Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojaksojen suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee kyseisten erikoisalojen keskeisen sisällön sekä osaa soveltaa tietojaan niihin liittyviin käytännöllisiin oikeudellisiin ongelmiin. Yritysjuridiikan syventävät opinnot suorittanut kauppatieteen maisteri hallitsee hyvin yritystoimintaan liittyvän lainsäädännön sisällön. Tämän lisäksi hänellä on laaja tietämys yritysjuridiikan erityiskysymyksistä, joka on joiltain osin hyvinkin syvällistä. Liiketaloustieteellisellä sivuaineella yritysjuridiikan pääaineopiskelija voi ohjata erityisosaamistaan työmarkkinoilla suuntaamalla opintojaan esimerkiksi rahoituksen, tilintarkastuksen tai yrityksen yleishallinnon alueelle.

Lisätiedot

Opintojen suunnitteluun ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä aineen tohtorikoulutettava Patrik Nyströmiin (sisältöasiat) sekä laskentatoimen ja rahoituksen laitoksen amanuenssiin (rakenneasiat).

Oikeustieteellistä opetusta Turussa antavat yksiköt (Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Åbo Akademin oikeustieteen laitos ja Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen ja rahoituksen laitoksen yritysjuridiikan oppiaine) muodostavat Turku Law School -nimisen yh-teistyöhankkeen. Tämän yhteistyön puitteissa yritysjuridiikan pääaineopiskelijoilla on mahdol-lisuus suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. Näihin opintoihin hakeudutaan erillisen ohjeis-tuksen mukaan. Opintojaksoa YJ13 suositellaan vaihto-opiskelijoille. Kyseistä opintojaksoa ei voi sisällyttää yritysjuridiikan pää- tai sivuaineiden pakollisiin vähimmäislaajuuksiin. Muut Turku Law Schoolin opintojaksot löytyvät erillisestä opinto-oppaasta.

Tilintarkastajan uralle aikovan kannattaa jo opiskeluaikana hankkia siihen vaadittava valmius. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa on tarkemmin määrätty KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 262/2008). Asiaan liittyvissä kysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä aineen opettajiin.


avaa kaikki

Yritysjuridiikan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Vaihtoehtoiset pakolliset opinnot 6–18 op
Vähintään yhden valittavista jaksoista oltava yhteisöoikeuden, sopimusoikeuden tai vero-oikeuden alalta.
Valinnaiset opinnot 6–18 op
Suoritettava 6–18 opintopistettä
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos