Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fonetiikka, HuK

Osaamistavoitteet

Fonetiikan perus- ja aineopintojen tavoitteena on luoda laaja-alainen katsaus tieteenalan monimuotoiseen tutkimukseen. Perusopinnoissa opiskelijat tutustuvat sekä fonetiikan eri osa-alueisiin (esim. akustinen analyysi, fonologia) että oppiaineen omiin vahvuusalueisiin (vieraan kielen äänteiden oppiminen). Aineopinnoissa jatketaan laaja-alaista koulutusta, mutta opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus keskittyä tiettyihin erikoisaloihin. Opintojen tavoitteena on, että opiskelijat osaavat lukea kriittisesti tieteenalan julkaisuja sekä esitellä ja toteuttaa tutkimussuunnitelmia itsenäisesti ja osana ryhmää. Pääaineopiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta joko teoreettisen tai kokeellisen HuK-tutkielman. Perus- ja aineopinnot on mahdollista suorittaa kolmen lukukauden aikana.

Sisältö

Pää- ja sivuaineopiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot (25 op). Aineopinnot (35-45 op) ovat muuten pää- ja sivuaineopiskelijoille samanlaiset, mutta HuK-seminaariin osallistuvat vain fonetiikan pääaineopiskelijat.

Fonetiikan Vapaita opintoja I ja II voidaan koostaa eri vaihtoehdoista, joista saa lisätietoa ko. kurssien kuvauksista. Asiasta on sovittava lehtorin kanssa. Logopedian kursseille otetaan vuosittain 5 fonetiikan opiskelijaa (valinta opintomenestyksen perusteella), joiden on ilmoitettava halukkuudestaan osallistua ko. kursseille logopedian professorille sähköpostitse (pirjo.korpilahtiATutu.fi) myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Sähköpostissa ilmoitetaan opiskelijan nimi, opiskelijanumero, pääaine, suoritetut opintopisteet ja ne kurssit, joille opiskelija haluaisi osallistua. Logopedian kurssien suoritusoikeus on voimassa kaksi vuotta.

Ne opiskelijat, jotka suorittavat vain perusopinnot, voivat korvata Vapaita opintoja I -opintojakson aineopintojen luentokursseilla. Korvaavuuksista sovitaan lehtorin kanssa.

Tiedot opetuksesta ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaulussa ja internet-sivuilla (http://www.phon.utu.fi/). Ennen opintojen aloittamista opiskelijat laativat yhdessä opintojensa ohjaajan kanssa itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa suunnitellaan opintojen suoritusjärjestystä (suunnitelma ei ole sitova). Myös vanhoja opiskelijoita kehotetaan laatimaan itselleen opintosuunnitelma, josta käyvät ilmi jo suoritetut kurssit ja vielä puuttuvat fonetiikan kurssit sekä suunnitelma niiden suorittamisjärjestyksestä.

Lisätiedot

KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ

Yhden luentokurssin suorittamiseksi on kolme tenttimismahdollisuutta. Luennoitsija ilmoittaa tenttipäivät luentokurssin aikana.

Mikäli jotain pakollista luentokurssia ei pidetä, se voidaan korvata erikseen sovittavalla kirjallisuudella. Kaikki opintojaksot suoritetaan kokonaisuudessaan sille henkilölle, joka opetusta antaa. Perusopintojen kirjatentit suoritetaan laitoksen tenttipäivänä ja aine- ja syventävien opintojen kirjatentit suoritetaan tiedekunnan tenttipäivänä (laitos- ja tiedekuntakuulustelupäivistä ja eri opintojaksojen suoritusmahdollisuuksista ks. oppiaineen ilmoitustaulu ja www-sivut.) Perusopintoihin kuuluvat kirjatentit vastaanottaa tohtorikoulutettava ja aine- ja syventäviin opintoihin kuuluvat kirjatentit tentitään lehtorille.

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan oppiaineesta tai tiedekunnan kansliasta saatavaa kuorta käyttäen viimeistään kymmenen päivää ennen kuulustelua. Asianmukaisesti täytetty tenttikuori jätetään lehtorille, tohtorikoulutettavalle tai oppiaineen ilmoitustaulussa olevaan postilaatikkoon. Mikäli opiskelija luopuu tai jättää saapumatta kirjatenttiin (peruutukset 3 pv aiemmin ko. opintojakson vastuuhenkilölle), opiskelija menettää mahdollisuuden osallistua samaan tenttiin seuraavana tenttipäivänä. Kaikki tenttiä varten luetut teokset on ilmoitettava; pelkkä viittaus opintojaksoon ei riitä. Opintojaksot arvostellaan asteikolla 1-5.

Opintokokonaisuuden arvosanan määrittämiseksi kunkin siihen sisältyvän opintojakson arvostelu painotetaan opintojakson laajuuden mukaisella kertoimella. Opintokokonaisuus on suoritettava vähintään hyvin tiedoin, jotta voi suorittaa seuraavan kokonaisuuden.


avaa kaikki

Fonetiikka, HuK

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies