Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Osaamistavoitteet

KTM-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on syvälliset tiedot taloustieteissä sovellettavista matemaattisista ja tilastotieteellisistä menetelmistä ja niihin liittyvistä substanssisovelluksista.

Sisältö

Vaihtoehtoisiin opintojaksoihin suositellaan sisällytettäväksi myös matematiikan opintoja Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tarjonnasta, mikäli matematiikka ei ole sivuaineena. Suoritettavista jaksoista sovitaan aineen vastuuhenkilön kanssa.

Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintojen sisällöstä sovitaan aineen vastuuhenkilön kanssa.

Lisätiedot

Opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä (henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta sekä ohjelman ja erikoistumissuunnan valinta) voi olla yhteydessä aineen tohtorikoulutettavaan. Tutkielmiin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä on aineen professori.


Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: kuulusteluista ja niiden arvosteluperiaatteista

Opintojaksoihin liittyviin harjoituksiin on osallistuttava riittävästi, mikä on edellytyksenä tenttisuorituksen hyväksymiseen. Osallistuminen ja harjoitusten tekeminen vaikuttaa arvosanaan siten kuin siitä ilmoitetaan tarkemmin kunkin opintojakson yhteydessä.
Mikäli opintojakso on mahdollista suorittaa välitenteillä (tämän mahdollisuuden olemassaolosta ilmoitetaan erikseen kunkin opintojakson kohdalla), henkilön oikeus suorittaa opintojakso välitenteillä on voimassa ainoastaan sinä lukuvuonna, jona henkilö on suorittanut opintojaksoon liittyvät harjoitukset hyväksytysti.
Tietyt TKM:n jaksot voidaan suorittaa kirjatentteinä. Mikäli henkilö haluaa suorittaa jonkin em. opintojakson kirjatentillä, tästä tulee sopia opinto¬jakson vastuuhenkilön kanssa heti lukukauden alussa. Kirjatentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan kesken lukukauden.


Metoditutkimuksen lehtorin opetuksesta ja palveluista:

Oppiaineen taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät metoditutkimuksen lehtori VTL Satu-Päivi Kantola antaa yksilöllistä ohjausta tilastollisten ja muiden kvantitatiivisten menetelmien käyttöä koskevissa kysymyksissä korkeakoulun kaikkien oppiaineiden sekä perus- että jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.


avaa kaikki

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien KTM-tutkinto-ohjelma
Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Valinnaiset opinnot 30 op
(väh. 30 op)
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintojen sisällöstä sovitaan aineen tohtorikoulutettavan kanssa.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Niille, jotka aikovat suorittaa myös matematiikan aineopintoja, suositellaan kursseja Analyysi I ja II (vaihtoehto I). Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijat suorittavat kuitenkin heille tarkoitetut opintokokonaisuudet.
Vaihtoehto III 25 op
MATE7005 Matematiikan perusopinnot (OKL) 25 op
Kurssit on tarkoitettu opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijoille. Lisätietoja opetuksesta antaa lehtori Kauko Lindström.
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Pakollisten opintojaksojen lisäksi sivuaineopiskelijan tulee valita tarvittava määrä kursseja tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopinnoista huomioiden esitietovaatimukset. Suositeltavia kursseja ovat mm. olio-ohjelmoinnin perusteet ja tietojenkäsittelytieteen perusteet II.
Tilastotieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi molemmissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehto 1 25 op
Muut kuin matematiikan opiskelijat voivat korvata Todennäköisyyslaskennan peruskurssin opintojaksolla TILM3554 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on suoritettava, jos aikoo suorittaa tilastotieteestä perusopintoja laajemman kokonaisuuden.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 2 op
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille ei kelpaa.
Vaihtoehto 2 25 op
Vaihtoehtoiset perusopinnot, kun pääaineena on muu kuin taloustiede tai matematiikka. Tilastotieteen peruskurssi soveltajille suoritetaan 8 op:een laajuisena.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 4 op
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi ei kelpaa.
Rahoituksen erikoistumissuunta
Pääaineopinnot 64 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Pakolliset opinnot 64 op
Suoritettava väh. 64 op niin, että suoritetaan LRS3/TKMS12 ja joko KTS15/TKMS2/LRS24 Soveltava aikasarjaekonometria TAI KTS28/LRS33/TKMS15 Aikasarjamallit ja ennustaminen SEKÄ LRS28/TKMS13 Advanced Corporate Finance TAI KTS14/TKMS11/LRS126 Yritysrahoituksen teoria
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintojen sisällöstä sovitaan aineen tohtorikoulutettavan kanssa.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Niille, jotka aikovat suorittaa myös matematiikan aineopintoja, suositellaan kursseja Analyysi I ja II (vaihtoehto I). Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijat suorittavat kuitenkin heille tarkoitetut opintokokonaisuudet.
Vaihtoehto III 25 op
MATE7005 Matematiikan perusopinnot (OKL) 25 op
Kurssit on tarkoitettu opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijoille. Lisätietoja opetuksesta antaa lehtori Kauko Lindström.
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Pakollisten opintojaksojen lisäksi sivuaineopiskelijan tulee valita tarvittava määrä kursseja tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopinnoista huomioiden esitietovaatimukset. Suositeltavia kursseja ovat mm. olio-ohjelmoinnin perusteet ja tietojenkäsittelytieteen perusteet II.
Tilastotieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi molemmissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehto 1 25 op
Muut kuin matematiikan opiskelijat voivat korvata Todennäköisyyslaskennan peruskurssin opintojaksolla TILM3554 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on suoritettava, jos aikoo suorittaa tilastotieteestä perusopintoja laajemman kokonaisuuden.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 2 op
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille ei kelpaa.
Vaihtoehto 2 25 op
Vaihtoehtoiset perusopinnot, kun pääaineena on muu kuin taloustiede tai matematiikka. Tilastotieteen peruskurssi soveltajille suoritetaan 8 op:een laajuisena.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 4 op
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi ei kelpaa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law