Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luokanopettajan koulutus, KM, Rauma

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut
- osaa toimia laaja-alaisena kasvatus- ja opetusalan asiantuntijana sekä reflektoida ja kehittää pedagogista osaamistaan
- osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti työyhteisössään
- hallitsee metodologisia, menetelmällisiä ja tieteellisen tutkimuksen raportointiin liittyviä valmiuksia

Sisältö

Rauman yksikössä toteutettavan luokanopettajan koulutuksen lähtökohtana on tiedekunnan strategiassa määritelty tiedepohjainen opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Koulutuksen pääaine on kasvatustiede. Keskeistä on yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus. Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan ohjaustaitoja valmiuksiltaan heterogeenisen ryhmän opettajana ja kasvattajana.

Opettajan tehtäviin suuntautuvassa koulutuksessa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1 - 6 luokanopettajan tehtävät. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Luokanopettajan koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa luokilla 1 - 6 luokanopettajana. Sivuaineopinnoilla opiskelija voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia aineenopettajana yhtenäisen peruskoulun luokilla 1 - 9. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, koulukasvatukselle ja -opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Tutkinnot on suunniteltu niin, että kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa (yhteensä viisi vuotta).

Osana koulutusta opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opiskelijalle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen maisterin 120 op:n tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 5 op
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op


RAUMAN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2014-2016

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
SO1 Syventävä kokonaisharjoittelu 6 op

SO2 Syventävä didaktinen harjoittelu 8 op
SO2a Tutkiva ja kokeileva opettaja 8 op
SO2b Aineenopettajana yläkoulussa 8 op

SO3 Opettajuuteen perehtyminen 5 op
SO3a Opetus- tai tutkimusjakso koulussa tai muussa kasvatusalan organisaatiossa 5 op
SO3b Koulun sidosryhmiin tai pedagogiikan erityisalueisiin perehtyminen 5 op
SO3c Kenttäkokemus 5 op

SO4 Tutkimusmenetelmät 8 op
SO4.1 Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op
SO4.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op

SO5 Teoreettis-praktiset opinnot 9 op
SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 3 op
SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op
SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus 3 op

SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi 14 op
SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op
SO6.2a Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op
SO6.3 Erilaiset oppijat 3 op
SO6.4 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op

Tutkimusprojekti 30 op
SO7 Teemaseminaari 3 op
SO8 Suunnitteluseminaari 3 op
SO9.1 Projektiseminaari A 10 op
SO9.2 Projektiseminaari B 10 op
SO10 Kritiikkiseminaari 4 op
Sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op


OHJEELLINEN OPINTOJEN ETENEMISKAAVIO RAUMAN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2014 JA 2015 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

1. Opintovuosi
SO1 Syventävä kokonaisharjoittelu 6 op (kl)
SO4.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op (kl)
SO7 Teemaseminaari 3 op (sl)
SO8 Suunnitteluseminaari 3 op (sl)
SO9.1 Projektiseminaari A 10 op (kl)
Sivuaineet/muut opinnot 35 op
YHT. 62 op

2. Opintovuosi
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op (sl)
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 2 op (sl)
SO2 Syventävä didaktinen harjoittelu 8 op (sl)
SO3 Opettajuuteen perehtyminen 5 op (sl, kl)
SO4.1 Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op (sl)
SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen,
johtajuus ja opetustoimen hallinto 3 op (kl)
SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op (kl)
SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus 3 op (sl)
SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op (kl)
SO6.2a Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op (sl)
SO6.3 Erilaiset oppijat 3 op (sl+kl)
SO6.4 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op (sl)
SO9.2 Projektiseminaari B 10 op (sl)
SO10 Kritiikkiseminaari 4 op (kl)
YHT. 58 op


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN VIITTEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN HARJOITTELUT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


avaa kaikki

Luokanopettajan koulutus, KM, Rauma

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
Tutkimusprojekti 30 op
ROKL2313 SO7 Teemaseminaari, 3 op
Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
DP in Kindergarten Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Finnish Study Modules
Special Education