Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma

Sisältö

Monitieteisen Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman tavoitteena on luoda uutta tutkimukseen ja läheisiin elinkeinoelämäsuhteisiin perustuvaa osaamista toimialan kehittämiseksi ja alan yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi kansainvälisessä ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelma on tarkoitettu KTK-tutkinnon (tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon), soveltuvan kandidaatin- tai maisteritutkinnon sekä liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneille.

Maisteriohjelman suorittaminen antaa valmiudet toimia kaupan ja palvelualojen johto- ja asiantuntijatehtävissä. Liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi ohjelmasta valmistunut hallitsee alan keskeiset tutkimusmenetelmät, osaa tarkastella kaupan ja palvelujen alaan liittyviä kysymyksiä monitieteisestä näkökulmasta ja osaa hyödyntää osaamistaan työtehtävissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kaupan ja palvelujen johto-, suunnit-telu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin, aluekehitykseen, matkailuun tai vastuulliseen liiketoimintaan. Kantavia teemoja ohjelmassa ovat kuluttajan ymmärtäminen ja tiedolla johtaminen.

Tutkinnon suorittamisesta kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa tulee erillinen merkintä tutkintotodistukseen. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden pääaineessa (markkinointi, talousmaantiede tai taloussosiologia) TuKKK:n jatko-opintosäännösten mukaisesti.

Pääaineopinnoissa syvennytään joko kaupan markkinoinnin strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen (pääaineena markkinointi), liikepaikkasuunnitteluun (pääaineena talous-maantiede) tai kuluttajakäyttäytymiseen (pääaineena taloussosiologia). Näitä teemoja voi opiskella myös sivuaineen laajuisina, minkä lisäksi sivuaineessa voi perehtyä joko Baltian ja Itä-Euroopan liiketoiminta-alueeseen (sivuaineena kv. liiketoiminta), kaupan logistisiin prosesseihin (sivuaineena toimitusketjujen johtaminen) tai kaupan tietojärjestelmiin osana tilaus-, toimitus- ja asiakkuusprosesseja (sivuaineena tietojärjestelmätiede). Opiskelija voi valita sivuaineekseen myös Vastuullisen liiketoiminnan, Matkailuliiketoiminnan tai Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuden. Näistä viimeksi mainittuun on erillinen hakuprosessi ja sen voivat valita sivuaineekseen vain markkinointia tai taloussosiologiaa pääaineenaan opiskelevat.

Ohjelman monitieteisyydestä huolimatta jokaisella pääaineella on omat erityispiirteensä sekä osaamistavoitteet ja ammattikuvat, joita täydennetään ja vahvistetaan sivuainevalinnoilla:

- Markkinointia pääaineenaan opiskelleen vahvuutena on kyky analysoida ja ymmärtää kaupan ja palveluyritysten keskeisiä menestystekijöitä ja niiden hallinnan periaatteita verkostoituvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Markkinoinnin opinnot antavat valmiuksia analyyttiseen, luovaan ja vastuulliseen liiketaloudelliseen ajatteluun, jossa painottuvat yrityksiä ja asiakkaita yhdistävät prosessit: havaittavien ja latenttien asiakastarpeiden selvittäminen, tuotteiden ja palvelukonseptien kehittäminen, markkinointiviestintä ja brändäys, asiakassuhteiden kehittäminen sekä monikanavaisten liiketoimintaverkostojen hallitseminen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on markkinoinnin keskeisten teorioiden tuntemuksen kautta kyky toteuttaa itsenäisiä, tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattavia projekteja ja soveltaa tutkimustietoa ja teoreettisia jäsennyksiä käytännön markkinointitoiminnassa. Markkinoinnin pääaineekseen valinnut kykenee tarkastelemaan kaupan ja palvelualaan liittyviä kysymyksiä monitieteisesti ja kokonaisvaltaisesti, ja osaa itsenäisesti päivittää tietämystään.

- Talousmaantieteen pääaineeksi valinneiden vahvuuksia ovat menetelmäosaamisen lisäksi strategisen liikepaikkasuunnittelun ja kuluttajakäyttäytymisen sekä siinä tapahtuvien muutosten ymmärtäminen ja kyky soveltaa taitojaan esimerkiksi kaupan ja palvelualojen yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä akateemisessa tutkimuksessa. Yritys- ja markkinointimaantieteen keskeisten teorioiden tuntemuksen lisäksi talousmaantieteilijällä on menetelmälliset valmiudet aluetiedon keruuseen ja analysointiin sekä näin tuotetun tiedon hyödyntämiseen esimerkiksi markkinointitutkimuksissa, liikepaikkasuunnittelussa, ja erilaisissa aluekehitystehtävissä niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Erityinen vahvuus on paikkatietomenetelmien ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa, erityisesti kuluttajakäyttäytymisen tarkastelussa ja liikepaikkasuunnittelun välineenä.

