Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Poliittisen historian jatko-opinnot

Sisältö

Tieteellisestä jatkokoulutuksesta poliittisessa historiassa sovitaan oppiaineen jommankumman professorin kanssa. Lähtökohtaisesti oppiaineeseen otetaan vain tohtorikoulutettavia eli oikeus jatko-opintoihin myönnetään suoraan tohtorin tutkintoa varten. Erityistapauksissa ja perustellusta syystä oikeus voidaan kuitenkin myöntää ainoastaan lisensiaatin tutkintoon. Se, mitä seuraavassa mainitaan tohtorikoulutettavista, pätee soveltuvin osin myös lisensiaatin tutkintoa suorittaviin.

Ensi vaiheessa tohtorikoulutettavaksi pyrkivä toimittaa professorille ideapaperin tutkimusaiheestaan, opintorekisteriotteensa ja pyydettäessä ansioluettelon. Professori ja tohtorikoulutettavaksi pyrkivä käyvät keskustelun, jonka perusteella professori voi myöntää pyrkijälle luvan laatia tutkimussuunnitelma ja esittää se tutkijaseminaarissa. Seminaarin jälkeen professori päättää tutkimussuunnitelman hyväksymisestä ja siitä, kuka toimii tutkimuksen ohjaajana. Ohjaajina ovat pääsääntöisesti oppiaineen professorit ja yliopistonlehtorit, mutta tarvittaessa voidaan sopia muustakin ohjaajasta.

Hakija sisällyttää hyväksytyn tutkimussuunnitelmansa osaksi laajempaa opintosuunnitelmaa, joka jätetään tiedekuntaan hyväksyttäväksi. Opintosuunnitelman vaatimukset on ilmoitettu opinto-oppaan alussa tiedekunnan jatkotutkintoja koskevassa osuudessa ja tiedekunnan verkkosivuilla http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/jatko-opiskelu/tohtoriohjelma/opinnot/Sivut/home.aspx. Mikäli hakija hyväksytään tohtorikoulutettavaksi, hänen ja ohjaajan tulee laatia ohjaussuunnitelma, jonka mallin saa oppiaineesta.

Lisensiaatin tutkintoon vaaditaan itse tutkimuksen lisäksi 60 opintopisteen opinnot. Sama koskee niitä tohtorintutkintoja, joihin edetään suoraan perustutkinnosta. Jos muut opinnot on suoritettu jo lisensiaatin tutkintoa varten, ne kelpaavat sellaisenaan myös tohtorin tutkintoon eikä tohtorin tutkintoon tarvita muita suorituksia kuin hyväksytty väitöskirja.

Yleiset ohjeet tieteellisten jatkotutkintojen opinnoista on annettu opinto-oppaan alussa tiedekunnan jatkotutkintoja koskevassa osuudessa ja tiedekunnan verkkosivuilla. Kaikki tohtorikoulutettavat kuuluvat TY:n tutkijakouluun (UTUGS) ja sen tiedekunta- ja laitoskohtaisiin tohtoriohjelmiin. UTUGS:n verkkosivut ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/. Siellä esitettyjä ohjeita ja ohjelmaa on syytä seurata.

Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavalta edellytetään osallistumista laitoksen tutkijaseminaarin istuntoihin. Aktiivisesta osallistumisesta (vähintään 20 seminaari-istuntoa) hyvitetään 5 op. Lisäksi tutkintoon voidaan sisällyttää mm. tohtorikoulutettavan tutkimustyötä tukevan sivuaineen syventäviä opintoja, tieteellistä julkaisutoimintaa ja/tai esiintymisiä tieteellisissä konferensseissa.

Poliittisen historian pääainekohtaisten suoritusten mitoituksessa noudatetaan seuraavia ohjeellisia kriteerejä:
1. Monografia; opintopistemäärä riippuu tutkimuksen luonteesta ja laajuudesta.
2. Tutkielma kokoomateoksessa tai tieteellisessä aikakauskirjassa 3-8 op.
3. Esitelmä kansainvälisessä konferenssissa tai seminaarissa 2-5 op.
4. Esitelmä kotimaisessa konferenssissa tai seminaarissa 2-5 op.
5. Artikkeli kotimaisessa aikakauskirjassa tai ammattijulkaisussa 2-3 op.
6. Kirja-arvostelu 1-3 op.
7. Suuressa päivälehdessä julkaistu yleistajuinen tieteellinen kirjoitus 1-3 op.
8. Luentosarjan/luentojen pitäminen; opintopistemäärä riippuu annetun opetuksen luonteesta ja laajuudesta.

Hyväksyttävinä opintosuorituksina kyseeseen tulevat myös mm. osallistuminen ilman paperia tutkijakoulujen kursseille, muiden oppiaineiden tutkijaseminaareihin, muihin tieteellisiin seminaareihin ja konferensseihin; kokoomateosten sekä konferenssi-, seminaari- ym. julkaisujen toimittaminen; oppimateriaalien laatiminen tai toimittaminen. Ohjeelliset tiedot em. korvaavuuksista on esitetty erillisessä tohtorikoulutettavan opintosuorituslomakkeessa. Ulkomailla suoritettujen opintojen korvaavuudesta on sovittava erikseen.

Tohtorikoulutettavan tulee säilyttää dokumentit suorituksistaan ja päivittää opintosuorituslomakkeensa vähintään joka lukuvuoden lopussa.


avaa kaikki
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Contemporary History
Political Science