Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Digitaalinen kulttuuri, HuK

Osaamistavoitteet

Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen muotoja sekä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia. Oppiaine sijoittuu erityisesti koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -organisaatioihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opetuksella ja tutkimuksella on kolme näihin liittyvää painopistettä:

1. Teknologian kulttuurinen muutos
2. Pelikulttuurit
3. Verkkoyhteisöt

Digitaalisen kulttuurin opinnot antavat käsitteellisiä valmiuksia ymmärtää digitalisoituvan nykykulttuurin ilmiöitä mutta myös käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii.
Valmistuneet opiskelijat työskentelevät yrityksissä sekä kuntien ja valtion palveluksessa esimerkiksi tutkijoina, asiantuntijoina, tiedottajina, kouluttajina ja toimittajina. Opiskelijoiden aktiivisuus, sivuaineet, ja oma, esimerkiksi harrastusten kautta syntynyt kiinnostus ja perehtyneisyys, vaikuttavat keskeisesti sijoittumiseen työelämässä.

Sisältö

Digitaalisen kulttuurin opinnot on suunniteltu siten, että ne antavat mahdollisuuden valita opintokokonaisuuksia, joista muodostuu kullekin opiskelijalle hänen perustaitoihinsa ja tietoihinsa pohjaava mielekäs kokonaisuus. Opiskelija voi painottaa digitaalisen kulttuurin alueelta teoreettis-tutkimuksellista tai soveltavaa näkökulmaa tai näiden yhdistelmää. Kummankin näkökulman opinnot sisältyvät jokaiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelijan on myös mahdollista valita viimeistään aineopintojen alussa sisällöllinen teema, jota voi syventää jokaisella opintojaksolla. Sivuaineopintojen valinta voi tukea merkittävästi digitaalisen kulttuurin sisältöorientaatiota esimerkiksi teknisestä tai taiteellisesta näkökulmasta.

Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan.

Opintojaksojen aikana käytettävä kirjallisuus on nähtävissä digitaalisen kulttuurin Moodle-verkkoalustalla:
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=4084.

Oppiaineella on käytössä myös Facebook-sivu: http://www.facebook.com/#!/pages/Turun-yliopisto-Digitaalinen-kulttuuri/142253542464166


Perusopinnot 25 op

P1 Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 5 op
P2 Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet 9 op
P2a Tutkimuksellinen ajattelu 3 op
P2b Tutkimusaineistot ja niiden hankinta 3op
P2c Tieteellinen kirjoittaminen 3op
P3 Käyttökulttuurit 6 op
P3a Verkkoympäristöjen hallinta 2 op
P3b Digitaalinen visualisointi 4 op
P4 Valinnainen kirjallisuus 5 op


Aineopinnot 45 op

A1 Tutkielmaseminaari 10 op
A2 Digitaalisen kulttuurin painopistealueet 9 op
A2a Teknologian kulttuurinen muutos 3 op
A2b Pelikulttuurit 3 op
A2c Verkkoyhteisöt 3op
A3 Tutkimustaidot 10 op
A3a Tutkimuksen teoriat ja käytäntö 4 op
A3b Tutkimuseettiset erityisvalmiudet 3 op
A3c Luova tieteellinen kirjoittaminen 3 op
A4 Projektityöskentely 6 op
A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot 10 op

Kurssin kohdalla mainittava opettaja on pääsääntöisesti vastuuopettaja, mutta kursseja voidaan järjestää myös tuntiopetuksena.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.