Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luokanopettajan koulutus, KK, Turku

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut
- hallitsee kasvatus- ja vuorovaikutustaidot sekä kasvatustieteen että opetettavien aineiden ydinsisällöt
- tuntee opetussuunnitelman perusteet opettajan työtä ohjaavana asiakirjana
- ymmärtää opettajan työn tutkimusperusteisuuden ja tutkimustiedon työn kehittämisen välineenä
- osaa soveltaa oppimiaan asioita opettajan käytännön työssä
- ymmärtää opettajuuden yhteisenä työnä kaikkien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa

Sisältö

Turun yksikössä toteutettavan luokanopettajan koulutuksen lähtökohtana on tiedekunnan strategiassa määritelty tiedepohjainen opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Koulutuksen pääaine on kasvatustiede. Keskeistä on yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus. Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan ohjaustaitoja valmiuksiltaan heterogeenisen ryhmän opettajana ja kasvattajana.

Opettajan tehtäviin suuntautuvassa koulutuksessa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana moniarvoisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1 - 6 luokanopettajan tehtävät. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Osana koulutusta opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opiskelijalle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Luokanopettajan koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa luokilla 1 - 6 luokanopettajana. Sivuaineopinnoilla opiskelija voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia aineenopettajana yhtenäisen peruskoulun luokilla 1 - 9. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, koulukasvatukselle ja -opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Tutkinnot on suunniteltu niin, että kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa (yhteensä viisi vuotta).

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen kandidaatin 180 op:n tutkinnon, joka
on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinto voi ylittyä enintään 20 opintopisteellä. Kandidaatin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 20 op
- kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op
- perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
- sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 40 op


TURUN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2014-2016

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Kieli- ja viestintäopinnot 20 op
- KKV0 Opiskelijana yliopistossa 4 op (sis. henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS)
- KKV1.1 Suomen kielen puheviestintä 3 op
- KKV1.2 Suomen kielen kirjoitusviestintä 2 op
- KIEN2761 Academic and Professional Skills for Education I 3 op
- KIEN2762 Academic and Professional Skills for Education II 2 op
- KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
- KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
- KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
- PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
- PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
- PO3 Kasvatuspsykologia 4 op
- PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op
- PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 5 op
- PO6 Perusopintojen lopputentti 4 op

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
- Perusharjoittelu (AO1 ja AO2)
* AO1 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op
* AO2 Opettajana ja kasvattajana II (Ohjattu harjoittelu) 9 op
- AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 4 op
- Tutkimustyöpaja (AO4-AO6)
* AO4 Tutkimustyöpaja 1: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 4 op
* AO5 Tutkimustyöpaja 2: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 6 op
* AO6 Tutkimustyöpaja 3: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä (opinnäyte) 8 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
- Yhteiset opinnot yht. 54 op
* MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op
* MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op
* MO2.1 Matematiikka 3 op
* MO3.1 Historia 3 op
* MO4.1 Uskonto 3 op
* MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op
* MO6.1 Maantiede 3 op
* MO7.1.1 MAFYKE - Tutkimustehtävät 3 op
* MO7.1.2 MAFYKE - Ongelmanratkaisu ja mallintaminen 3 op
* MO8.1 Kuvataide 5 op
* MO9.1 Käsityö 6 op
* MO10.1 Musiikki 5 op
* MO11.1 Liikunta 5 op
* MO12.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op
- Vaihtoehtoiset opinnot yht. 6 op
* Oppiainelähtöinen opintojakso 3 op
* Aihekokonaisuuksiin perustuva opintojakso 3 op

Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 40 op

Yhteensä 180 op

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) muodostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja kasvatustieteen syventävien opintojen opintojaksoista SO4, SO5 (8 op), SO6, SO8, SO9, SO10 ja SO11 (yht. 35 op).


OHJEELLINEN OPINTOJEN ETENEMISKAAVIO TURUN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2014 JA SL 2015 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

Kandidaatin tutkinto 180 op

1. Opintovuosi
KKV0 Opiskelijana yliopistossa 4 op (sl-kl, toteutetaan osin opetusajan ulkopuolella elokuussa, jatkuu 3. opintovuoden keväällä) (sis. henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS)
KKV1.1 Suomen kielen puheviestintä 3 op (sl)
KKV1.2 Suomen kielen kirjoitusviestintä 2 op (sl)
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (sl)
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op (kl)
PO3 Kasvatuspsykologia 4 op (sl)
PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op (sl)
PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 5 op (kl)
AO1 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op (sl)
AO4 Tutkimustyöpaja 1: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 4 op (sl-kl)
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op (sl-kl)
MO2.1 Matematiikka 3 op (sl-kl)
MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op (kl)
MO7.1.1 MAFYKE - Tutkimustehtävät 3 op (kl)
MO9.1 Käsityö 6 op (sl-kl)
MO11.1 Liikunta 5 op (sl-kl)
yht. 65 op

2. Opintovuosi
English: Academic and Professional Skills for Education I, 3 op (kl)
Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op (sl)
Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op (sl)
KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus 3 op (sl-kl)
PO6 Perusopintojen lopputentti 4 op (sl/kl)
AO2 Opettajana ja kasvattajana II (Ohjattu harjoittelu) 9 op ((sl-)kl)
AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 4 op (sl-kl)
AO5 Tutkimustyöpaja 2: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 6 op (sl)
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op (sl)
MO3.1 Historia 3 op (kl)
MO4.1 Uskonto 3 op (sl)
MO6.1 Maantiede 3 op (sl)
MO7.1.2 MAFYKE - Ongelmanratkaisu ja mallintaminen 3 op (kl)
MO8.1 Kuvataide 5 op (sl-kl)
MO10.1 Musiikki 5 op (sl-kl)
MO12.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op (kl)
yht. 59 op

3. Opintovuosi
KKV0 Opiskelijana yliopistossa (kl, jatkoa 1. vsk:lta)
English: Academic and Professional Skills for Education II 2 op (sl)
AO6 Tutkimustyöpaja 3: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 8 op (sl-kl)
Monialaisten opintojen vaihtoehtoiset opinnot 2 x 3 op (sl/kl)
Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 40 op (sl-kl)
yht. 56 op


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT

Koulutuksen ohjattu opetus järjestetään tavallisesti luentoina, ohjattuna suurryhmäopetuksena, erilaisina ryhmäopetuksina (harjoitukset, demonstraatiot, seminaarit jne.) ja verkko-opiskeluna. Opiskelijan on osallistuttava ohjattuun opetukseen. Opetussuunnitelmassa näkyy ohjatun opetuksen (luennot, ryhmäopetus yms.) lisäksi myös opiskelijan itsenäisen työn osuus tunteina tunnuksella itsenäinen työskentely.

Ryhmämuotoinen opetus on läsnäolovelvollista. Opintojakson luennoille voidaan myös asettaa läsnäolovelvollisuus. Tästä on maininta opintojakson kuvauksen kentässä "vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot".

Poissaoloissa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos poissaoloja pakollisesta kontaktiopetuksesta (pienryhmäopetus tai pakolliset luennot) on alle 50 %, on poissaolo korvattava. Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opiskelija voi itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää. Opettaja voi myös antaa tehtävän itse tai rakentaa tehtävänannon yhdessä opiskelijan kanssa keskustelemalla.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.

Opettajan kanssa erikseen sovittu korvaava suoritustapa on voimassa opintojaksosta vastaavan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointitavat ja -kriteerit on ilmoitettava opiskelijoille opintojakson alussa. Kirjallisen tentin vaihtoehtona opettaja voi harkintansa mukaan käyttää muita soveltuvia arviointi- ja suoritustapoja, joista esimerkkeinä: yksilö- tai ryhmäesseet, työkansiot, projektityöt, suullinen kuulustelu, pari- tai ryhmätentti, käsitekarttatentit, dialogi tai ongelmaratkaisutehtävät sekä verkkotehtävät.

Opettajat voivat tarvittaessa järjestää luennoista tai/ja harjoituksista vapauttavan kokeen. Kontaktiopetusta voidaan vastuuopettajan harkinnan mukaan soveltuvin osin korvata opiskelijan itsenäisellä työskentelyllä.

Koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista (esim. opintokäynnit, käsityön materiaalit) voidaan periä opiskelijoilta kohtuullinen korvaus opintojohtosäännön mukaisella tavalla.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy yhteensä 13 opintopistettä opetusharjoittelua ja maisterin tutkintoon yhteensä 20 opintopistettä opetus- ja mahdollisesti muuta harjoittelua. Opetusharjoittelut järjestetään vuorovaikutuksessa ja rinnakkain opetettavien aineiden opintojen ja kasvatustieteen opintojen kanssa. Opetusharjoittelu voidaan keskeyttää opiskelijan tekemien laiminlyöntien tai opiskelijan sopimattoman käytöksen vuoksi. Keskeyttämisestä päättää yksikön johtaja harjoittelua ohjanneen opettajan ja harjoittelukouluun lehtorin esittämien kirjallisten lausuntojen perusteella. Harjoittelun keskeyttäminen johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen.

Opintojen hyväksilukemisesta ja korvaamisesta (ml. AHOT - aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) löytyy lisätietoa tiedekunnan pysyväismääräyksissä.

Opintojaksojen osasuoritukset vanhenevat, jos opiskelija ei suorita opintojaksoa suorittamislukukautta seuraavina neljänä lukukautena. Opintojakso vanhenee 1.8.2005 alkaen kymmenessä vuodessa (2015). Mikäli opiskelija on suorittanut opintokokonaisuudesta enimmän osan (yli puolet) yli kymmenen vuotta aikaisemmin (eli esim. keväällä 2015 ennen vuotta 2005), suoritetut opintojaksot vanhenevat. Vanhentuneet opinnot päivitetään opintokokonaisuuden vastuuhenkilön määrittelemällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee olla yhteydessä ao. opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön. Opintokokonaisuudet eivät vanhene (niitä voi joutua täydentämään, mikäli opintokokonaisuus on muuttunut laajemmaksi).


KASVATUSTIETEELLISET TUTKIMUS- JA MENETELMÄOPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA

Kasvatustieteelliset tutkimus- ja menetelmäopinnot suoritetaan tutkimustyöpajana. Tutkimustyöpajan keskeisinä lähtökohtina ovat ryhmissä ja verkossa tapahtuva ongelmalähtöinen, tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen sekä tutkimustaidot opettajan asiantuntijuuden perustana. Työskentelyssä painottuu opiskelijoiden ja asiantuntijoiden jatkuva vuorovaikutus sekä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Tutkimustyöpaja sisältää itsenäistä, tiimeissä ja tutkimuspäivillä tapahtuvaa opiskelua ja työskentelyä. Tavoitteena on, että opiskelijoille kehittyy näkemys kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja sen suhteesta kasvatusalan ammatillisiin käytäntöihin ja ammattietiikkaan. Tutkimustyöpaja alkaa kandidaatin tutkinnon ensimmäisenä opiskeluvuotena ja jatkuu kolmannen vuoden kevääseen. Menetelmäopinnot sisältävät kolme laajempaa kokonaisuutta tutkimuksesta luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä: AO4, AO5 ja AO6.

Tutkimustyöpajajaksojen aikana opiskelija voi osallistua tutkittavana empiiriseen tutkimukseen. Tavoitteena on, että opiskelija saa kuvan tutkimusprosessista kokonaisuutena alkaen tutkimuksen toteutuksen ja tutkimustilanteen järjestelyistä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti osallistujilla on mahdollisuus tutustua tutkimushankkeen tuloksiin. Luokanopettajaopiskelijat valmistuvat kasvatustieteen maistereiksi ja voivat näin hyödyntää tutkimusmenetelmällistä asiantuntemustaan ja kokemusta tutkimuksesta omassa ammatissaan mm. tutkimusetiikan näkökulmasta esim. arvioidessaan oppilaita.


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT

Opiskelija saa valita sivuaineet vapaasti yliopistojen (myös tiede- ja taidekorkeakoulut) tarjoamista opintokokonaisuuksista (oppiaineista tai niihin rinnastettavista opintokokonaisuuksista tai yliopistojen monitieteisistä opintokokonaisuuksista) läpäistyään sivuaineopiskelijoille tarkoitetun mahdollisen valintakokeen joko omaehtoisesti (opiskelijan itse hakeutuessa erillisarvosanaopiskelijaksi ao. yliopistoon) tai yliopistojen välisiin JOO-sopimuksiin perustuen.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 40 opintopistettä sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja. Opiskelijan tulee sisällyttää yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot) joko KK- tai KM-tutkintoon. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KK-tutkintoon, tulee opiskelijan opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen suorittaa muita opintoja (tai lisää sivuaineopintoja) siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KM-tutkintoon, opiskelija voi suorittaa KK-tutkintoon 40 op sivuaine- tai muita opintoja.

Vähintään 60 op laajuiset opetettavan aineen opinnot (tavallisesti perus- ja aineopinnot) antavat aineenopettajan kelpoisuuden ao. aineen osalta perusopetukseen. Turun yliopistossa on mahdollista suorittaa useissa aineissa opetettavasta aineesta perus- ja aineopinnot ja saavuttaa näin aineenopettajan kelpoisuus. Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa perus- ja aineopinnot käsityökasvatuksessa, liikunnassa, musiikkikasvatuksessa ja terveystiedossa. Kesäyliopistot, koulutus- ja kehittämiskeskukset sekä kansalais- ja työväenopistot toteuttavat avoimena yliopisto-opetuksena eri yliopistojen arvosanaopetusta.

Laitos tarjoaa sivuaineopintoja kulloistenkin resurssiensa mukaan. Sivuainetarjonnasta, valintakriteereistä ja valintaprosessista löytyy lisätietoa tiedekunnan verkkosivulta.


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET

Opetussuunnitelmassa on päädytty käyttämään tunnuksia opintojaksojen osalta siten, että kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kasvatustieteen opintojaksot merkitään luokanopettajan koulutuksessa tunnuksella PO (perusopinnot) ja AO (aineopinnot). Maisterin tutkinnon kasvatustieteen opintojaksot merkitään tunnuksella SO (syventävät opinnot). Kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot merkitään tunnuksella KKV (huom. englannin kielen opintojaksot tunnuksella KIEN, ruotsin kielen opintojaksot tunnuksella KIRU). Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot merkitään tunnuksella MO, jolloin kaikille yhteiset (pakolliset) opintojaksot tunnuksella MO1.1, MO2.1 jne. sekä vaihtoehtoiset opinnot vastaavasti tunnuksella MO1.2.1, MO2.2, jne.


TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT OPISKELUNSA TURUN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA OPINTOVIIKKOJÄRJESTELMÄSSÄ SL 2004 TAI TÄTÄ AIEMMIN ALOITTANEIDEN OSALTA

Huom! Opiskelijan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa opetussuunnitelmaa

Opinnot, jotka tulee sisältyä kasvatustieteen perusopintoihin (25 op):
- kasvatustieteen johdanto-opinnot 4 op
- kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
- kasvatus- (ja kehitys)psykologia 4 op
Puuttuvat opinnot voi täydentää suorittamalla opintojaksot:
- PO6 Perusopintojen lopputentti 4 op
ja/tai
- PO3 Kasvatuspsykologia 4 op ja tarvittaessa
- PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op ja tarvittaessa
- PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 5 op

Opinnot, jotka tulee sisältyä kasvatustieteen aineopintoihin (35 op) tai kasvatustieteen syventäviin opintoihin (80 op):
- tutkimusmenetelmäopinnot (sis. tilastomenetelmät ja proseminaarin) 23 op
- projektiopinnot (pro gradu -opinnot) 30 op
- opetusharjoittelu 28 op
- varhais- ja alkukasvatuksen opinnot (aikaisempi suoritus tai SO9) 3 op
- erityispedagogiset opinnot (aikaisempi suoritus tai SO8) 3 op
- kasvatusfilosofiset opinnot (aikaisempi suoritus tai SO10) 3 op
- opettajan itsetuntemus ja oppijantuntemus tai AO3 4 op
- kouluhallinnolliset opinnot/SO6 (ellei suoritettu kasvatustieteen perusopinnoissa) 4 op
Loput opinnoista voivat koostua muista kasvatustieteen aine- tai syventävistä opinnoista.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) muodostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja kasvatustieteen syventävien opintojen opintojaksoista SO4, SO5 (8 op), SO6, SO8, SO9, SO10 ja SO11 (yht. 35 op).


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU

kieli- ja viestintäopinnot: suoritusmerkintä
kasvatustieteen perusopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
kasvatustieteen aineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
kasvatustieteen syventävät opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
opettajan pedagogiset opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
opettajankoulutuslaitoksen sivuaineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)


avaa kaikki

Luokanopettajan koulutus, KK, Turku

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
DP in Kindergarten Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Finnish Study Modules
Special Education