Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Toimitusketjujen johtamisen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Osaamistavoitteet

Opinnoissa tarkastellaan niin teollisuuden, kaupan kuin logistiikkapalveluita tuottavien yritysten logistisia toimintoja sekä kotimaan että erityisesti kansainvälisten toimintojen kannalta. Tutkinnon suorittaneella on kandidaatin tutkintoon sisältyneiden osaamisvaatimusten lisäksi syvällinen osaaminen oman pro gradu -tutkielmansa kohteeksi valitsemastaan erityisalasta. Hän tuntee tutkimuskohteensa erityisteorioita sekä hallitsee erilaisia metodologisia lähestymistapoja, jotka tukevat toimitusketjujen johtamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemista tuoreimpia tutkimustuloksia hyödyntämällä. Tutkinnon suorittanut osaa kriittisesti arvioida, soveltaa ja hyödyntää uutta informaatiota oman tietopohjansa ja teorioiden hallintansa rikastamiseksi ja laajentamiseksi sekä uusien näkökohtien löytämiseksi tai arvioimiseksi. Hän kykenee soveltamaan olemassa olevaa teoriaa ja tieteellisiä menetelmiä analysoidakseen tehtäväalueeseensa liittyviä käytännön ongelmia ja tuottaakseen itsenäisesti niihin tulkintoja ja ratkaisuehdotuksia. Hän pystyy myös käyttämään tietämystään uudenlaisissa tehtäväalansa toiminnoissa suunnitellakseen, johtaakseen, organisoidakseen tai hoitaakseen erilaisia vaativia tehtäviä itsenäisesti tai projektiryhmän vetäjänä tai jäsenenä. Taustalla on syvällinen ymmärrys omasta tieteenalasta, sen perinteistä, omaleimaisuudesta sekä asemasta yhteiskunnassa.

Tutkinnon suorittaneella on kehittyneet oman sisäisen toiminnan sekä ulkoisen vuorovaikutuksen hallinnan taidot. Hän pystyy kommunikoimaan eri tavoin sekä ilmaisemaan itseään, puolustamaan kantaansa ja olemaan eettisellä tavalla asiantuntija sekä suurelle yleisölle kuin myös itsenäisesti erityisyhteisöissä. Hän kykenee koostamaan eri lähteistä tulevaa informaatiota luovien ratkaisujen kehittämiseksi voidakseen positiivisesti edistää palvelemansa yrityksen toimintaa sekä vaikuttamaan taustalla olevaan talouselämään, yhteiskuntaan ja sen muihin yhteisöihin.

Sisältö

Pakolliset syventävät opintojaksot (49 op) syventävät opiskelijan osaamista toimitusketjujen johtamisen erikoisalueilla teoreettinen ja sekä teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia analysoida toimitusketjujen johtamisen tutkimusaiheita. Toimitusketjujen johtamisen aineen opinnoissa ei ole erikoistumissuuntia, mutta halutessaan opiskelija voi kurssivalinnoilla painottaa opintojaan esimerkiksi toimitusketjun hallintaan tai logistiikka- ja kuljetusmarkkinoihin.
Opiskelija voi tukea ammatillisia tavoitteitaan sivuainevalinnoilla. Sivuainesuosituksia ovat laskentatoimi ja rahoitus, tietojärjestelmätiede, talousmaantiede ja yritysjuridiikka.

Lisätiedot

Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssin tai amanuenssin puoleen. Sivuainetta koskevissa kysymyksissä voi keskustella omaopettajan kanssa. Toimitusketjujen johtamisen opintoja koskevissa kysymyksissä voi keskustella omaopettajan kanssa.


avaa kaikki

Toimitusketjujen johtamisen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Pääaineopinnot 60 op
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Talousmaantiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Valinnaiset opinnot 22 op
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Vaihtoehtoiset opinnot 0–7 op
Vaihtoehtoisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet