Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Maisemantutkimus, HuK

Osaamistavoitteet

Maisema kertoo ihmisen ja ympäristön välisestä kulttuurisesta suhteesta. Puhutaan maalaismaisemasta, lapsuusmaisemasta, kansallismaisemasta, sielunmaisemasta ja pelon maisemasta. Maisema on yhtä paljon yksilön ja yhteisön kuin ympäristön tuottama. Sitä tutkimalla saadaan tietoa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta ohjaavista ajatusmalleista.

Maisemantutkimus edustaa humanistista näkökulmaa ympäristöön. Oppiaine tarjoaa ainoana Suomessa maisemaan keskittyvää tutkintokoulutusta. Sen lähialoja ovat ympäristöhistoria, taiteen tutkimus ja kulttuurimaantiede. Maisemantutkimus kysyy, miten ihminen kokee maiseman? Kenen silmin maisemaa katsotaan? Miten maisema muuttuu? Maisemantutkimuksen sovellusalueet liittyvät maiseman suunnitteluun, suojeluun ja tulkintaan. Niissä kysytään, millainen maiseman pitäisi olla? Mitä siitä tulisi säilyttää? Miten kertoa maisemasta? Kenen pitäisi päättää maisemasta?

Maisemantutkimuksessa voidaan syventyä maisemakokemukseen esimerkiksi haastattelemalla tai osallistuvan havainnoinnin ja mielikuvakarttojen avulla. Maiseman historiaa tulkitaan vanhoista kartoista ja kuvista, suunnitelmista ja maastohavainnoista. Maisemaa ja siinä piileviä valtarakenteita voidaan tutkia myös visuaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmillä.

Sisältö

Opetus tähtää siihen, että opiskelija pystyy lukemaan maisemaa kokonaisvaltaisesti ja kriittisesti, osaa hyödyntää monipuolisesti eri alojen ympäristötietoa sekä kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteelliseen vuoropuheluun. Käytännön valmiuksia luodaan etenkin maankäytön suunnittelun, rakennus- ja kulttuuriympäristöjen suojelun sekä ympäristökasvatuksen ja matkailualan tehtäviin.

Perusopinnoissa opiskelija hankkii pohjatiedot maisemantutkimuksen tutkimuskentästä ja menetelmistä. Aineopinnoissa perehdytään teoreettisiin näkökulmiin ja sovellusalueisiin sekä monialaiseen projektityöskentelyyn. Syventävissä opinnoissa luodaan tutkimusvalmiuksia ja jatketaan erikoistumista oppiaineen osa-alueisiin.

Suositeltavia sivuaineita ovat koulutusohjelman muut oppiaineet, taidehistoria, maantiede, visuaalisen kulttuurin opinnot, matkailualan opinnot ja Rural Studies -opinnot.Perusopinnot 25 op

P1 Johdatus maisemantutkimukseen 4 op
P2 Suomalainen maisema 5 op
P3 Maiseman esittäminen ja tulkinta 4 op
P4 Maisemantutkimuksen lähteet 8 op
P5 Maisemantutkimuksen kenttäkurssi 4 op


Aineopinnot 45 op

A1 Tutkielmaseminaari 10 op
A2 Maisemansuojelu ja -hoito 5 op
A3 Yhdyskuntasuunnittelu 5 op
A4 Ympäristökasvatus 5 op
A5 Maiseman politiikka 4 op
A6 Kenttäseminaari 5 op
A7 Valinnaiset opinnot 5 op
A8 Kirjallisuus 6 op


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.