- Taloussosiologiaa pääaineenaan opiskelleen vahvuutena on perehtyneisyys erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin sekä kyky tarkastella kuluttamista myös laajemmasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta perspektiivistä. Hän osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimus¬ongelmia itsenäisesti. Taloussosiologin erityisvahvuutena on kyky soveltaa kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön työtehtävissä.

Maisteriohjelman pro gradu -tutkielmat tehdään alan aihepiireistä ohjelman omassa, monitieteisessä tutkielmaryhmässä. Pro gradu -tutkielma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden profiloitua tietyn erikoisalan osaajaksi ja sijoittua sitä vastaaviin työtehtäviin.

Lisätiedot

HUOM! Ennen vuotta 2013 aloittaneet opiskelijat, joilla opintojakso TKMSY Tilastollinen päättely (3 op) kuuluu KTM-tutkinnon menetelmäopintoihin, suorittavat opintojakson TKMY3 opintojakson vastuuopettajan erityisohjeiden mukaisesti.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa alussa. Hyväksytystä HOPS:sta tulee vsk:sta 2014 lähtien opintorekisteriin suoritusmerkintä YH000022 HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op (pakollinen opintosuoritus). Opintosuunnitelmaan sisältyvät KTM-tutkinnon opintojen lisäksi aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot, mikä niitä opiskelijalta edellytetään. Pääaineen täydentäviä opintoja voi joissain tapauksissa sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoja antavat opintoamanuenssi ja maisteriohjelman koordinaattori.

Henkilökohtaista opinto-ohjausta varten voi varata ajan joko opintoamanuenssilta tai maisteriohjelman koordinaattorilta. Opintojen suunnittelun ensisijaisia apuvälineitä ovat opiskelijan yleisopas, opinto-oppaat sekä intranet, jossa maisteriohjelmalla on oma sivustonsa. Muut opinto-ohjausta antavat tahot:
- opintotoimisto: yleinen opintoneuvonta, opetusaikataulut, kuulustelut, muulla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset
- maisteriohjelman edustajat pääaineittain: pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. aineen opetussuunnitelma sekä tutkielmaan liittyvät kysymykset
- kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma

Markkinoinnin pääaine/Kaupan markkinoinnin johtaminen
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. HUOM: Muista katsoa opintojaksojen mahdollisesti edellyttämät edeltävät opinnot.
Talousmaantieteen sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
Suoritettava vähintään 25 op
Pakolliset opinnot
Valinnaiset opinnot 22 op
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Vaihtoehtoiset opinnot 0–7 op
Vaihtoehtoisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
Taloussosiologian sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
vähintään 25op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT 10 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus 25 op
Valinnaiset opintojaksot 11–26 op
Kieliopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 10 op
Opiskelija suorittaa englantia 6 op (ei EN1-opintojaksoja) ja toista vierasta kieltä 4 op. Valittavissa olevat kielet: espanja, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kielten alkeisopintoja ei lasketa KTM-tutkinnon kieliopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Talousmaantieteen pääaine/Liikepaikkasuunnittelu
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. HUOM: Muista katsoa opintojaksojen mahdollisesti edellyttämät edeltävät opinnot.
Taloussosiologian sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
vähintään 25op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT 10 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Kieliopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 10 op
Opiskelija suorittaa englantia 6 op (ei EN1-opintojaksoja) ja toista vierasta kieltä 4 op. Valittavissa olevat kielet: espanja, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kielten alkeisopintoja ei lasketa KTM-tutkinnon kieliopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Taloussosiologian pääaine/Kuluttajakäyttäytyminen
Pakolliset syventävät opintojaksot 54 op
Pääaineen pakolliset vaihtoehtoiset menetelmäopinnot 6 op
Suoritettava YSM/TS tai S.4
Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-6 op) ja suorittaa tarvittaessa loput opinnot esseillä tai kirjatenteillä.
Vaihtoehtoiset pakolliset opinnot 6 op
Suoritettava S.5 Kulttuuri, elämäntapa ja talous II tai S.6 Kulutussosiologia II
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. HUOM: Muista katsoa opintojaksojen mahdollisesti edellyttämät edeltävät opinnot.
Talousmaantieteen sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
Suoritettava vähintään 25 op
Pakolliset opinnot
Valinnaiset opinnot 22 op
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Vaihtoehtoiset opinnot 0–7 op
Vaihtoehtoisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus 25 op
Valinnaiset opintojaksot 11–26 op
Kieliopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 10 op
Opiskelija suorittaa englantia 6 op (ei EN1-opintojaksoja) ja toista vierasta kieltä 4 op. Valittavissa olevat kielet: espanja, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kielten alkeisopintoja ei lasketa KTM-tutkinnon kieliopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies