Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, DI

avaa kaikki

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, DI

Pääaine 30 op
Valitse yksi seuraavista.
Ohjelmistotekniikka (Software Engineering)
Alla olevien kurssien lisäksi erikoiskursseja tai seminaari (tarkempi sisältö sovitaan oppiaineen opinto-ohjaajan kanssa). DTEK1063 Lean Software Startup (10op) kurssia suositellaan täyttämään ko. moduulin 5op valinnainen osuus, jolloin puolet ko. kurssista kuluttaa 5op Capstone-osuudesta.
Capstone-projekti 30 op
Capstone-projekti on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu itse projektista ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista. Opintojaksot sovitaan yksilöllisesti HOPS-keskustelussa projektin alkaessa. Kokonaisuudessa työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja hyvin lähellä työelämän vaatimuksia. Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektin aikana opiskelijat käyvät moneen kertaan läpi koko insinööriprosessin syklin ongelman hahmottamisesta sen ratkaisuun, prototyyppien rakentamiseen ja jatkokehittämiseen. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita. Capstone-projektiin on erillinen haku ja haastattelu. Kokonaisuuden osana voi myös suorittaa työharjoittelun (enintään 5 op). Opintoja suunnitellessa voidaan opiskelijalle sopivia opintoja etsiä esimerkiksi seuraavista aihealueista:
Ohjelmistotekniikka ja tietojenkäsittely
Ohjelmistotekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman ja Master's Degree Programme in Bioinformatics tarjonnasta. Suositellaan sisällytettäväksi kurssi DTEK1063 Lean Software Startup (10 op).
Tietoliikennetekniikka ja tietoturva
Tietoliikennetekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Information Security and Cryptography:n tarjonnasta.
Sulautettu elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
Sulautetun elektroniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Embedded Computing:in tarjonnasta (mukaanlukien EIT ICT Labs Master Programme in Embedded Systems -tarjonta). Lv. 2014-2015 ja 2015-2016 järjestettäväksi on suunniteltu seuraavia kursseja: Lisäksi tarjolla on Brahea-erillislaitoksen vuosittain järjestämät erikoiskurssit (lv. 2014-2015 ja lv. 2015-2016 ETT_2062 Mixed Mode IC Design 5 op ja ETT_3001 Analog IC Design 5 op).
Sivuaine: temaattinen syventymiskohde 20 op
DI-tutkinnon sivuaineeksi valitaan jokin vuosittain tarjolla olevista temaattisista syventymiskohdemoduuleista. Laitos voi tarvittaessa lisätä temaattisia syventymiskohteita tai poistaa jonkin kohteen tarjonnasta. Jokaisella syventymiskohteella on oma yhteyshenkilö. DI-tutkinnon sivuaineen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan asiantuntijaprofiilia ja yksilöllistä erityisosaamista nojautuen johonkin yliopiston tutkimuksellisista vahvuusalueista.
Peli- ja opetusteknologia
Temaattinen syventymiskohde antaa valmiuksia käyttää peli- ja opetusteknologian työkalukaluohjelmia ja kehitysympäristöjä. Tämän lisäksi opiskelija oppii toimimaan monialaisen kehitystiimin jäsenenä ja rakentamaan ohjelmistoja projektiluontoisesti. Opiskelija saa myös taitoja valitsemalleen erikoisalalle. Lisätietoja: Jouni Smed, jouni.smed@utu.fi
Terveysteknologia
Terveysteknologian temaattisessa kokonaisuudessa opiskelija saa kokonaisvaltaisen näkemyksen teknologian vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin terveydenhoitoalalla ja hoitotieteissä. Tämän temaattisen syventymiskohteen kurssitasoinen toteutus ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa. Lisätietoja: Tomi Westerlund, tomi.westerlund@utu.fi
Kiinan ja Itä-Aasian yhteiskunta, kulttuuri ja talous
Tässä temaattisessa syventymiskohteessa opiskelija saa kokonaisvaltaisen näkemyksen Itä-Aasiasta kulttuurisena, liiketoiminnallisena ja yhteiskunnallisena toimintaympäristönä. Syventymiskohde sisältää pakollisia kieliopintoja. Tämän temaattisen syventymiskohteen kurssitasoinen toteutus ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa. Temaattista yventymiskohdetta voi täydentää myös kaksoistutkintoon johtavilla aineopinnoilla Fudanin yliopistossa Shanghaissa. Lisätietoja: Hannu Tenhunen, hannu.tenhunen@utu.fi
Teknologiajohtaminen
Tässä temaattisessa syventymiskohteessa opiskelija saa valmiudet teknologiamuutosten ennakointiin, epäjatkuvuuskohtien merkityksen ymmärtämiseen ja innovaatiojohtamiseen sekä arvioimaan niiden yhteiskunnallisia, eettisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia globaalissa teknologialiiketoiminnassa. Syventämiskohde antaa opiskelijalle valmiudet aktiivisesti osallistumaan yrityksen teknologiastrategian luomiseen sekä johtamaan oman organisaation osaamisen kehittämistyötä jatkuvassa muutostilanteissa. Lisätietoja: Petri Sainio, petri.sainio@utu.fi
Paikkatieto ja avoin data
Paikkatiedon ja avoimen datan temaattinen syventymiskohde antaa perustiedot paikkatiedon olemuksesta, paikkatietomenetelmistä ja avoimesta datasta. Paikkatietosovellusten muodostamisen yhteydessä tutustutaan myös keskeisiin rajapintoihin. Exercise project voidaan toteuttaa mm. Hackatlon-tapahtumana. Työ tehdään ryhmätyönä ja aiheena on paikkatietoon/avoimeen dataan liittyvä sovelluskehitys. Lisätietoja: Ville Leppänen, ville.leppanen@utu.fi
Työelämävalmiudet 10 op
Tämä moduuli antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia insinööriammatissa globaalissa jatkuvasti muuttuvassa työ- ja teknologiaympäristössä. Moduulissa opiskelija saa valmiudet systemaattiseen insinöörityöhön ja ongelmanratkaisuun. Opiskelija oppii toimimaan projektissa sekä ymmärtämään oman roolinsa siinä. Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan, innovaatioprosessin, elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen perusteet. Opiskelija tiedostaa ammatillisen ja eettisen vastuun työtehtävissään sekä toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset. Opiskelija voi halututessaan painottaa työelämävalmiusmodulissa kansainvälisyyttä, liiketoimintaosaamista tai insinööri- ja projektitaitoja. Lisätietoja: Petri Sainio petri.sainio@utu.fi
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet