Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen VTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteen tutkinto-ohjelmasta valmistunut opiskelija

- hallitsee sekä mikro- että makrotaloustieteen teorianmuodostuksen keskeiset osa-alueet ja osaa tarkastella talouden toimintaa analyyttisesti,

- hallitsee taloustieteen empiiriset menetelmät ja osaa käyttää tilastotieteellisiä
aineistoja talouteen liittyvien kysymysten analysointiin,

- ymmärtää taloustieteen teorioiden ja empiiristen menetelmien keskeiset oletukset ja
puutteet,

- osaa soveltaa taloustiedettä

o yksittäisten taloudenpitäjien yritysten ja kuluttajien) päätöksenteon,

o Suomen kansantalouden ja maailmantalouden toiminnan ja ongelmien,

o talouspolitiikan vaihtoehtojen ja suuntaviivojen, sekä

o valitsemiensa taloustieteen erikoisalueiden (esim. rahoitus ja julkinen
talous) keskeisten kysymysten jäsentämiseen ja arviointiin.

- osaa kommunikoida taloustieteeseen pohjautuvia näkemyksiä asiantuntijoille ja
laajemmalle yleisölle.

Lisätiedot

Taloustieteen omaopettajana lukuvuosina 2014-2016 toimii VTK/VTM -puolella Joonas Ollonqvist. Omaopettaja antaa opiskelijoille tuutorointia sekä opinto- ja uraneuvontaa. Hänen puoleensa voi kääntyä myös muissa taloustieteen oppiaineeseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineen henkilökunta on tavattavissa vastaanottoaikoina tai erikseen sovittuina ajankohtina. Opintojaksojen vastuuhenkilöiltä saa tietoa yksittäisten kurssien sisällöstä. Tutkinto-ohjelmien erikoistumissuuntien sisällöstä ja vaatimuksista vastaavat ko. suuntien professorit. Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä myös taloustieteen laitoksen amanuenssin puoleen.


avaa kaikki

Taloustieteen VTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 16 op
VTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (16 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV1 3 op, RU1 6 op, vieras kieli 1 6 op, sekä MENY1b 1 op. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Pakollinen sivuaine: Taloustieteen matematiikka 25 op
Taloustieteen matematiikka -sivuaine on mahdollista korvata matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä matematiikan perusopinnoilla (25 op). Mikäli korvaa matematiikan näin, tulee kuitenkin suorittaa lisäksi vielä KT53 Optimointi -kurssi. Kurssi korvaa tässä tapauksessa 6 opintopistettä vaihtoehtoisia opintojaksoja.
Pakollinen sivuaine: Tilastotieteen perusopinnot 25 op
SUORITETTAVA VAIHTOEHTO 1
Tilastotieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi molemmissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehto 1 25 op
Muut kuin matematiikan opiskelijat voivat korvata Todennäköisyyslaskennan peruskurssin opintojaksolla TILM3554 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on suoritettava, jos aikoo suorittaa tilastotieteestä perusopintoja laajemman kokonaisuuden.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 2 op
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille ei kelpaa.
Vaihtoehto 2 25 op
Vaihtoehtoiset perusopinnot, kun pääaineena on muu kuin taloustiede tai matematiikka. Tilastotieteen peruskurssi soveltajille suoritetaan 8 op:een laajuisena.
TILM3558 HARJOITUSTYÖ, 2 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 4 op
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi ei kelpaa.
Valinnainen sivuaine 25 op
Opiskelija valitsee sivuaineekseen yhden yhteiskuntatieteellisen oppiaineen perusopinnot. Muista vaihtoehdoista sovittava laitoksella.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet