Yritysjuridiikka, Pori

Yritysjuridiikassa tavoitteena on huomata, miten juridiset asiat liittyvät liiketoiminnan suunnitteluun. Juridiikka tarkoittaa lainsäädäntöä. Kauppakorkeakoulussa lainsäädäntöä tarkastellaan erityisesti yrityksen näkökulmasta. Lainsäädäntö liittyy kaikkiin yrityksen sidosryhmäsuhteisiin ja lakien tunteminen ja noudattaminen on osa yritysvastuuta. Tärkeitä lakeja ovat esimerkiksi työsopimuslaki, kuluttajansuojalaki, osakeyhtiölaki, tavaramerkkilaki, ympäristönsuojelulaki ja monet muut. Lait tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja toimia, ja näiden vaihtoehtojen tunteminen on osa yrityksen strategista suunnittelua.

Porin yritysjuridiikan sivuaine on mahdollinen markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoille. Sivuaineen laajuus on vähintään 25 op. Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoille opettaja ehdottaa kursseja, jotka sopivat myös HT-tutkintoon: Vero-oikeus, Yhteisöoikeus, Rahoitus- ja insolvenssioikeus, Työoikeus ja Sopimusoikeus. Yritysjuridiikka sopii hyvin sivuaineeksi myös johtamisen ja organisoinnin tai markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Opettaja suosittelee tällöin kursseja Sopimusoikeus, Työoikeus, Responsible Business, International and European Environmental Law sekä Yhteisöoikeus. Vaikka ei valitsisi juridiikkaa sivuaineeksi, yksittäisiä kursseja voi opiskella vapaasti valittavissa opinnoissa. Ristiinopiskeluoikeuden kautta kaikilla Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus juridiikan opintojaksojen suorittamiseen ja kursseista moni sopii esimerkiksi diplomi-insinöörin tai yhteiskuntatieteilijän tutkintoon.

Yritysjuridiikan opintoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä yritysjuridiikan vastuuopettajaan Anu Lähteenmäki-Uutelaan (anu.lahteenmaki-uutela@utu.fi). Kaikkien kurssien ohjeet ja materiaalit ovat Moodlessa.

Yritysjuridiikka sivuaineena

Yritysjuridiikkaa KTK-ohjelmassa tai KTM-tutkinnossa sivuaineena lukevat opiskelijat valitsevat vähintään 25 opintopistettä yritysjuridiikan opintojaksoista (pois lukien PYJY1). Huom! Vuosikurssin 2015 ja sitä ennen aloittaneiden KTK-tutkinnon sivuaineeseen sisältyy ko. oppiaineen kaikille yhteisten opintojen opintojaksot.

HT-tutkintoon vaadittavat oikeustieteen opinnot

Tilintarkastajan uralle aikovan kannattaa jo opiskeluaikana hankkia siihen vaadittava valmius. Opintovaatimuksista määrätään Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (1442/2015). HT-tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa vähintään 22 op laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

  1. eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely (PYJ3 Yhteisöoikeus, PYJ20 Rahoitus- ja insolvenssioikeus)
  2. yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely (PYJ16/PLR71 Vero-oikeus)
  3. kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyys- sekä työlainsäädäntö (PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus, PYJ5/PJO24 Työoikeus).

HT-tutkinnossa vaadittuihin opintoihin kuuluu lisäksi asetuksessa säädettyjä tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja sekä muita kauppa- ja taloustieteen opintoja.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.