Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Folkloristiikka, FM

Sisältö

Folkloristiikka on yksi kulttuuritieteistä. Folkloristiikassa tutkitaan henkisen kansankulttuurin historiaa ja nykypäivää sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimuksellinen kiinnostus kohdistuu kulttuurin jatkuvuutta osoittaviin ja sitä tuottaviin ilmiöihin kuten suulliseen perinteeseen, sanallisen ilmaisun, kulttuurisen ajattelun ja mentaliteettien pitkäkestoisuuteen, tapaperinteeseen, muistitietoon, kansanomaiseen uskoon ja tietotaitoon sekä sosiaalisen viestinnän ja käyttäytymisen, maailmankuvien, yhteisöllisyyden tuottamisen ja kansanomaisten tiedollisten mallien toistuviin ja kertautuviin piirteisiin. Folkloristiikka on erityisesti perinteeksi ja perinnöksi määrittyvien ilmiöiden tutkimusta sekä tämän tutkimuksen avulla saatavan tiedon ja taidon hyödyntämistä tämän päivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Folkloristiikka tarjoaa näkökulmia ja tieteellisiä menetelmiä myös identiteettien tutkimukseen ja identiteettien tuottamisen ymmärtämiseen, havainnoimiseen ja analysoimiseen. Turun yliopiston folkloristiikan erityisiä osaamisaloja ovat nykykulttuuria, populaarikulttuuria ja kulttuuriperintöä koskeva tutkimus, kerronnan ja narratiivisuuden tutkimus, kalevalaisen runouden tutkimus sekä sananparsitutkimus eli paremiologia.

Folkloristiikan oppiaineen yhteydessä toimii Kalevala-instituutti, vertailevan eepostutkimuksen yksikkö, jonka tehtävänä on edistää Kalevalaan ja maailman muihin eepoksiin ja eeppisiin traditioihin kohdistuvaa tutkimusta sekä harjoittaa kansainvälistä folkloristiikan alaan kuuluvaa julkaisutoimintaa, tiedotusta ja tutkijankoulutusta.

Folkloristiikan syventävät opinnot nimensä mukaisesti syventävät folkloristista tietämystä etenkin opiskelijan valitsemilla erikoisaloilla. Opintojen keskeisiä osia ovat laudatur- ja graduseminaari ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen, joissa opiskelija harjaantuu tieteelliseen tutkimukseen ja saa samalla kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Opinnot antavat sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia henkisen kulttuurin ja sitä muokkaavien välitysprosessien laaja-alaiseksi ymmärtämiseksi. Metodisesti tämä tarkoittaa sekä erilaisten analyysimenetelmien ja teoriasuuntausten tuntemusta, erityisesti etnografisen tutkimuksen osaamista, että suullisen perinteen ja muistitiedon tutkimustraditioon kuuluvien kenttätyö- ja arkistointimenetelmien hallintaa. Syventäviin opintoihin kuuluu myös praktikum-jakso, jonka aikana opiskelija hankkii oman alan työkokemusta. Opiskelija voi aloittaa maisterinopintonsa suoritettuaan Huk-tutkinnon tai vähintään 120 op perus- ja aineopintoja. Folkloristiikan arkistolinjan opiskelijat suorittavat syventävissä opinnoissa arkistolinjan erikoistumisopintoja ja tekevät laudaturseminaarityön sekä pro gradu -tutkielman arkistotoimeen liittyvästä aiheesta.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) maisterinopintoja varten ennen laudaturseminaarin aloittamista oppiaineen hops-ohjaajan kanssa. Laudaturseminaarin jälkeen opiskelija jatkaa pro gradu -tutkielmansa työstämistä graduseminaarissa. Syventävien opintojen kokonaistavoitteena on kyky teoreettiseen ajatteluun ja folkloristiikan tarjoamien näkökulmien luovaan soveltamiseen, joko pohjaksi työelämän vaatimuksiin tai tohtoriopintoihin.

Oppiaineen keskeinen tavoite on kouluttaa päteviä ja ammattitaitoisia kulttuurintutkijoita ja asiantuntijoita laajasti yhteiskunnan palvelukseen. Turun yliopiston folkloristiikasta viime vuosina valmistuneet ovat sijoittuneet pääasiassa julkiselle sektorille sekä säätiöiden ja järjestöjen palvelukseen. Folkloristeja työskentelee museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa. Yhä useampi folkloristi työskentelee tänä päivänä projektinhallintatehtävissä, projektin vetäjinä tai suunnittelijoina. Tutkimuksesta kiinnostuneet jatkavat opintojaan ja työskentelevät tutkijoina ja opettajina yliopistolla.

Opintojaksojen suositeltava suoritusjärjestys on merkitty niiden esittelyyn. Suoritetuista opintokokonaisuuksista antaa loppumerkinnän toimistosihteeri Anu Raula.

Tarkemmat tiedot folkloristiikan opetuksesta, tenttikirjallisuudesta ja opintosuoritusten arvioinnista löytyvät oppiaineen opiskeluoppaasta ja kotisivuilta (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/folkloristiikka/Sivut/home.aspx). Sivuja on syytä lukea usein, sillä sinne kirjataan kaikki muutokset sekä ajankohtaiset tiedot ja tiedotukset.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.