Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Englannin kieli, HuK

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Englannin kielen oppiaineen antaman koulutuksen tavoitteena on englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kansainvälisen viestinnän monipuolinen asiantuntijuus sekä työelämässä tärkeiden yleisien taitojen ja valmiuksien oppiminen. Taidot kehittyvät asteittain perus-, aine- ja syventävien opintojen aikana. Opiskelu edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista englannin ja suomen kielen taitoa, hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Opetus annetaan pääasiassa englannin kielellä. Käsiteltäviin aiheisiin sovelletaan opintojen alusta asti tieteellisiä lähestymistapoja.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatintutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 70 op), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus (väh. 25 op), pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (kotimaiset kielet ja yksi vieras kieli) laajuus on yleensä 15 op. Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.
Tarkempaa tietoa:
Linkki Humanistisen tiedekunnan yksikkökuvaukseen OPSIssa (esim. 2014-2016):
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tiedekunta.htm?opsId=230&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2014

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Oppiaineessa on viisi opintolinjaa: diskurssintutkimus, filologia (historiallinen kielentutkimus), kirjallisuudentutkimus, kääntäminen ja tulkkaus sekä toisen/vieraan kielen oppiminen. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä opiskelija tutustuu eri linjojen tarjontaan ns. esittelykursseilla. Linjavalinta tehdään syventävien opintojen alussa.


Opettajan pätevyys ja pedagogiset opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden saavuttamiseksi on englannin kielen opintojen lisäksi suoritettava ns. opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogisiin opintoihin pyritään erikseen. Hakevilta edellytetään vähintään arvosana 3 Pronunciation Active testissä (osa Spoken English -kurssia). Suoritettuna on oltava vähintään 50 op englannin kielen opintoja.

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset tiedot opetusohjelmasta, kurssikirjallisuudesta ja opintojen suorittamiseen liittyvistä määräyksistä saa oppiaineen intrasivuilta.

Opintokokonaisuuksien suoritusmerkinnät haetaan oppiaineen verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella. Lomake toimitetaan täytettynä oppiaineen toimistoon.


avaa kaikki

Englannin kieli, HuK

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies