Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ARKISTO-OPINNOT

Sisältö

Opintokokonaisuus: Arkistolinjan opintokokonaisuus on laajuudeltaan 80 opintopistettä, ja se tehdään osana folkloristiikan aine- ja syventäviä opintoja. Arkistolinjalainen suorittaa aineopinnoissa Arkisto-opinnot (14 op) sekä Folkloristisen tutkimuksen perusteista muut osiot (20op) paitsi Kulttuurialan työelämätaidot -kurssin (3 op). FOLK1003 Folkloristiikan näkökulmia -osiosta arkistolinjalainen suorittaa FOLK1100 Folkloristinen muistitietotutkimus (5 op) ja FOLK2009 Suomen kansankulttuuri ja modernisaatio (5 op) ja yhden opintopisteen (1 op) arkistolinjan vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla osioon FOLK0917 Vapaasti valittavat aineopinnot.

Arkistolinjan opiskelijan ei tarvitse suorittaa muita folkloristiikan aineopintoja, mutta hän voi halutessaan tehdä niitä ylimääräisinä opintoina. Tällöin aineopinnot ovat 45 op:ttä laajemmat. Syventävissä opinnoissa arkistolinjalainen suorittaa arkistolinjan erikoistumisopintoja (10 op). Laudaturseminaarityö sekä pro gradu -tutkielma tehdään arkistotoimeen liittyvästä aiheesta. Syventävien opintojen muut opinnot ovat samat kuin muillakin folkloristiikan opiskelijoilla, paitsi että ajankohtaiseen tutkimukseen perehtyminen on laajuudeltaan 6 op normaalin 12 op sijaan.

Pakollinen työharjoittelu: Arkistolinjan opintoihin kuuluu kuuden kuukauden työharjoittelu, josta 5 op (3 kk) suoritetaan osana aineopintoja (Ark.3.6., 5 op) ja 4 op (3 kk) osana folkloristiikan syventäviä opintoja (S4 Praktikum).

Pätevyys: Folkloristiikan arkistolinja antaa valmiuden julkishallinnon ja yhteisöjen arkistojen akateemisiin työtehtäviin.

Opetus: Arkisto-opetus toteutetaan Turun yliopiston folkloristiikan ja Suomen historian oppiaineen sekä Åbo Akademin Pohjoismaisen historian oppiaineen yhteistyönä. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi opetuksesta vastaavan tahon mukaan. Opiskelijalla on oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä harjoitustöissä ja tenttivastauksissa.

Kiintiö: Turun yliopiston folkloristiikan opiskelijoiden kiintiö linjalle on 2 opiskelijaa, Suomen historian kiintiö on 4 opiskelijaa ja Åbo Akademin Pohjoismaisen historian kiintiö on 2 opiskelijaa. Paikkakiintiön vuoksi opinto-oikeus annetaan ensi sijassa folkloristiikan pääaineopiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet folkloristiikan perusopinnot.

Opiskelijavalinta: Opiskelijat valitaan arkistolinjalle hakemusten perusteella vuosittain toukokuussa. Hakemukseen on sisällyttävä lyhyt perustelu siitä, miksi opiskelija haluaa suorittaa arkistolinjan opintoja. Hakemukseen on liitettävä myös opintore¬kisteriote, josta käy ilmi, että opiskelijan pääaineena on folkloristiikka sekä HOPS, josta selviää hakijan opintosuunnitelma sivuaineineen.

Opintojen aloittaminen: Arkistolinjan opinnot alkavat valintaa seuraavana syksynä yhteisellä tiedotustilaisuudella, jonka ajankohdasta tiedotetaan valituille opiskelijoille.
Lisätietoja: Tutkijatohtori Kirsi Hänninen.

FOLKLORISTIIKAN ARKISTOLINJALAISEN OPINNOT
 
AINEOPINNOT 45 op
 
A1. FOLKLORISTIIKAN NÄKÖKULMIA 11 op
Folkloristinen muistitietotutkimus 5 op
Suomen kansankulttuuri ja modernisaatio 5 op
Vapaasti valittavat aineopinnot 1 op
 
A2. FOLKLORISTISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET, 20 op
Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät, 5op
Tieteellisen esityksen perusteet ja folkloristiikan metodologia 5 op
Folkloristiikan proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
 
A3. ARKISTO-OPINNOT 14 op
Arkistolainsäädäntö ja arkistojen organisaatio 2 op
Perinnetieteelliset arkistot ja niiden aineistot 2 op
Arkistoteoria ja tutkimustoiminto 2 op
Arkistotoimen ja asiakirjahallinnon perusteet 3 op
Opintoihin liittyvä työharjoittelu 5 op


SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op
 
S1. JOHDATUS SYVENTÄVIIN OPINTOIHIN JA MAISTERISEMINAARI 16 op
Johdatus syventäviin opintoihin ja laudaturseminaari 12 op
Graduseminaari 4 op
 
S2. FOLKLORISTIIKAN TUTKIMUSHISTORIA 8 op
Folkloristiikan oppihistoria 4 op
Folkloristiikan klassikot 4 op
 
S3. Ajankohtaiseen tutkimukseen perehtyminen, 6 op
 
ARKISTOLINJAN ERIKOISTUMISOPINNOT 10 op
Folkloristiikan praktikum (arkistoharjoittelu II) 4 op
Kansallisen menneisyyden rakentaminen muistiorganisaatioissa 4 op
Sähköinen asiakirjahallinta ja säilyttäminen 2 op
 
Pro gradu –tutkielma, 40 op


avaa kaikki

ARKISTO-OPINNOT

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.