Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KTM taloussosiologian pääaineopinnot

Osaamistavoitteet

Taloussosiologiassa tutkitaan taloutta ja taloudellisia ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. Esimerkiksi kulutusta tutkitaan paitsi rahankäyttönä, myös sosiaalisten järjestelmien vaikutuksessa toteutuvana ihmisten keskinäisenä vuorovaikutuksena. Tämä tarkoittaa, että kulutukseen vaikuttavat paitsi tulot, myös ihmisten maku ja tottumukset, arvostukset ja toisten ihmisten kuluttajaan kohdistamat odotukset. Taloussosiologiassa tarkastellaan sitä, miten nämä tekijät vaikuttavat kulutukseen yhdessä ja erikseen.
Taloussosiologian opiskelija perehtyy erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin sekä oppii tarkastelemaan taloudellisia ilmiöitä myös laajemmasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta perspektiivistä. Suoritettuaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija ymmärtää erilaisten taloudellisten toimintaympäristöjen piirteitä sekä osaa tarkastella niitä sosiologisesta näkökulmasta. Maisterivaiheessa opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen tai muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimusongelmia itsenäisesti. Suoritettuaan kauppatieteiden maisterin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija osaa hyödyntää näitä tietoja itsenäisissä ratkaisuissa työ-elämässä. Opiskelija osaa myös soveltaa erityisesti kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön tehtävissä. Tämä erityis¬osaaminen on yksi taloussosiologin vahvuuksista ekonomien työmarkkinoilla.
Turun yliopiston taloussosiologinen opetus ja tutkimus keskittyvät mm. seuraaville aloille: kulutus- ja kuluttajakäyttäytyminen, kulttuuri ja elämäntapa, yhteiskuntarakenteet, hyvinvoinnin tarkastelu sekä media ja teknologia.

Sisältö

Vuonna 2014 ja myöhemmin opintonsa kauppakorkeakoulussa aloittaneet eivät voi valita taloussosiologiaa pääaineekseen lukuun ottamatta Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaa. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa taloussosiologian voi valita sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon pääaineeksi.

Lisätiedot

Taloussosiologian oppiaine on osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta. Taloussosiologian opetus järjestetään pääsääntöisesti yhteiskuntatieteelliset tiedekunnan tiloissa Publicumissa. Kirjallisuus tentitään Turun yliopiston tenttiakvaariossa.


avaa kaikki

KTM taloussosiologian pääaineopinnot

Syventävät opinnot 60 op
Pakolliset opinnot 48–52 op
S.2 TALOUSSOSIOLOGIAN TUTKIMUS 6 op
Opintokokonaisuus koostuu kahdesta toisilleen vaihtoehtoisesta suorituksesta.
YSM/TS Tutkimusprosessi/S.4 Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
suoritetaan toinen
S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT 10 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
Syventävät opinnot, valinnaiset opinnot 8–12 op
(väh. 8-12 op)
S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT 10 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese