Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, FM

Lisätiedot

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op, joista tilastotieteen syventävien opintoja on vähintään 84 op. Tietojenkäsittelytieteen opintoja on oltava kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä vähintään 25 op.
Tilastotieteen pakolliset ja valinnaiset opinnot on esitelty seuraavassa. Maisterin tutkinnon tilastotiede pääaineena voi suorittaa joko painottaen tilastotieteen teoreettisia opintoja tai tilastotieteen sovellusalueiden menetelmiä. Turun yliopiston tilastotieteen koulutuksessa keskitytään erityisesti bio- ja lääketieteiden sekä sosiaali- ja käyttäytymistieteiden sovellusten vaatimiin tilastollisiin menetelmiin. Näiden sovellusalueiden muodostamia opintopolkuja kurssivaihtoehtoineen on esitetty kaikille pakollisten opintojen jälkeen. Valinnaisia kursseja voi suorittaa kulloisenkin kurssitarjonnan mukaan sopimalla kunkin vastuualueen professorin kanssa kokonaisuudesta. Opintopolut ovat vain ohjeellisia ja niiden tehtävänä on tutustuttaa opiskelija tilastollisten menetelmien laajaan sovelluskenttään. Tilastotieteen sovelluksista kiinnostunutta opiskelijaa kannustetaankin perehtymään valinnaisiin kursseihin oman kiinnostuksensa perusteella, koska polut koostuvat osin samoista kursseista.

Pakolliset opinnot (58 op)

1. Tilastollisen päättelyn teoria 10 op
2. Laskennallinen tilastotiede 8 op
3. Jokin korreloituneen aineiston analyysiä käsittelevä opintojakso 6 op
4. Graduseminaari 4 op
5. Pro gradu -tutkielma 30 op

Opintopolut (valinnaisia kursseja yhteensä vähintään 26 op)

Tilastotieteen teoriaan suuntautuva opintopolku voidaan koostaa pakollisten opintojen lisäksi esimerkiksi seuraavista opinnoista:
- Stokastiset prosessit
- Asymptoottiset menetelmät tilastotieteessä
- Tilastotieteen historia
- Monimuuttujamenetelmät
- Robustit ja epäparametriset menetelmät
- Aikasarja-analyysi
- Functional data analysis
- Usean muuttujan funktiot I ja II
- Matriisilaskenta
- Funktionaalianalyysi
- Kompleksilukujen teoria

Bio- ja lääketieteiden sovelluksiin suuntautunut opintopolku voi pakollisten opintojen lisäksi koostua esimerkiksi seuraavista opinnoista:
- Kokeellisten tutkimusten analysointi
- Kategorisen aineiston analyysi
- Kliiniset kokeet
- Kliinisten kokeiden raportointi
- Pitkittäisaineistojen analyysi
- Elinaika-analyysi tai tapahtumahistoriamallien kurssi
- Epidemiologian kvantitatiiviset menetelmät
- Harjoittelu (ammatissa toimiminen)

Valinnaisina opintoina suositellaan myös bioinformatiikan, farmakologian sekä solu- ja molekyylibiologian johdantokursseja, joita voi suorittaa myös kirjatentteinä sopimalla asiasta vastuualueen professorin kanssa. Myös sopivat lääketieteen ja biologian kurssit tukevat biostatistiikan opintoja.

Sosiaali- ja käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin suuntautunut opintopolku voi pakollisten opintojen lisäksi koostua esimerkiksi seuraavista opinnoista:
- Kategorisen aineiston analyysi
- Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa
- Monimuuttujamenetelmät
- Survey-menetelmien kurssi
- Elinaika-analyysi tai tapahtumahistoriamallien kurssi
- Rakenneyhtälömallit
- Latenttien muuttujien hierarkkiset mallit
- Harjoittelu (ammatissa toimiminen)

Muista soveltuvista kursseista tai kirjatenteistä sovitaan vastuualueen professorin kanssa.
Tarkempia kurssikuvauksia ja edeltävien opintojen suosituksia on kurssien kotisivuilla niitä järjestettäessä.


avaa kaikki

Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, FM

Muita opintoja 0–36 op
Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja 25 op, niitä on suoritettava tässä vaiheessa niin että tietojenkäsittelytieteen opintoja on kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä vähintään 25 op.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede