Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, FM

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelman kolmella pääaineella - kulttuuriperinnön tutkimuksella, maisemantutkimuksella, digitaalisella kulttuurilla - ovat yhteiset maisteriopinnot. Maisteriopinnot suoritetaan eri oppiaineet integroivassa monitieteisessä muodossa, ja opiskelijat pätevöityvät laaja-alaisesti kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tehtäviin. Suoritettuaan maisteriopinnot opiskelija valmistuu filosofian maisteriksi.

Maisteriopinnot on rakennettu niin, että niihin sisältyy projektimuotoista, opitun tiedon soveltamiseen tähtäävää työskentelyä. Projektityöskentely nivoutuu yhteen seminaarin ja pro gradu -tutkielman kanssa. Erityistapauksissa tutkielma voi olla soveltava työ, johon liittyy teoreettinen osuus. Jatko-opintoja suunnittelevalle suositellaan normaalin noin sadan sivun pituisen opinnäytteen tekemistä, jotta jatko-opintokelpoisuus voidaan arvioida. Yhteistyötahojen kanssa toteutettavan projektityöskentelyn kautta maisteriopintoihin ja erityisesti opinnäytteeseen saadaan monitieteisyyttä, tiimityöskentelyä sekä läheinen yhteys työelämään.

Maisteriopinnot suoritetaan kahdessa vuodessa. Maisteriopinnot tarjoavat joustavan mahdollisuuden liittää ulkomailla suoritettuja opintojaksoja osaksi tutkintoa, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), viimeistään kun he ilmoittautuvat tutkimusseminaariin.

Maisteriopinnot ovat jatkoa sekä sisällöllisesti että muodollisesti humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa suoritettuihin kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opintoihin, joissa oppiaineiden opetussisällöt on laadittu toisiaan tukeviksi ja täydentäviksi.

Sisältö

Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne koostuvat 80 opintopisteen laajuisista syventävistä opinnoista ja 40 opintopisteen laajuisista muista opinnoista.

Opiskelija sopii alustavasti muiden opintojen suorittamisesta pro gradu -työnsä pääohjaajan tai professorin kanssa HOPS-keskustelussa. Muut opinnot voi valita varsin vapaasti, mutta opiskelijaa kannustetaan suuntautumaan johonkin tiettyyn erityisteemaan. Suuntautumisvaihtoehdoista lisätietoja antavat laitoksen professorit ja historian lehtori. Laitos on mukana myös useassa kansainvälisessä monitieteisessä ja tieteidenvälisessä maisteriopetusverkostossa, joista lisätietoja antavat verkostojen nimien perässä mainittavat yhteyshenkilöt. Maisteriopiskelija voi erikoistua tai suorittaa sivuaineita esimerkiksi seuraavissa verkostoissa:
- Rural Studies -sivuaine (Maunu Häyrynen, Anna Sivula)
- Matkailuntutkimuksen opinnot (Maunu Häyrynen, Katriina Petrisalo)
- European Heritage, Digital Media and the Information Society -opinnot (Jaakko Suominen, Anna Sivula)

Maisteriopintoihin on mahdollista valita painotus, joka perustuu yhteen koulutusohjelman tutkimuksen ja opetuksen kolmesta painopisteestä:

- Kulttuuriympäristöjen tutkimus
- Itämeren alueen tutkimus ja ylirajaisuus
- Teknologinen kulttuuri ja sen muutos

Jokainen painopiste liittyy kaikkiin koulutusohjelman oppiaineisiin. Maisteriopintojen painotus on ohjeellinen malliopintosuunnitelma, joka voi sisältää aihepiiriin liittyviä vähintään aineopintotasoisia opintojaksoja, kirjallisuutta sekä painotusta tukevia sivuainevalintoja. Maisteriopintoja voi suorittaa myös ilman erikseen sovittua painotusta, kuten aiemminkin. Painotusten tarkoitus on luoda pohjaa maisteriopintojen tutkimuspohjaiselle erityissuuntautumiselle sitä haluaville, mutta ne eivät ole sitovia eikä niitä kirjata tutkintotietoihin. Painotuksista sovitaan ohjaavan professorin kanssa. Opiskelija saa koulutusohjelmalta todistuksen valitsemaansa painopisteeseen liittyvien opintojen suorittamisesta.

Edellytykset

Opinto-oikeus:

Kaikilla Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hyväksytyillä pääaineopiskelijoilla on opinto-oikeus maisteriopintoihin. Sivuaineopiskelijoilla on oikeus suorittaa syventäviä opintojaksoja ja tehdä sivuaineen tutkielma yhteensä 60 op. Maisteriopintojen suorittamisen aloittamista suositellaan vasta, kun opiskelijalla on koossa vähintään 120 opintopistettä kandidaatintutkintoon sisältyviä opintoja. Monia maisteriopintojen kursseja voi kuitenkin hyväksyttää sopimuksen mukaan myös oppiainekohtaisiin aineopintoihin (esim. tutkimusteoriaan ja metodologiaan liittyvät opinnot). Kandidaatin- ja maisterintutkintoon ei voi sisällyttää samoja opintoja. Maisteriopintojen seminaariin voi osallistua opiskelija, jolla on yksi hyvin tiedoin hyväksytty kandidaatintutkielma (digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus).

Maisteriopintoihin voi hakeutua myös koulutusohjelman ulkopuolelta. Opintoja suorittamaan valitaan enintään kaksitoista koulutusohjelman ulkopuolista opiskelijaa.

Maisteriopintoihin koulutusohjelman ulkopuolelta valitut suorittavat syventävien opintojen ja pro gradu -tutkielman lisäksi 40 opintopistettä muita opintoja, joihin sisältyy jonkin laitoksen oppiaineen (digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus tai maisemantutkimus) aineopintojen tutkielmaseminaari sekä pakollisia metodiopintoja (yhteensä 15 op). Tämän lisäksi opiskelija suorittaa 25 op vapaavalintaisia opintoja. Opiskelija sopii opintojen suorittamisesta professorin kanssa opintojen alkuvaiheessa.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.