Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Uskontotiede, opettajankoulutus, HuK

Osaamistavoitteet

Uskontotieteen perusopinnot ja opettajalinjan aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen ja teologian erityispiirteet ja kykenee identifioitumaan oppialalle. Hän hallitsee tieteenalojen keskeiset käsitteet ja teoriat. Hän tuntee keskeisten maailman uskontoperinteiden erityispiirteet sekä Suomen ja Euroopan uskontohistorian pääpiirteet. Opiskelija tuntee teologisten oppialojen perusteet ja hallitsee evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen ainesisällön. Hän kykenee toimimaan eettisesti kestävällä tavalla niin tutkimuksen kuin muidenkin työtehtävien parissa erityisesti kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa hankkia informaatiota sekä punnita sitä kriittisesti ja osaa sekä suullisesti että kirjallisesti selkeällä ja johdonmukaisella tavalla välittää informaatiota sekä ilmaista oman näkemyksensä ja puolustaa sitä.

Opettajan kelpoisuus evankelisluterilaisessa uskonnossa toisena opetettavana aineena saavutetaan suorittamalla uskontotieteen perusopinnot ja opettajan linjan aineopinnot siten, että aineopintojen opintojakson USKO1133 (Uskontotieteen metodologia) sijaan suoritetaan opintojakso USKO1236 (Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään).


avaa kaikki

Uskontotiede, opettajankoulutus, HuK

AINEOPINNOT, USKONNONOPETTAJAKOULUTUS 45 op
A1. EKSEGETIIKKA 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
USKO1014 A1. Eksegetiikka, 10 op
USKO1157 Raamattu, 2 op
USKO1172 Raamatun historia, 2 op
A2. KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
A3. SYSTEMAATTINEN TEOLOGIA 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
USKO1133 Uskontotieteen metodologia 5 op
USKO1143 Metodologia I, 1 op
USKO1144 Metodologia II, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.