Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään kriittisesti, analyyttisesti ja laaja-alaisesti koulutuksen globaalisti määrittyvässä toimintaympäristössä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä. Koulutus antaa valmiuksia ensisijaisesti tutkimukseen mutta myös koulutuspolitiikan ja -hallinnon työtehtäviin. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa. Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma on kaksivuotinen ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma johtaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon.

Sisältö

Ohjelma sisältää kasvatustieteen syventävät opinnot, joissa suoritetaan maisteriohjelmaan orientoivat opinnot ja kasvatussosiologian ja -politiikan eri teema-alueita sekä tutkielmaopinnot. Syventävien opintojen keskeisen osan muodostavat lukukausiseminaarit, joita järjestetään kahden vuoden aikana neljä. Lukukausiseminaarit toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa. Kussakin KSP -maisteriohjelman yliopistopaikkakunnalla (Helsinki, Jyväskylä ja Turku) järjestetään yksi lukukausiseminaari ohjelman aikana. Lukukausiseminaarit ovat pakollisia opintoja KSP -ohjelman opiskelijoille ja heidän edellytetään osallistuvan em. yliopistopaikkakunnilla järjestettäviin lukukausiseminaareihin. Maisteriohjelmaan hyväksytyltä voidaan edellyttää opiskelijakohtaisesti määriteltävien täydentävien opintojen suorittamista.


TUTKINNON RAKENNE 120 op
Kasvatustieteen syventävät opinnot 120 op

KSP1 Maisteriohjelmaan orientoivat opinnot 5 op
KSP1.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
KSP1.2 Kasvatustieteellinen kirjoittaminen 3 op

KSP2 Metodiopinnot 8 op
KSP2.1/KL1 Kasvatustieteen metodologia ja tutkimusasetelmat 4 op
KSP2.2/KL2a Monimuuttujamenetelmät 4 op
KSP2.3/KL2b Historiallinen ja sosiologinen tutkimusote kasvatustieteissä 4 op
KSP2.4/KL5 Laadullinen tutkimus 4 op

KSP3 Sisältöopinnot 20-24 op
KSP3.1/KL3.9 Aspects of sociology and politics of education 4 op (pakollinen)
KSP3.2/KL3.1 Erityisopetuksen sosiologia 4 op
KSP3.3/KL3.2 Kasvatussosiologian teoriasuuntauksia 4 op
KSP3.4/KL3.4 Korkeakoulutuksen sosiologia ja politiikka 4 op
KSP3.5/KL3.5 Koulutus ja sukupuoli 4 op
KSP3.6/KL10 Comparative and international education 4 op
KSP3.7/KL4.2 Koulutuksen arviointi ja arviointitutkimus 4 op
KSP3.8/KL4.3 Kouluvalintapolitiiikka 4 op
KSP3.9/KL3.6 Yhteiskuntaluokka, kasvatus ja koulutus 4 op

KSP4 Lukukausiseminaarit 35 op
KSP4.1. Introduction to sociology and politics of education 8 op
KSP4.2. Policy, politics and the political in education 9 op
KSP4.3. International actors in education 9 op
KSP4.4. Education governance 9 op

KSP5 Tutkielmaopinnot (sisältää pro gradu -tutkielman) 40 op
KSP5.1 Suunnitteluseminaari 10 op
KSP5.2 Työskentelyvaihe 20 op
KSP5.3 Kritiikkiseminaari 10 op

KSP6 Harjoittelu 8-12 op

Pakolliset kasvatustieteen täydentävät opinnot (niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet kasvatustieteen aineopintoja)
Kc1 Kasvatuksen historia 3 op
Kc5 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
Kc6 Koulutuspolitiikka 6 op

Lisätiedot

Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelmaan valitaan opiskelijoita joka toinen vuosi ja siksi kaikkia maisteriohjelman omia opintojaksoja ei toteuteta joka vuosi. Mikäli jotain opintojaksoa ei tarjota, päättää tiedekunta puuttuvien opintojen suorittamisesta.


avaa kaikki

Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma

Kasvatustieteen syventävät opinnot 120 op
KTL_4019 KSP6 Harjoittelu, 8–12 op
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos