Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTK taloussosiologian pääaineopinnot

Osaamistavoitteet

Taloussosiologiassa tutkitaan taloutta ja taloudellisia ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. Esimerkiksi kulutusta tutkitaan paitsi rahankäyttönä, myös sosiaalisten järjestelmien vaikutuksessa toteutuvana ihmisten keskinäisenä vuorovaikutuksena. Tämä tarkoittaa, että kulutukseen vaikuttavat paitsi tulot, myös ihmisten maku ja tottumukset, arvostukset ja toisten ihmisten kuluttajaan kohdistamat odotukset. Taloussosiologiassa tarkastellaan sitä, miten nämä tekijät vaikuttavat kulutukseen yhdessä ja erikseen.
Taloussosiologian opiskelija perehtyy erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin sekä oppii tarkastelemaan taloudellisia ilmiöitä myös laajemmasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta perspektiivistä. Suoritettuaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija ymmärtää erilaisten taloudellisten toimintaympäristöjen piirteitä sekä osaa tarkastella niitä sosiologisesta näkökulmasta. Maisterivaiheessa opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen tai muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimusongelmia itsenäisesti. Suoritettuaan kauppatieteiden maisterin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija osaa hyödyntää näitä tietoja itsenäisissä ratkaisuissa työ-elämässä. Opiskelija osaa myös soveltaa erityisesti kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön tehtävissä. Tämä erityis¬osaaminen on yksi taloussosiologin vahvuuksista ekonomien työmarkkinoilla.
Turun yliopiston taloussosiologinen opetus ja tutkimus keskittyvät mm. seuraaville aloille: kulutus- ja kuluttajakäyttäytyminen, kulttuuri ja elämäntapa, yhteiskuntarakenteet, hyvinvoinnin tarkastelu sekä media ja teknologia.

Sisältö

Vuonna 2014 ja myöhemmin opintonsa kauppakorkeakoulussa aloittaneet eivät voi valita taloussosiologiaa pääaineekseen lukuun ottamatta Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaa. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa taloussosiologian voi valita sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon pääaineeksi.

Lisätiedot

Taloussosiologian oppiaine on osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta. Taloussosiologian opetus järjestetään pääsääntöisesti yhteiskuntatieteelliset tiedekunnan tiloissa Publicumissa. Kirjallisuus tentitään Turun yliopiston tenttiakvaariossa.


avaa kaikki

KTK taloussosiologian pääaineopinnot

Pakolliset opinnot 60 op
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4–8 op
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin. Pääaineopiskelijat suorittavat lukupiirin ja tämän lisäksi tutkielmatyöskentelyn (yhteensä 8 op).
0167 A.6 TALOUSSOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT 6–9 op
Mikäli opiskelija on sisällyttänyt 3 op:tä taloussosiologiaa laitoksen yhteisiin perusopintoihin, on kohta A.6. suoritettava 9 op:n laajuisena.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet