksen mukaan ruotsin kieli on toiseksi tärkein kieli työhönottokriteerinä heti englannin jälkeen.

Ruotsin kielen ja liikeviestinnän opintojen tavoitteena on sekä parantaa yleiskielen hallintaa yhteiskunnan eri viestintätilanteissa että kehittää talouselämän työtehtävien edellyttämää suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Ruotsin kielen pakolliset perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suoriutua yrityksen liikeviestinnästä, keskustella työelämän eri tilanteissa ja hyödyntää talouselämää käsitteleviä julkaisuja.

Lähtötasona edellytetään hyviä ruotsin kielen perustietoja. Opintojaksoa PRU1t suositellaan opiskelijoille, joilla ruotsi ei sisälly ylioppilastutkintoon tai jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon ruotsin kokeen alemmalla arvosanalla kuin magna cum laude approbatur.

PRU1t voidaan sisällyttää joko KTK-tutkinnon kielten ja liikeviestinnän opintoihin tai KTK/KTM-tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. Opintojakso PRU1t on tarkoituksenmukaista suorittaa opintojakson PRU1a rinnalla ensimmäisellä syyslukukaudella.

Pakolliset opintojaksot: PRU1a, PRU1b ja PRU1c (6 op)

KTK-tutkintoon sisältyvien pakollisten kieliopintojen 6 op:n suorittaminen antaa opiskelijalle julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) ja valtioneuvoston asetuksen ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisen kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavan ruotsin kielen tyydyttävän/hyvän suullisen ja kirjallisen taidon. Syksystä 2007 lähtien opintonsa aloittaneiden tutkintotodistukseen tulee maininta valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavasta ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta erikseen. Arvosanat määräytyvät pakollisten perusopintojen perusteella. Arviointiasteikko: 5–4 hyvät tiedot, 3–1 tyydyttävät tiedot.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.