Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikan jatko-opinnot

Sisältö

TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Tiedekunnassa suoritettavia valtiotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty opinto-oppaan alussa. Opiskelijakohtaisista oman erikoisalan jatko- ja menetelmäopinnoista (kohdat 3 ja 4) ja niiden suorittamisesta sovitaan jatko-opinnoista vastaavan professorin kanssa.

Sosiaalipolitiikan jatkokoulutuksessa kiinnitetään huomiota jatko-opiskelijoiden teoreettisiin ja menetelmällisiin valmiuksiin suoriutua opinnäytteen edellyttämästä tutkimustehtävästä. Jatkotutkintovaatimuksissa edellytetään opiskelijan osallistuvan laitoksen järjestämiin jatkokoulutusseminaareihin, joissa raportoidaan oman työn etenemistä. Lisäksi jatkokoulutettavan edellytetään osallistuvan laitoksen järjestämiin intensiivikursseille, perehtyvän yhteiskuntatieteiden yleisiin menetelmiin sekä oman alansa ja aihealueensa erityismenetelmiin. Kyseisiä opintokokonaisuuksia voidaan suorittaa joko oman laitoksen kursseilla, Turun korkeakoulujen yhteisillä kursseilla, alan valtakunnallisen jatkokoulutuksen puitteissa alan tutkijakoulujen kursseilla tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Suositeltavaa on, että ainakin osa jatko-opinnoista suoritetaan laitoksen omissa vaihto-opinnoissa tai muilla kansainvälisillä jatkokoulutuskursseilla, joista tietoa on saatavilla laitoksen ilmoitustauluilta, kansainvälisten asioiden assistentilta ja professoreilta. Osa suorituksista voidaan korvata myös jatkotutkintoja tukevilla muilla opinnoilla (kts. tiedekunnan jatkotutkintovaatimukset). Opintosuoritukset kirjataan laitoksella ylläpidettävään opintosuoritusrekisteriin.

Edellytyksenä jatkotutkintojen suorittamiselle on vähintään hyvin arvosanoin suoritetut syventävät opinnot sekä vähintään mainesanalla cum laude approbatur pro gradu -tutkielma tai vastaavat muut näytöt jatkokoulutuskelpoisuudesta. Hyväksyminen suorittamaan sosiaalipolitiikan jatkotutkintoja etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakija toimittaa jatkokoulutuksesta vastaaville professoreille CV:nsä (lyhyt ansioluettelo), alustavan tutkimus- ja aikataulusuunnitelman sekä selvityksen tutkimuksen suorittamisen edellytyksistä. Näiden pohjalta hakija, jatkotutkinnoista vastaava professori ja työn ohjaaja käyvät yksityiskohtaisen keskustelun tutkimuksen suorittamisesta. Tämän keskustelun pohjalta hakija laatii varsinaisen tutkimussuunnitelman, joka käsitellään laitoksen yleisessä tutkimusseminaarissa. Seminaarikäsittelyssä hyväksytty suunnitelma voidaan lähettää edelleen tiedekuntaan vahvistettavaksi.
Vastuulliset opettajat: Professorit

SOSIAALIVAKUUTUKSEN AMMATILLINEN LISENSIAATINTUTKINTO (TOPSOS-KOULUTUS)

Sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden ammatillinen lisensiaatin tutkinto on soveltuvan maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava VTL- tai Pol.Lic.-tutkinto. Tutkinto suoritetaan neljässä vuodessa työn ohessa. Opiskelijat valitsevat tutkinnon suorittamispaikaksi joko Turun yliopiston tai Åbo Akademin. Koulutusohjelman tarkoituksena on vastata sosiaaliturvasta huolehtivien yritysten ja laitosten tarpeisiin ja tavoitteiksi on asetettu mm. asiantuntijaosaamisen jatkuvuus, koulutettavien ammatillisen ja teoreettisen osaamisen kehittäminen ja laajentaminen, tilastollis-numeerisen ja sosiaalilainsäädännöllisen asianhallinnan sekä kansainvälisten vertailujen tekemisen kehittäminen, työympäristön toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä tarvittavien valmiuksien antaminen ja sosiaalivakuutusjärjestelmää hyödyntävien tutkimusten ja selvitysten tuottaminen.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinto koostuu sadastakahdestakymmenestä (120) opintopisteestä, jotka jakautuvat neljään kokonaisuuteen: sosiaalivakuutuksen ydinopinnot (40 op), metodologiaopinnot (28 op), vapaasti valittavat opinnot (12 op) ja lisensiaatintutkimus (40 op).

1. SOSIAALIVAKUUTUKSEN YDINOPINNOT 40 OP
Sosiaalivakuutuksen ydinopinnoissa perehdytään sosiaaliturvan peruskäsitteistöön, sosiaaliturvan järjestämistapojen teoriaan ja taloudellisiin lähtökohtiin, sosiaalipolitiikkamallien kansainvälisiin eroihin ja sosiaalipolitiikan vaikutuksiin ja tuotoksiin sekä erilaisten julkisten ja yksityisten sosiaaliturvan tuottamistapojen vertailuun oikeudenmukaisuus- ja tehokkuusnäkökulmista. Lisäksi perehdytään sosiaalipolitiikan ja talouden yhteyksiä koskevaan tutkimukseen, insentiivijärjestelmän toimivuuteen, sosiaaliturvan rahoitusmalleihin ja -rakenteisiin. Ydinopinnoissa tarkastellaan myös tulojen uudelleenjaon problematiikkaa vertikaalisen, horisontaalisen ja sukupolvien välisen uudelleenjaon näkökulmista, brutto- ja nettoperusteista sosiaalimenotilastointia sekä lainsäädännön valmisteluprosesseja. Ydinopintoihin sisältyy työharjoittelu.

2. METODOLOGIA OPINNOT 28 OP
Metodologia opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaalivakuutuksen tutkimuksen, suunnittelun ja kehittämisen kannalta keskeisiin menetelmiin ja sosiaalivakuutuksen kannalta keskeisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin aineistoihin ja tietokantoihin. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet erilaisten säädösmuutosten kansantaloudellisten kustannusten ja tuloja uudelleenjakavien vaikutusten ennakointiin, perehtyy muutosten tutkimisen, väestöntalous- ja sosiaalitaloustieteen perusteisiin sekä sosiaalilainsäädännön valmisteluprosesseihin ja -menetelmiin.

3. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 12 OP
Vapaasti valittaviin opintoihin sisällytetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman kannalta oleellisia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot ovat ensisijaisesti yliopistojen kurssivaatimuksiin kuuluvia, mutta erilaiset alaan liittyvät konferenssit on mahdollista sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Perustutkintoon sisältyvää opintokokonaisuutta ei voida liittää vapaasti valittaviin opintoihin.

4. LISENSIAATINTUTKIMUS 40 OP
Lisensiaatintutkimuksena voidaan hyväksyä sosiaalivakuutuksen/sosiaaliturvan alan tematiikkaan liittyvä yhtenäinen tieteellinen työ tai julkaistu/julkaistavaksi aiottu laajahko tieteelliset vaatimukset täyttävä artikkeli. Kokonaisuuteen sisältyy tutkimusseminaari.Lisensiaatintutkimus tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot