Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön jatko-opinnot

Sisältö

TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Tiedekunnassa suoritettavia valtiotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty opinto-oppaan alussa. Opiskelijakohtaisista oman erikoisalan jatko- ja menetelmäopinnoista (kohdat 3 ja 4) ja niiden suorittamisesta sovitaan jatko-opinnoista vastaavan professorin kanssa.

Sosiaalityön jatkokoulutuksessa kiinnitetään huomiota jatko-opiskelijoiden teoreettisiin ja menetelmällisiin valmiuksiin suoriutua opinnäytteen edellyttämästä tutkimustehtävästä. Jatkotutkintovaatimuksissa edellytetään opiskelijan osallistuvan laitoksen järjestämiin jatkokoulutusseminaareihin, joissa raportoidaan oman työn etenemistä. Lisäksi jatkokoulutettavan edellytetään osallistuvan laitoksen järjestämiin intensiivikursseille, perehtyvän yhteiskuntatieteiden yleisiin menetelmiin sekä oman alansa ja aihealueensa erityismenetelmiin. Kyseisiä opintokokonaisuuksia voidaan suorittaa joko oman laitoksen kursseilla, Turun korkeakoulujen yhteisillä kursseilla, alan valtakunnallisen jatkokoulutuksen puitteissa alan tutkijakoulujen kursseilla tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Suositeltavaa on, että ainakin osa jatko-opinnoista suoritetaan laitoksen omissa vaihto-opinnoissa tai muissa kansainvälisissä jatkokoulutuskursseilla, joista tietoa on saatavilla laitoksen ilmoitustauluilta, kansainvälisten asioiden assistentilta ja professoreilta. Osa suorituksista voidaan korvata myös jatkotutkintoja tukevilla muilla opinnoilla (ks. tiedekunnan jatkotutkintovaatimukset). Opintosuoritukset kirjataan laitoksella ylläpidettävään opintosuoritusrekisteriin.

Edellytyksenä jatkotutkintojen suorittamiselle on vähintään hyvin arvosanoin suoritetut syventävät opinnot sekä vähintään mainesanalla cum laude approbatur pro gradu -tutkielma tai vastaavat muut näytöt jatkokoulutuskelpoisuudesta. Hyväksyminen suorittamaan sosiaalityön jatkotutkintoja etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakija toimittaa jatkokoulutuksesta vastaaville professoreille CV:nsä, alustavan tutkimus- ja aikataulusuunnitelman sekä selvityksen tutkimuksen suorittamisen edellytyksistä. Näiden pohjalta hakija, jatkotutkinnoista vastaava professori ja työn ohjaaja käyvät yksityiskohtaisen keskustelun tutkimuksen suorittamisesta. Tämän keskustelun pohjalta hakija laatii varsinaisen tutkimussuunnitelman, joka käsitellään laitoksen yleisessä tutkimusseminaarissa. Seminaarikäsittelyssä hyväksytty suunnitelma voidaan lähettää edelleen tiedekuntaan vahvistettavaksi.
Vastuulliset opettajat: Katja Forssén ja Leo Nyqvist

SOSIAALITYÖN AMMATILLINEN LISENSIAATTIKOULUTUS

Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatintutkinto on sosiaalityöntekijänkelpoisuuden tuottaneen maisteritutkinnon pohjalta suoritettavan ammatillisesti painotettu jatkokoulutus nimetyllä sosiaalityön erikoisalalla. Tutkinnon lähtökohtana on ammattikäytäntöjen tieteellisen perustan vahvistaminen ja niiden tavoitteellisen tutkimuksen edistäminen. Koulutus rakentuu erikoisalojen varaan ja perustavoitteena on entistä korkeampi ammattitaito. Koulutuksen järjestää yliopistojen sosiaalityön yksiköiden muodostama valtakunnallinen yliopistoverkosto (SOSNET).

TUTKINNON TAVOITTEET JA RAKENNE

Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa koulutettavien ammatti-identiteettiä, lisätä heidän professionaalisia valmiuksiaan sekä kehittää kykyä tarkastella analyyttisesti omaa työtä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) yhdessä koulutuksesta vastaavan professorin kanssa. HOPS on keskeinen väline erikoistumiskoulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Se on opiskelun sisältöä ja aikataulua koskeva suunnitelma, jota päivitetään ja tarkistetaan opiskelun aikana. Sadankahdenkymmenen opintopisteen (120 op) tutkinto rakentuu erikoisala- ja tutkimusmetodologiaopinnoista ja lisensiaatintutkimuksesta. Kuntouttavan sosiaalityön ja marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisalojen opetussuunnitelmiin kuuluu lisäksi 5 op vapaasti valittavia opintoja

1. ERIKOISALAOPINNOT 55 OP

Erikoisalaopinnot perehdyttävät alan teoriaan, käytäntöön ja tutkimukseen. Opintoihin sisältyy 8 op laajuinen ryhmätyönohjaus. Erikoisalaopintoja ei pääsääntöisesti voi korvata. Koulutukseen kuuluvan ryhmätyönohjauksen tavoitteena on tukea ammatillista kasvua sekä auttaa ymmärtämään sosiaalityön erityisluonnetta, sen kehittämistarpeita, mahdollisuuksia ja suhdetta muihin professioihin.

2. TUTKIMUSMETODOLOGIAOPINNOT 25 OP

Tutkimusmetodologiaopinnot edistävät valmiuksia tutkivan ja analyyttisen työotteen omaksumiseen. Menetelmäopintojen tarkoituksena on antaa välineitä käytännön työssä tapahtuvaan tutkimukseen. Opintojaksot integroidaan mahdollisimman pitkälle tukemaan myös opintoihin sisältyvän tutkielman laatimista.

3. LISENSIAATINTUTKIMUS 40 OP

Opintojen aikana laaditaan lisensiaatintutkimus. Erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan lisensiaatintutkimuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia oman erikoisalansa ja sen ammattikäytännön kehittämiseen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen aihepiirin valinnan ja tutkimustehtävän edellytetään olevan sosiaalityön ja oman erikoisalan kannalta relevantteja. Opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimuksen aihepiiriin ja sitä koskevaan tieteelliseen keskusteluun. Opiskelijalla tulee olla valmius itsenäisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä, hallita tutkimusprosessi sekä tieteellinen kirjoittaminen. Lisensiaatintutkimus voi olla yhtenäinen tieteellinen työ tai julkaistu / julkaistavaksi aiottu laajahko tieteelliset vaatimukset täyttävä artikkeli. Sen lisäksi siihen voi sisältyä myös käytännön opas, ääni- ja kuvatallenteita, kuten cd-rom, video tai verkkosivuja, joita voidaan hyödyntää ammatillisessa koulutuksessa tai käytännön työssä. Koulutukseen kuuluvat tutkimusseminaarit, joita järjestetään lähiopetusjaksoilla ja kotiyliopistoissa. Tutkimusseminaarissa käsitellään tutkimussuunnitelmia, tutkimuskäsikirjoituksia ja perehdytään tieteellisiin käytäntöihin. Lisensiaatintutkimus tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot