Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Osaamistavoitteet

Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on syventävien kurssien ja pro gradu -tutkielman kautta valituista markkinoinnin aihepiireistä syvällistä teoreettista tietoa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toteuttamaan itsenäisiä, tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattavia projekteja ja hallitsee analyyttisen ajattelun ja markkinoinnin ilmiöiden tutkimisen perusmenetelmät. Opiskelija osaa tulkita tietoa kriittisesti eri näkökulmat huomioiden sekä kykenee soveltamaan tutkimustietoa ja teoreettisia jäsennyksiä käytännön markkinointitoiminnassa eettisesti vastuullisella tavalla. Markkinoinnin KTM-tutkinto-ohjelman suorittanut hallitsee markkinoinnin tärkeimmät teoriat ja opit sekä osaa itsenäisesti päivittää tietämystään. Hänellä on työelämän kannalta keskeiset tutkimus-, viestintä- ja informaatiolukutaidot ja hän kykenee tutkintoon kuuluvien kaikille pakollisten opintojen ja sivuaineopintojen suorittamisen kautta tarkastelemaan yritys- ja talouselämää monitieteisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Markkinointia pääaineenaan opiskelleet sijoittuvat pääasiassa erilaisten organisaatioiden markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. markkinointijohtaja, avainasiakasjohtaja, myyntijohtaja) sekä myös yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. toimitusjohtaja, kehitysjohtaja ja yritysten strategiset johto- ja asiantuntijatehtävät). Koulutus luo perustan myös tutkijan uralle.

Sisältö

Markkinoinnin aine tarjoaa maisteriopintotasolla monipuolisen valikoiman markkinoinnin eri aihepiireihin liittyviä opintojaksoja. Kaikille pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee yhden erikoistumissuunnan, jonka kursseihin hän opinnoissaan keskittyy. Syventämistä ja/tai variaatiota opiskelusisältöihin on mahdollista saada pro gradun, vapaavalintaisten opintojen ja sivuainevalinnan kautta. Markkinoinnin KTM-tutkinnon erikoistumissuunnat ovat Yritysten välinen markkinointi, Innovaatiot ja palveluliiketoiminta sekä Markkinointiviestintä ja brändit.

Lisätiedot

Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssin tai amanuenssin puoleen. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), erikoistumislinjoihin ja sivuaineisiin liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi ottaa yhteyttä omaopettajaan tai oppiaineen HOPS-yhteyshenkilöön.


avaa kaikki

Markkinoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Yritysten välisen markkinoinnin erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Innovaatioiden ja palveluliiketoiminnan erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Markkinointiviestinnän ja brändien erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Taloussosiologian sivuaineopintokokonaisuus 25 op
Suoritettava pakolliset opintojaksot (7 op) ja vaihtoehtoisia opintojaksoja 18 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava 18 op.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Talousmaantiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Valinnaiset opinnot 22 op
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Vaihtoehtoiset opinnot 0–7 op
Vaihtoehtoisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet