Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talousmaantieteen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Osaamistavoitteet

Liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi talousmaantiedettä pääaineena opiskellut kauppatieteiden kandidaatti ymmärtää sijainnin ja toimintaympäristön merkityksen liiketoiminnalle ja osaa hyödyntää osaamistaan työtehtävissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi markkinointiin, aluekehitykseen, matkailuun ja vastuulliseen liiketoimintaan. Yritys- ja markkinointimaantieteen keskeisten teorioiden tuntemuksen lisäksi talousmaantieteilijällä on menetelmälliset valmiudet aluetiedon keruuseen ja analysointiin sekä näin tuotetun tiedon hyödyntämiseen esimerkiksi markkinointitutkimuksissa, liikepaikkasuunnittelussa ja erilaisissa aluekehitystehtävissä niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneiden talousmaantieteilijöiden erityinen kilpailuetu työmarkkinoilla on paikkatietomenetelmät ja niiden soveltaminen liiketoiminnassa.

Sisältö

Talousmaantieteen opintojaksot on ryhmitelty opintojen suunnittelua helpottaviksi opintopoluiksi, joista kukin rakentuu tietyn teeman ympärille. Opintopolut ovat: Yritysten yhteiskuntavastuu (polku 2), Aluemaantiede (polku 3), Yritys- ja markkinointimaantiede (polku 4), Maantieteen menetelmät (polku 5) ja Matkailumaantiede (polku 6). Kunkin opintojakson ensimmäinen numero kertoo, mihin polkuun se liittyy (esim. TM4; TM41; TMS41). Pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee ne opintojaksot, jotka parhaiten tukevat hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan.

Sivuainevalinnoilla tuetaan ammatillisia uratavoitteita ja profiloidaan osaamista. Riippuen valitusta opintopolusta, suositeltavia sivuaineita ovat kansainvälinen liiketoiminta (polut 3 ja 4), markkinointi (polut 4 ja 6), johtaminen ja organisointi (polku 4), toimitusketjujen johtaminen (polut 4 ja 5). Sivuaineeksi voi valita myös Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuuden (polut 4 ja 6) tai Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (polut 2 ja 4). Matkailuopintoja on mahdollista suorittaa myös Matkailualan verkostoyliopistossa (MAVY). Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muualla suoritettuja opintojaksoja sekä harjoittelua.

Lisätiedot

Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä käänny markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssin tai amanuenssin puoleen. Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa (esim. HOPS:n laadinta) ota yhteyttä yliopisto-opettaja Anna-Maija Kohijokeen.


avaa kaikki

Talousmaantieteen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Pääaineopinnot 60 op
Sivuainesuositukset 25 op
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 8–17 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet