Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinto-ohjelma, 120 op

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija osaa:
- Tunnistaa tietotekniikan strategiset hyödyt ja riskit ja johtaa liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittamista erityyppisissä organisaatioissa.
- Analysoida IT-projektin johtajan työtehtäviä, niissä tarvittavia valmiuksia sekä analysoida omia vahvuuksiaan toimia projektin johtajana
- Tunnistaa ja analysoida IT-alan työhön liittyviä keskeisiä eettisiä kysymyksiä.
- Laatia jäsenneltyjä kirjallisia ja suullisia esityksiä suomen ja englannin kielellä sekä valitsemillaan muilla kielillä.
- Hyödyntää tieteen filosofiaan perustuvia tieteellisen tiedon tuottamisen menetelmiä.
- Soveltaa tietojärjestelmätieteen teorioita ja tutkimusmenetelmiä asettamansa tutkimusongelman ratkaisuun.

Sisältö

Tietojärjestelmätieteen 2-vuotinen maisterin tutkinto-ohjelma on suunniteltu siten, että opiskelija saa hyvät ammatillisten perusvalmiudet vaativiin IT-alan asiantuntijatehtäviin, projektin johtotehtäviin sekä myöhemmin urallaan myös muihin IT-alan johtotehtäviin. Lähtökohtana tietojärjestelmätieteen maisterin tutkinto-ohjelman suunnittelussa on, että vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä edellytetään tietojärjestelmätieteen valmiuksien lisäksi valmiuksia kriittiseen, vastuulliseen ja itsenäiseen ajatteluun.


avaa kaikki

Tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinto-ohjelma, 120 op

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Tietojohtaminen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science