Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Osaamistavoitteet

KTK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on riittävät tiedot taloustieteissä sovellettavista matemaattisista ja tilastotieteellisistä menetelmistä sekä niihin liittyvistä substanssisovelluksista.

Sisältö

Vaihtoehtoisiin opintojaksoihin suositellaan sisällytettäväksi myös matematiikan opintoja Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tarjonnasta, mikäli matematiikka ei ole sivuaineena. Suoritettavista jaksoista sovitaan aineen vastuuhenkilön kanssa.

Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintojen sisällöstä sovitaan aineen tohtorikoulutettavan kanssa.

Lisätiedot

Opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä (henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta sekä ohjelman ja erikoistumissuunnan valinta) voi olla yhteydessä aineen tohtorikoulutettavaan. Tutkielmiin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä on aineen professori.


Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: kuulusteluista ja niiden arvosteluperiaatteista

Opintojaksoihin liittyviin harjoituksiin on osallistuttava riittävästi, mikä on edellytyksenä tenttisuorituksen hyväksymiseen. Osallistuminen ja harjoitusten tekeminen vaikuttaa arvosanaan siten kuin siitä ilmoitetaan tarkemmin kunkin opintojakson yhteydessä.
Mikäli opintojakso on mahdollista suorittaa välitenteillä (tämän mahdollisuuden olemassaolosta ilmoitetaan erikseen kunkin opintojakson kohdalla), henkilön oikeus suorittaa opintojakso välitenteillä on voimassa ainoastaan sinä lukuvuonna, jona henkilö on suorittanut opintojaksoon liittyvät harjoitukset hyväksytysti.
Tietyt TKM:n jaksot voidaan suorittaa kirjatentteinä. Mikäli henkilö haluaa suorittaa jonkin em. opintojakson kirjatentillä, tästä tulee sopia opinto¬jakson vastuuhenkilön kanssa heti lukukauden alussa. Kirjatentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan kesken lukukauden.


Metoditutkimuksen lehtorin opetuksesta ja palveluista:

Oppiaineen taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät metoditutkimuksen lehtori VTL Satu-Päivi Kantola antaa yksilöllistä ohjausta tilastollisten ja muiden kvantitatiivisten menetelmien käyttöä koskevissa kysymyksissä korkeakoulun kaikkien oppiaineiden sekä perus- että jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.


avaa kaikki

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Valinnaiset opinnot 35 op
Väh. 35 op. Valinnaisiin opintojaksoihin suositellaan sisällytettäväksi myös matematiikan opintoja Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tarjonnasta, mikäli matematiikka ei ole sivuaineena. Suoritettavista jaksoista sovitaan aineen vastuuhenkilön kanssa.
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintojen sisällöstä sovitaan aineen tohtorikoulutettavan kanssa.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Niille, jotka aikovat suorittaa myös matematiikan aineopintoja, suositellaan kursseja Analyysi I ja II (vaihtoehto I). Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijat suorittavat kuitenkin heille tarkoitetut opintokokonaisuudet.
Vaihtoehto III 25 op
MATE7005 Matematiikan perusopinnot (OKL) 25 op
Kurssit on tarkoitettu opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijoille. Lisätietoja opetuksesta antaa lehtori Kauko Lindström.
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Pakollisten opintojaksojen lisäksi sivuaineopiskelijan tulee valita tarvittava määrä kursseja tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopinnoista huomioiden esitietovaatimukset. Suositeltavia kursseja ovat mm. olio-ohjelmoinnin perusteet ja tietojenkäsittelytieteen perusteet II.
Tilastotieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi molemmissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehto 1 25 op
Muut kuin matematiikan opiskelijat voivat korvata Todennäköisyyslaskennan peruskurssin opintojaksolla TILM3554 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on suoritettava, jos aikoo suorittaa tilastotieteestä perusopintoja laajemman kokonaisuuden.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 2 op
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille ei kelpaa.
Vaihtoehto 2 25 op
Vaihtoehtoiset perusopinnot, kun pääaineena on muu kuin taloustiede tai matematiikka. Tilastotieteen peruskurssi soveltajille suoritetaan 8 op:een laajuisena.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 4 op
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi ei kelpaa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos